Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2014, 53

Raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 22.11.2007 nr 31
jõustumine 01.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.201001.01.2011
14.10.2014RT IV, 31.10.2014, 1903.11.2014

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse paragrahv 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Erastvere, Kanepi ja Põlgaste raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi või Kanepi valla lugejakaardi esitamisel.

  (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

  (4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (5) Osutatavad eriteenused (paljundamine, väljatrükk jm.) on tasulised ja nende hinna kinnitab Kanepi Vallavalitsus.

  (6) Suuremamahulised kopeerimistööd (üle 10 lk.) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi. Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
[RT IV, 31.10.2014, 19 - jõust. 03.11.2014]
  1) nimi;
  2) sünniaeg;
  3) elukoht (aadress, postiindeks);
  4) telefon;
  5) lugejarühm;
  6) isikukood.

  (2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

  (3) Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Kaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastutuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

  (4) Lugejakaart on nimeline ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

  (5) Lugejakaardi hinna kehtestab Kanepi Vallavalitsus.

  (6) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (7) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust laenutusõigus.

§ 31.   Lugejate andmebaasi kasutamine

  (1) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

  (2) Lugejate andmebaasi registreeritud andmeid on lubatud kasutada:
  1) lugeja isiku tuvastamiseks;
  2) teenuse osutamiseks;
  3) meeldetuletuste ja ettekirjutuste saatmiseks;
  4) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
[RT IV, 31.10.2014, 19 - jõust. 03.11.2014]

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilised andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida kontrollib kohapeal.

  (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

  (3) Lugeja kasutuses võib olla korraga kuni 5 teavikut.

  (4) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 7 kalendripäeva.

  (5) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.

  (6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

  (7) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks. Pikendada saab telefoni või e-posti teel.

  (8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

  (9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
[23.09.2010 määrus nr 17]

  (10) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3.20 eurot teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.
Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).
[23.09.2010 määrus nr 17]

  (11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja § 4 lõikes 9 ja § 4 lõikes 10 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Kanepi Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (12) Hoiatuse märgitud tähtaja jooksul täitmata jätmise korral on Kanepi Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (13) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Kanepi vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu (tagatisraha maksmise kohta annab raamatukogu töötaja kviitungi ja teaviku tagastamisel makstakse tagatisraha lugejale tagasi).

  (14) Käesoleva eeskirja paragrahv 2 lõikes 5, paragrahv 4 lõikes 9 ja paragrahv 4 lõikes 10 nimetatud rahalised summad laekuva Kanepi valla eelarvesse.

§ 5.   Sisekord

  (1) Raamatukogusse sisenedes tuleb esitada lugejakaart või foto ja isikukoodiga isikuttõendav dokument.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. detsembril 2007. a.

/otsingu_soovitused.json