Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlgaste raamatukogu-külakeskuse põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2014, 17

Põlgaste raamatukogu-külakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.10.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja Kanepi Vallavolikogu 24.01.2013. a määruse nr 3 „Kanepi valla põhimäärus“ § 22 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Raamatukogu-külakeskuse nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu-külakeskuse nimi on Põlgaste raamatukogu-külakeskus.

  (2) Raamatukogu-külakeskuse asukoht ja aadress on Saia tee 2 Põlgaste küla Kanepi vald 63123 Põlva maakond.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkond ja külakeskuse peamine tegevuspiirkond on Hurmi, Kaagna, Lauri, Magari, Põlgaste, Sõreste ja Varbuse külad.

§ 2.   Raamatukogu-külakeskuse õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu-külakeskus on Kanepi Vallavalitsuse hallatav, raamatukogu ja külakeskuse funktsioone täitev kultuuriasutus, mis juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Raamatukogu-külakeskusel on Kanepi valla eelarves iseseisev alaeelarve.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 3.   Tegevuse eesmärgid

  Raamatukogu-külakeskuse eesmärgid on:
  1) tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist;
  2) pakkuda elanikele kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele;
  3) edendada tegevuspiirkonna kultuurielu.

§ 4.   Ülesanded

  Raamatukogu-külakeskuse ülesanded on:
  1) teeninduspiirkonna elanikele ning teistele soovijatele raamatukogu teavikute kohapeal kasutamise ja kojulaenutuse ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogude kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) vallavalitsuse poolt kinnitatud tasu eest eriteenuste (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne.) osutamine;
  3) raamatukogus puuduvate teavikute kättesaadavaks tegemine, kasutades raamatukogudevahelist laenutust;
  4) peamise tegevuspiirkonna elanikele kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste, sh. raamatukogu teavikute tutvustamise ürituste, korraldamine;
  5) riiklike pühade ning Kanepi valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine koostöös valla teiste hallatavate asutustega;
  6) taidlus- ja huvialaringide tegevuseks võimaluste loomine, nende tegevuse koordineerimine;
  7) võimaluste tagamine eraalgatuslike ürituste läbiviimiseks;
  8) professionaalse kultuuri vahendamine;
  9) valla kultuurielu edendamiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine Kanepi valla teiste kultuuri-, spordi- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

3. peatükk Töökorraldus ja juhtimine 

§ 5.   Töökorraldus

  (1) Raamatukogu tööd korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Kanepi Vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogude kasutamise eeskirjas.

  (3) Raamatukogu lahtioleku ajad kinnitab vallavalitsus.

  (4) Külakeskus on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel. Seltsingutel, mittetulundusühingutel, külaelanikel ja teistel soovijatel on võimalik kasutada külakeskuse ruume ka muudel aegadel kokkuleppel raamatukogu-külakeskuse direktori või vallavalitsusega.

  (5) Külakeskuse saali saavad avatud ürituste jaoks tasuta kasutada valla asutused, volikogu, vallavalitsus, regulaarselt tegutsevad ringid ja vallaelanikele hariva sisuga teabepäevade läbiviijad.

  (6) Külakeskuse kasutamise eeskirja koos ruumide kasutamist reguleeriva hinnakirjaga kinnitab vallavalitsus.

§ 6.   Personal ja juhtimine

  (1) Raamatukogu-külakeskuse personali koosseisu kinnitab vallavolikogu.

  (2) Põlgaste raamatukogu-külakeskuse tööd juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Direktor kohustub tagama raamatukogule õigusaktidega antud ülesannete täitmise ning kandma vastutust raamatukogu-külakeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (4) Raamatukogu-külakeskuse direktor
  1) juhib raamatukogu-külakeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) tegutseb raamatukogu-külakeskuse nimel ning esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sõlmida, muuta, peatada ja lõpetada töölepinguid raamatukogu-külakeskuse töötajatega;
  4) vastutab raamatukogu-külakeskuse tegevuse seaduslikkuse ja asutuse kasutusse antud vallavara säilimise ning õiguspärase kasutamise eest;
  5) käsutab raamatukogu-külakeskuse rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  6) esitab kinnitamiseks raamatukogu-külakeskuse eelarve projekti ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
  7) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
  8) on aruandekohustuslik vallavalitsuse, maakonnaraamatukogu ning Kultuuriministeeriumi ees.

  (5) Oma ülesannete täitmiseks on direktoril õigus
  1) allkirjastada raamatukogu-külakeskuse nimel finantsdokumente;
  2) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja valla teistelt hallatavatelt asutustelt;
  3) soetada vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
  4) tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vajalikke lepinguid;
  5) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud raamatukogu-külakeskuse edukaks tegevuseks.

  (6) Raamatukogu-külakeskuse tegevuse korraldamiseks sõlmitavad lepingud kuuluvad enne allkirjastamist läbivaatamisele ja kinnitamisele vallavalitsuses, kui nende täitmisel kaasnevad kohustused Kanepi vallale või täiendavad kulutused valla eelarvest.

§ 7.   Nõukogu moodustamine ja pädevus

  (1) Sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks võib raamatukogu-külakeskuse juurde moodustada alaliselt tegutseva nõuandva organina raamatukogu-külakeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu on vähemalt kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad külakeskuses tegutsevate ringide, seltside ja organisatsioonide esindajad ning üks omavalitsuse esindaja.

  (3) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavolikogu kolmeks aastaks. Oma töö korraldamiseks valib nõukogu oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

  (4) Direktor nõukogusse ei kuulu, kuid osaleb sõnaõigusega nõukogu koosolekutel.

  (5) Nõukogu:
  1) kinnitab raamatukogu-külakeskuse perspektiivsed töösuunad;
  2) kuulab kord aastas ära raamatukogu-külakeskuse direktori aruande (sisulise ja eelarvelise);
  3) kooskõlastab aasta tegevus- ja eelarvekava;
  4) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu-külakeskuse tööd puudutavates küsimustes.

§ 8.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (2) Nõukogu esimese koosoleku pärast nõukogu moodustamist kutsub kokku raamatukogu-külakeskuse direktor.

  (3) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.

  (4) Nõukogu otsused tehakse poolthäälteenamusega.

  (5) Nõukogu koosolekud protokollitakse.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll 

§ 9.   Varad ja raamatupidamine

  (1) Raamatukogu-külakeskuse kasutuses oleva vara moodustavad Kanepi vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt raamatukogu-külakeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu-külakeskuse vara valitsemine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Kanepi vallavara valitsemise korrale.

  (3) Raamatukogu-külakeskuse raamatupidamine korraldatakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

§ 10.   Rahalised vahendid

  Raamatukogu-külakeskuse rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) raamatukogu-külakeskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) eriteenuste osutamise eest võetavast teenustasust;
  5) annetustest;
  6) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  7) muudest vahenditest.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Raamatukogu-külakeskus esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu-külakeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Raamatukogu-külakeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu-külakeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu-külakeskuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus Kultuuriministeeriumi vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Tegevuse lõpetanud raamatukogu-külakeskuse õigused ja kohustused, sealhulgas vara ja dokumentatsiooni säilitamine, lähevad üle vallavalitsusele või selle poolt määratud asutusele.

6. peatükk Lõpp- ja rakendussätted 

§ 13.   Raamatukogu-külakeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Raamatukogu-külakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 14.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 22.11.2007. a määrus nr 30 „Põlgaste raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ (KO 2007, 190, 2288).

  (2) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 20.10.2011. a määrus nr 15 „Põlgaste kultuurimaja põhimäärus“ (RT IV, 28.02.2013, 7).

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json