Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rõuge valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2014, 8

Rõuge valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 22.10.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 16 ja Rõuge valla raamatukogude põhimääruse § 5 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rõuge valla raamatukogude kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Rõuge valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute, visuaalteavikute ning perioodika kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad:
  1) kellelt on teavikute koju laenamise õigus ära võetud;
  2) kellel on võlgnevus raamatukogu ees.

  (4) Eriteenused (koopiad, printimine) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Rõuge Vallavalitsus.

  (5) Raamatukogus asuvate lugejaarvutite kasutamist reguleerib raamatukogu direktor.

  (6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Rõuge Vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (7) Eeskiri on lugejatele kättesaadav raamatukogus ja Rõuge valla kodulehel http://rouge.kovtp.ee/raamatukogud

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord foto ja isikukoodiga isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel. Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).

  (2) Raamatukogu kasutajaks registreerimisel on vajalikud järgmised andmed:
  1) ees-ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress (-id);
  4) telefoninumber (-id);
  5) elektronposti aadress.

  (3) Lugeja andmed kannab raamatukogu direktor lugejate elektroonilisse andmebaasi.

  (4) Käesoleva eeskirja § 2 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest on lugeja kohustatud raamatukogu teavitama.

  (5) Lugeja ümberregistreerimist ja andmete kontrollimist teostatakse igal aastal lugeja esimesel raamatukogu külastusel.

  (6) Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub raamatukogust koju laenutamise õigus seni, kuni võlad on likvideeritud. Siis toimub ümberregistreerimine.

§ 3.   Lugeja andmete kasutamine

  (1) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ja statistilistel eesmärkidel.

  (2) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugeja andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

  (3) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel.

§ 4.   Teavikute kasutamine

  (1) Kojulaenutuse korral on tagastustähtaeg raamatutel 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel, perioodikal ning auvistel (auvis on digitaalne teavik ehk cd plaat või film) 7 päeva. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib laenutada ka lühemaks ajaks.

  (2) Tagastustähtaega on võimalik pikendada, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Tagastustähtaega saab pikendada raamatukogus, telefoni ja elektronposti teel või veebikataloogi RIKSWEB kaudu.

  (3) Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata ja neile laenutatud teavikute tagastustähtaega ei pikendata.

  (4) Kui andmebaasis on lugeja elektronposti aadress, saadetakse talle automaatselt enne tagastustähtaega teade tagastustähtpäeva saabumise kohta.

  (5) Teavikute tagastustähtpäeva möödumisel saadetakse lugejale meeldetuletus elektronposti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse laenatud teaviku(te) nimetus(ed) ja möödunud tagastustähtpäev.

  (6) Teatmeteoseid, enamnõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult raamatukogus.

  (7) Väljaspool Rõuge valda elavatele inimestele ei laenutata koju teatmekirjandust ja suure nõudlusega teavikuid.

  (8) Raamatukogus puuduv teavik tellitakse lugeja soovil raamatukogude vahelise laenutuse teel teistest Eesti raamatukogudest. Lugeja tasub teaviku tellimusega seotud postikulud vastavalt kehtivale postiteenuste hinnakirjale.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenata kasutamiseks väljaspool raamatukogu.

  (2) Lugejal on õigus laenata korraga kuni kümme (10) teavikut.

  (3) Lugejal on võimalik panna ennast raamatukogus leiduva enamnõutud teaviku ootejärjekorda, kuid mitte rohkem, kui ühele teavikule korraga. Selle saabumisel raamatukokku teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel ja seda hoitakse lugejale kolm tööpäeva. Kui lugeja teavikule kolme tööpäeva jooksul järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

  (4) Lugejal on õigus saada raamatukogu direktorilt salasõna veebikataloogi RIKSWEB sisselogimiseks ja paluda individuaalset kasutajakoolitust infootsinguks RIKSWEBis.

§ 6.   Lugeja kohustused

  (1) Rikutud teaviku avastamisel raamatukogu ruumides tuleb sellest kohe informeerida raamatukogu direktorit. Kui teaviku rikkumine avastatakse tagastamisel, vastutab selle eest selle tagastanud lugeja.

  (2) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teaviku tagastustähtpäevaks.

  (3) Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või sisult ja hinnalt samaväärse teavikuga (kooskõlastades asenduse eelnevalt raamatukogu direktoriga) või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt võetakse teaviku kojulaenutamise õigus ära kuni kohustuse täitmiseni. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem/eestkostja.

  (4) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast.

§ 7.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb hoida korda. Lubamatu on tegevus, mis rikub raamatukogu vara ja häirib raamatukogus viibijaid.

  (2) Raamatukogu ruumides on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.

  (3) Raamatukogu ruumides on keelatud viibida alkoholi- või narkojoobes ning tuua relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid esemeid.

  (4) Raamatukogu varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, kasutaja on kohustatud hüvitama tema süü läbi ruumi või inventari rikkumisel/hävimisel tekkinud kahju raamatukogule.

  (5) Raamatukogu direktoril on õigus keelduda eeskirja ja korda rikkuva isiku teenindamisest ja nõuda tema lahkumist raamatukogu ruumidest. Vajadusel võib raamatukogu direktor teha väljakutse politseile.

  (6) Raamatukogu ei vastuta raamatukogus valveta jäetud isiklike esemete eest.

§ 8.   Avaliku lugejaarvuti kasutamine

  (1) Lugejaarvuti on lugejatele kasutamiseks raamatukogu lahtioleku aegadel.

  (2) Lugejaarvuti kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

  (3) Lugejaarvutit saavad kasutada kõik käesolevat eeskirja järgivad raamatukogu külastajad.

  (4) Lugejaarvuti kasutamiseks on võimalik eelregistreerimine kohapeal, telefoni või e-kirja teel. Registreerinud kasutaja peab tulema õigeaegselt kohale. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb arvuti kasutamise õigus järgmisele soovijale.

  (5) Lugejaarvuti esmakordsel kasutamisel esitab külastaja foto ja isikukoodiga isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti ja tutvub eeskirjaga. Lugejaarvuti kasutajad järgivad võrgus käitumise üldtunnustatud reegleid.

  (6) Arvutiga töötab korraga üks kasutaja ja tema maksimaalne arvuti kasutamise aeg on 1 tund.

  (7) Pärast arvuti kasutamise lõpetamist sulgeb arvuti kasutaja kõik enda poolt käivitatud programmid, kuid ei lülita arvutit välja.

  (8) Lugejaarvuti kasutajale on keelatud:
  1) arvutile omavoliline taaskäivituse tegemine, programmide allalaadimine ja kustutamine ning arvuti väljalülitamine ilma raamatukogu direktori loata;
  2) tasuliste internetilehekülgede ja pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine.

  (9) Lugejaarvuti kasutaja on kohustatud kõigist arvuti probleemidest ja tõrgetest kohe teavitama raamatukogu direktorit.

  (10) Käesoleva eeskirja rikkumisel on raamatukogu direktoril õigus keelata külastajal lugejaarvuti kasutamine kuni 3 kalendrikuud.

  (11) Raamatukogu ei vastuta lugejaarvuti kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus korda saadetud tegude ja nende tagajärgede eest, iga kasutaja vastutab oma käitumise eest täielikult ise.

§ 9.   . Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 17.12.2007 määrus nr 30 „Rõuge valla raamatukogude kasutamise eeskirjad“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Saarna
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json