Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Räpina valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2014, 35

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Räpina valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.05.2010 nr 13
RT IV, 16.10.2013, 69
jõustumine 01.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.10.2014RT IV, 31.10.2014, 903.11.2014

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla hallatavate raamatukogude Leevaku Raamatukogu, Linte Raamatukogu-Külakeskuse, Ruusa Raamatukogu ja Võõpsu Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on: teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Raamatukogu eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid jne) on tasulised, eriteenuste hinnakirja kinnitab Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Raamatukogu Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) kasutamine on tasuta.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

 (11) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi, mis on asutusesiseseks kasutamiseks. Andmeid kasutatakse:
 1) lugeja isiku tuvastamiseks;
 2) teenuste osutamiseks;
 3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
[RT IV, 31.10.2014, 9 - jõust. 03.11.2014]

 (2) Lugejapileti saamiseks täidab raamatukogu töötaja andmebaasis lugejakaardi.

 (3) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri ja lugeja kinnitab allkirjaga lugejakaardil raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumist.

 (4) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugejaandmed: nimi; isikukood; elukoht (postiaadress); telefoninumber; elektronpostiaadress; lugejarühm.

 (5) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

 (6) Lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll toimub igal aastal lugeja esimesel raamatukogu külastusel.

 (7) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 4.  Kojulaenutus

 (1) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja elukoht on väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (2) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Räpina Vallavalitsus.

 (3) Teavikute tagastamistähtaeg on üldjuhul üks kuu, perioodikal 1 nädal. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühem tagastamistähtaeg. Elektrooniliste teavikute ja auviste laenutamine toimub vastavalt autoriõiguse seadusele.

 (4) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega saab pikendada raamatukogus kohapeal, telefoni ja elektronposti vahendusel, kui neile ei ole nõudlust.

 (5) Korraga laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

 (6) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat. Kui lugeja raamatule kokkulepitud ajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

 (7) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse teel lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (8) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

 (9) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ning ajakirjade viimaseid numbreid.

§ 5.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigus kasutada raamatukogu arvutit vastavalt käesolevas eeskirjas sätestatule.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogu töötajalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

 (4) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.  Lugeja kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (2) Lugeja võtab allkirja andmisega materiaalse vastutuse laenutatud teavikute säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

 (3) Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teavitama raamatukogu töötajat. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 (5) Raamatukogu külastaja peab säilitama vaikust ja korda, kasutades teenuseid viisil, mis ei häiri teisi lugejaid ega kahjusta raamatukogu vara.

 (6) Lugeja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

 (7) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

 (8) Teaviku(te) rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud teaviku(d) asendama või tasuma teaviku(te) hinna kuni kümnekordses suuruses. Lapse tekitatud kahju hüvitab lastevanem või eestkostja.

 (9) Lugejalt, kes ei ole täitnud käesoleva § lõikes 8 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (10) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva § lõikes 8 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Räpina Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (11) Käesoleva § lõikes 10 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Räpina Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.

 (12) Käesoleva eeskirja § 2 lõike 2, § 6 lõike 8 ja § 8 lõike 11 alusel makstavad summad laekuvad Räpina valla eelarvesse.

 (13) Käesoleva eeskirja rikkumise korral on raamatukogu juhatajal õigus nõuda lugejalt korrarikkumise lõpetamist või raamatukogu ruumidest lahkumist.

§ 7.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (2) Raamatukogu kasutaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Keelatud on:
 1) söömine, joomine ja suitsetamine;
 2) mobiiltelefonide häälekas kasutamine;
 3) loomade kaasa võtmine.

 (3) Raamatukokku ei lubata alkoholi- ja narkouimas külastajaid.

§ 8.  AIP-i kasutamine

 (1) AIP on Internetiteenuste kasutamiseks avatud kõigile huvilistele alates 10. eluaastast, kes omavad arvuti kasutamise oskust. Interneti ja arvutites oleva tarkvara kasutamine on tasuta ning avalikuks kasutamiseks on kõik selleks ettenähtud arvutid.

 (2) Enne AIP teenuse kasutamist esitab külastaja fotoga isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti) ja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga. Külastaja registreerib oma tööaja alguse ja lõpu konkreetse arvuti juures ning kinnitab selle allkirjaga.

 (3) Kasutusaeg ühele inimesele on kuni 1 tund päevas. Kui teisi isikuid arvuti kasutamiseks registreerunud ei ole, saab arvutit kasutada kauem. Eelregistreerimise korral peab külastaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb arvuti kasutamise õigus üle järgmisele soovijale.

 (4) Arvuti kasutamise aeg tuleb eelnevalt registreerida kohapeal või raamatukogu telefonil. Arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 7 tööpäeva.

 (5) Arvutit kasutab korraga ainult üks kasutaja.

 (6) AIP tasuliste teenuste hinnad kehtestab Räpina Vallavalitsus, teenustest on tasulised:
 1) väljatrükk;
 2) skänneri kasutamine.

 (7) AIP-i külastaja on kohustatud enne printeri, skänneri või välise andmekandja kasutamise alustamist teavitama sellest raamatukogu juhatajat.

 (8) AIP-i arvuti kasutaja kohustub kasutama AIP-i poolt võimaldatavaid teenuseid ja inventari ning käituma Internetis head tava jälgides, külastaja kohustub mitte häirima oma tegevusega teisi ruumis viibijaid.

 (9) Keelatud on:
 1) arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine;
 2) arvuti häälestuse muutmine;
 3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
 4) arvutisse info salvestamine;
 5) välise andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata;
 6) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine;
 7) ebasündsate ja tasuliste Internetilehekülgede kasutamine.

 (10) Käesoleva eeskirja § 8 rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP teenuseid kaheks nädalaks. Korduval eeskirja eiramisel võtab raamatukogu AIP kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

 (11) Rikutud inventari on rikkuja kohustatud hüvitama.

 (12) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

 (13) Tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel teatamiseks ning nõuande ja abi saamiseks tuleb pöörduda raamatukogu töötaja poole. Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest Interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub külastajal.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2010. a.

/otsingu_soovitused.json