Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vändra alevi 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vändra alevi 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2015, 34

Vändra alevi 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 22.10.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lg 1 - 3, Vändra Alevivolikogu 21.09.2006. a määrusega nr 19 kehtestatud Vändra alevi põhimääruse § 51 lg 5, lg 6 ja alevivalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

 (1) Võtta vastu Vändra alevi 2015. aasta teine lisaeelarve (lisa 1)

 (2) Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on määruse lahutamatu osa (lisa 2).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Vändra alevi 2015. aasta teine lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri Vändra alevi 2015. aasta teise lisaeelarve juurde