HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna asutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Narva-Jõesuu linna asutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2013, 37

Narva-Jõesuu linna asutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 30.05.2012 nr 75
jõustumine 04.06.2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 73, Huvikooli seaduse § 17 lg 2 ning Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Narva-Jõesuu linna keskkooli (edaspidi kool), Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” (edaspidi lasteaed) ning Narva-Jõesuu Laste muusika- ja kunstikooli (edaspidi huvikool) hoolekogude moodustamise korra ja töökorra.

2. peatükk Hoolekogu moodustamise kord 

§ 2.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  (1) Keskkooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
  1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
  3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
  5) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  6) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
  7) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;
  8) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  9) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;
  10) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
  11) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  12) teeb Narva-Jõesuu linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  13) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 3.   Narva-Jõesuu keskkooli hoolekogu liikmed

  (1) Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline.

  (2) Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja (Narva-Jõesuu linnavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse esindajad) , õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, õpilaste esindaja, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu linnavalitsus kooli direktori ettepanekul.

  (2) Linnavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  2) õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul;
  3) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt või kooskõlastatakse vanematega
  4) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega;
  5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

§ 5.   Vanemate esindaja valimine koolis

  (1) Kooli õpilaste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad kooli üldkoosolekul või lastevanemate hulgas korraldatava kirjaliku hääletuse teel.

  (2) Üldkoosolekul valitakse vanemate esindajad hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga üldkoosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Kandidaadid kirjalikult korraldatavaks hääletuseks seatakse üles klassi lastevanemate koosolekutel. Vanemate esindaja kandidaadiks võib olla iga klassikoosolekul üles seatud lapsevanem.

  (4) Kirjaliku hääletuse puhul osutuvad valituks eelmise hoolekogu poolt moodustatud häältelugemiskomisjoni otsuse põhjal enim hääli saanud kandidaadid.

  (5) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

§ 6.   Vilistlaste esindaja

  (1) Kooli vilistlased võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

§ 7.   Toetavate organisatsiooni esindaja

  (1) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud organisatsioonile vastava ettepaneku.

  (2) Kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja valivad juriidilise isiku juhatuse liikmed või seltsinglased ühiselt.

  (3) Kooli toetava organisatsiooni esindusõigusega juhatuse liige või seltsinglane esitab kooli direktorile kirjalikult toetava organisatsiooni esindaja andmed.

§ 8.   Kooli õpilaste esindaja

  (1) Kooli õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja õpilasesinduse koosseisust.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada kooli iga õpilane. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Kooli õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 9.   Kooli õpetajate esindaja

  (1) Kooli õpetajate esindaja hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kooli õpetajate esindajaks võib olla kooli iga pedagoog, välja arvatud pedagoog, kes kuulub kooli juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

3. peatükk Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" hoolekogu 

§ 10.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja Narva-Jõesuu Linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja Narva Jõesuu Linnavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks koostatud komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toitlustamise päevamaksumuse;
  6) toetab võimaluste piires lasteasutust külastatavate laste perekondi laste kasvatamisel;
  7) organiseerib koostöös lasteasutuse direktoriga vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ning nende ettevalmistamisel;
  8) vaatab läbi vanemate avaldused ja kinnitab laste nimekirja, kellel on õigus toitlustamisega seotud soodustustele. Hoolekogu kinnitab oma otsusega soodustuste määrad ja soodustuste taotlemise ja määramise tingimused
  9) otsustab muid seaduste või Linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;

§ 11.   Lasteaia hoolekogu liikmed

  (1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja(d), lasteaia õpetajate esindaja ja Narva-Jõesuu linnavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse nimetatud esindajad.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu Linnavalitsus lasteaia direktori ettepanekul

§ 12.   Lasteaia õpetajate esindaja

  (1) Lasteaia õpetaja esindaja valitakse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (2) Lasteasutuse õpetajate esindajaks võib olla lasteasutuse iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes kuulub lasteasutuse juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel.

  (3) Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

§ 13.   Vanemate esindaja valimine lasteaias

  (1) Lasteaias valivad iga rühma lastevanemad hoolekogusse oma esindaja (vanemate esindaja) rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel või lastevanemate hulgas korraldatava kirjaliku hääletuse teel.

  (2) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas lasteaias valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks või töötab lasteaias.

  (3) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

4. peatükk Huvikooli hoolekogu 

§ 14.   Huvikooli hoolekogu ülesanded

  (1) Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Huvikooli hoolekogu:
  1) koguneb vähemalt kaks korda aastas;
  2) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning kontrollib eelarve sihipärast täitmist;
  4) kontrollib ja suunab huvikooli majandustegevust;
  5) teeb ettepanekuid õppetasu kehtestamise, selle suuruse ja kasutamise korra kohta;
  6) teeb ettepanekuid huvikooli sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  7) teeb ettepanekuid huvikooli vastutavate (direktori, direktori asetäitja) ametikohtade täitmiseks konkursi korras ning osaleb selle korraldamisel;
  8) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  9) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.

§ 15.   Huvikooli hoolekogu liikmed

  (1) Huvikooli Hoolekogu on viie- kuni üheksaliikmeline.

  (2) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad iga klassi vanemate esindaja, kooli õpetajate esindaja ja Narva-Jõesuu linnavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse nimetatud esindajad.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu Linnavalitsus kooli direktori ettepanekul.

  (4) Vanemate esindajad ja õpetajate esindajad valitakse samas korras, kui ka lasteaias.

5. peatükk Narva-Jõesuu linnavolikogu esindaja ja hoolekogu koosseisu kinnitamine 

§ 16.   Narva-Jõesuu linnavolikogu esindaja

  (1) Narva-Jõesuu linnavolikogu nimetab oma esindajad kooli, lasteaia ja huvikooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni esindajaks nimetatud voliniku volituste lõppemiseni.

  (2) Kui esindajaks nimetatud voliniku volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab Narva-Jõesuu linnavolikogu uue esindaja.

§ 17.   Esindajate andmete esitamine

  Iga õppeaasta 10.oktoobriks asutuste direktorid esitavad kinnitamiseks Narva-Jõesuu linnavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed, esindajaks valimise otsused ning linnavalitsuse nõudmisel esindatava põhikirja või seltsingulepingu.

§ 18.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Narva-Jõesuu linnavalitsus kinnitab igaks õppeaastaks asutuste hoolekogu koosseisud jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia rühmanimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 19.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Liikme volituste lõppemisel teavitab asutuse direktor sellest kohe linnavalitsust ning esitab linnavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

  (2) Pärast taotluse saamist otsustab linnavalitsus koosseisu muutmise üle ning kinnitab hoolekogu uue koosseisu.

6. peatükk Hoolekogu töökord  

§ 20.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 21.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või asutuse juhi ettepanekul või vastavalt asutuse põhimäärusele.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 22.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku asutuse direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 23.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või asutuse direktori või linnavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 24.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa asutuse direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta asutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 25.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

7. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 26.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 27.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 28.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 29.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest asutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 30.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linnavolikogu 23.09.2009 määrus nr 127 “Hoolekogu liikmete valimise kord”

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.09.2012.a.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json