HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2015, 32

Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused

Vastu võetud 29.10.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lõike 5 ja Audru Vallavolikogu 15.10.2015 määruse nr 22 „Audru Kooli põhimäärus“ § 10 lõige 6 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Audru Kooli (edaspidi kool) huvikoolis (edaspidi huvikool) õpperühmade suurus ja moodustamise alused.

§ 2.  Õpperühmade suurus

  Õpperühmade suurus on:
 1) huvikooli põhitegevusega seotud õpperühmades 8-16 õppurit;
 2) huvikooli õppekavavälise tegevusega seotud õpperühmades piiritlemata;
 3) koosmusitseerimisele suunatud õpperühmades (bändid, orkestrid, koorid jms) piiritlemata.

§ 3.  Õpperühmade moodustamise alused

 (1) Huvikooli põhitegevusega seotud õpperühmade moodustamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikooli õppekavad.

 (2) Huvikooli õppekavavälise tegevusega seotud õpperühmade moodustamise aluseks on kooli direktori käskkirjaga kinnitatud koolituste kirjeldused.

 (3) Huvikooli õpperühmade moodustamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 (4) Kui huvikooli õpperühma suurus ei vasta kehtestatud nõudele, on kooli direktoril õigus õpperühm ümber korraldada.

 (5) Huvikooli õpperühma ümberkorraldamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 (6) Kooli direktoril on õigusteha kooli pidajale ettepanekuid huvikooli õpperühmade suuruse muutmiseks.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Siim Suursild
Vallavanem

Katri Pruul
Vallasekretär