Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2015, 23

Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.10.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus kehtestab Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise korra.

 (2) Korraga sätestatakse valla eelarvelistest vahenditest ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise tingimused.

 (3) Vallavalitsus moodustab toetuse taotluste läbivaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks komisjoni (edaspidi komisjon).

§ 2.  Toetuse andmise eesmärgid

  Noorte toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7-26, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

§ 3.  Toetuste rahastamine

 (1) Viimsi vald eraldab toetuste andmiseks valla eelarvest igal aastal üldjuhul kuni 20 000 eurot.

 (2) Toetuste eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 4.  Toetuste taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1).

 (2) Taotlusi toetuse määramiseks võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud.

 (3) Taotlusi võib esitada nii üksiku noore kui ka noortegrupi toetamiseks ja tunnustamiseks.

 (4) Põhjendatud taotlus toetuse määramiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele e-kirja teel aadressile haridus@viimsivv.ee ning peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
 1) andmed isiku kohta, kelle osas toetuse määramise ettepanek tehakse, sh kontaktandmed ja pangarekvisiidid;
 2) argumenteeritud hinnangut, miks just konkreetne isik on toetuse saamise vääriline;
 3) toetuse taotleja andmed juhul, kui taotleja ei ole toetuse saaja.

 (5) Taotlusi toetuse määramiseks võib esitada aastaringselt.

§ 5.  Toetuste määramine

 (1) Toetuste määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, mille liikmed valitakse üheks kalendriaastaks.

 (2) Komisjon on 5 liikmeline. Komisjoni kuuluvad noortevolikogu esindaja (1 liige), vallavalitsuse esindajad (2 liiget), õpilasesinduste esindaja (1 liiget) ning noortekeskuse esindaja (1 liige). Komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (3) Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet koordineerib tegevusi vallavalitsuse ja komisjoni vahel: teavitab toetuse taotlemise võimalusest, kutsub kokku komisjoni koosoleku, võtab vastu toetuse taotlused, teavitab toetuse saajat vallavalitsuse otsusest.

 (4) Komisjonil on õigus kaasata eelarveliste vahendite jagamisel vastava valdkonna spetsialiste ja asjatundjaid. Kaasatud spetsialistid ei oma toetuste andmise otsustel hääleõigust.

§ 6.  Komisjoni tegutsemise kord

 (1) Komisjoni töökorraldus on koosolek. Komisjoni koosolekul arutatakse läbi koosoleku toimumisajaks esitatud toetuse taotlused.

 (2) Komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul neli korda aastas. Vajadusel võib komisjon kokku tulla ka harvemini, sõltuvalt toetuse taotluste laekumisest.

 (3) Komisjoni tegevus on vabatahtlik ja selle eest tasu ette ei nähta.

 (4) Viimsi Vallavalitsus tagab komisjoni koosolekuteks vajalikud ruumid ja vahendid.

 (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon võtab oma seisukohad ja ettepanekud vastu poolthäälteenamusega.

 (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja edastatakse vallavalitsusele. Kõik ettepanekud peavad olema põhjendatud.

 (7) Vallavalitsus arutab oma istungil komisjoni poolt tehtud ettepanekuid ja võtab vastu korralduse toetuste maksmise või mittemaksmise kohta.

 (8) Komisjon esitab oma tegevuse kohta vallavalitsusele aruandluse eelarveaastale järgneval aastal hiljemalt 31. märtsiks.

 (9) Toetuste saajate üle peab arvestust Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mailis Alt
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Viimsi valla eelarvest noorte toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json