HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Abja Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2018, 6

Abja Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, § 35 lõike 2 ja Huvikooli seaduse § 7 ning Haridus- ja teadusministri 21.03.2007 määruse nr 24 „Huviharidusstandard“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Muusikakooli nimi ja asukoht

  (1) Muusikakooli täielik nimi on Abja Muusikakool.

  (2) Muusikakooli asukoht on Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, 69403, Viljandi maakond, Eesti Vabariik.

§ 2.   Muusikakooli õiguslik seisund ja teeninduspiirkond

  (1) Abja Muusikakool (edaspidi Muusikakool) on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.

  (2) Muusikakool on kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi kooli pidaja) asutus.
  1) Muusikakooli kõrgemalseisvaks organiks on Mulgi Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu)
  2) Muusikakool tegutseb Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) haldusalas.

  (3) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Mulgi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Muusikakool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (5) Muusikakool teenindab lapsi ja noori, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Mulgi vallas. Vastu võib võtta ka väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi vastava omavalitsusega ja lapsevanemaga (eestkostja või hooldajaga) sõlmitud kokkuleppe alusel.

  (6) Õpilaste eest, kelle registreeritud elukoht on väljaspool Mulgi valda, on kohustatud õpilase elukohajärgne kohalik omavalitsus tasuma kohamaksu vastavalt Vallavolikogu või Vallavalitsuse poolt kehtestatud määrades.

§ 3.   Õppekeel

  (1) Muusikakooli õppe- ja asjaajamiskeeleks on eesti keel.

  (2) Muusikakooli asjaajamiskorra kehtestab Muusikakooli direktor käskkirjaga.

§ 4.   Pitsat, eelarve ja sümboolika

  (1) Muusikakoolil on oma nimega pitsat.

  (2) Muusikakoolil on Mulgi valla eelarves oma eelarve, mille kinnitab Vallavolikogu.

  (3) Muusikakoolil võib kasutusel olla oma sümboolika.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on:
  1) õpilaste loomevõimete ja huvide avastamine ja kavakindel arendamine;
  2) õppekavajärgne õppetegevus muusikalise eelprofessionaalse alushariduse andmine;
  3) õpilaste kultuurihuvi süvendamine, silmaringi avardamine;
  4) kohaliku kultuurielu edendamine.

§ 6.   Ülesanded

  Muusikakooli ülesanneteks on:
  1) kujundada õppekavale vastav õppe- ja töökeskkond;
  2) tagada õpilastele keskastme õppeasutuses edasiõppimiseks vajalik erialane tase kooli õppekava alusel;
  3) tagada õpilastele tingimused õpingute jätkamiseks lisaainete näol;
  4) korraldada täiskasvanute koolitust;
  5) korraldada ettevalmistusrühmade koolitust eelkooliealistele;
  6) korraldada vabaõppe koolitust;
  7) kasvatada õpilastes eetilisi ja esteetilisi omadusi;
  8) osaleda muusikakoolide ühistegevuses, võttes osa korraldatavatest erialastest kursustest ja seminaridest ning õpilaskonkurssidest nii piirkondlikes eelvoorudes kui ka üleriigilistes lõppvoorudes.
  9) välja üürida muusikainstrumente ja ruume;
  10) osutada tasulisi teenuseid;
  11) korraldada kindlaksmääratud osalustasuga konkursse jt üritusi;
  12) korraldada tasulisi seminare ja kursusi, anda välja tunnistusi.

3. peatükk ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

§ 7.   Õppetöö korralduse alused

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on EHIS registreeritud kooli õppekava, mis lähtub huviharidusstandardist ja realiseerub igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava, ainekavade ja tööplaanide kaudu.

  (2) Muusikakoolis toimub põhihariduse andmine pilliõpetusosakondade õppekavade alusel. Erialad, mida õpetatakse on klaver, akordion, flööt, plokkflööt, klassikaline kitarr, saksofon, trompet, löökpillid, solfedžo, muusikaajalugu.

  (3) Õppekava:
  1) õppekava ja selle muudatused peavad olema heaks kiidetud õppenõukogu ja hoolekogu poolt;
  2) õppekava ja selle muudatused kinnitab Muusikakooli direktor käskkirjaga;
  3) õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

  (4) Õppetöö Muusikakoolis toimub õpilase alus-, põhi-, üldkeskhariduskoolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (5) Õppetöö Muusikakoolis on tasuline. Muusikakooli õppetasu kehtestab Vallavalitsus.

  (6) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil:
  1) õppeaasta jaguneb viieks õppeveerandiks ja kolmeks trimestriks ning koosneb 35 õppenädalast, mis sisaldavad korrapärase õppetöö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat;
  2) õppeperioodi pikkus on 175 koolipäeva.

  (7) Õpe muusikakoolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiste individuaal- ja rühmatundidena. Iga tunni järel on vähemalt 5-minutine vaheaeg.

  (8) Õpperühma soovituslik täituvusnorm on 8 õpilast.

  (9) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeveerandi lõpul, kontsertidel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud kooli õppekavaga.

  (10) Muusikakool kasutab alus-, põhi- ja üldkeskharidust õpetavates koolides kasutusel olevat hindamissüsteemi.

4. peatükk KOOLI STRUKTUUR 

§ 8.   Kooli struktuur

  (1) Kooli muusikaline tegevus jaguneb põhiõppeks ja vabaõppeks.

  (2) Põhiõpe jaguneb pilliõppeosakond ja üldkultuuriline osakond.

  (3) Põhiõpe koosneb: eelkool (1 aasta), noorem aste (4aastat), vanem aste (3 aastat), vanem lisaaste (kuni 3 aastat).

  (4) Vabaõpe on lapsevanema soovil ja õppenõukogu poolt kinnitatud õppeainete alusel kuni 3 tundi nädalas.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI VASTUVÕTMINE, MUUSIKAKOOLIST VÄLJAARVAMINE JA MUUSIKAKOOLI LÕPETAMINE 

§ 9.   Muusikakooli vastuvõtmine

  (1) Muusikakooli õpilasteks võivad olla lapsed ja noorukid vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 sätestatule, kes soovivad Muusikakoolis õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

  (2) Muusikakooli õpilaseks võetakse vastu vanema (eestkostja või hooldaja) avalduse alusel sisseastumiskatsete põhjal. Sisseastumiskatsetel nõutavad kriteeriumid kehtestab õppenõukogu.

  (3) Sisseastujate avaldused vaatab läbi õppenõukogu.

  (4) Õpilaste vastuvõtt Muusikakooli vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 10.   Muusikakoolist väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamine

  (1) Õpilane arvatakse Muusikakoolist välja:
  1) Muusikakooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) tervislikel põhjustel;
  3) mitterahuldavate õppimistulemuste tõttu;
  4) Muusikakooli põhimääruse ja sisekorra süstemaatilisel rikkumisel;
  5) kooli juhtkonna poolt tema pädevuse piires antud korralduste korduval mittetäitmisel;
  6) mõjuva põhjuseta õppetööst puudumisel kahe kuu vältel;
  7) õppetasu tasumata jätmisel 3 kuu vältel;
  8) üldhariduskooli lõpetamisel;
  9) lahkumisel omal soovil vanema (eestkostja või hooldaja) kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Õpilaste klassist klassi üleviimine, klassi kordama jätmine, õpilaste õpilasnimekirjast kustutamine (välja arvatud lapsevanema avalduse alusel) toimub vastavalt õppenõukogu otsusele ning nimekirjast kustutamine vormistatakse direktori käskkirjaga. Käskkirjast informeeritakse ühe nädala jooksul õpilast ja lapsevanemat (eestkostjaid või hooldajaid).

  (3) Muusikakooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus.

6. peatükk ÕPILASTE JA PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) osa võtta õppetööst vastavalt õppekavadele ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks kooli võimaluse piires;
  2) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  3) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  4) tutvuda enne Muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, Muusikakooli põhimääruse ning kodukorraga;
  5) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust.
  6) osaleda klubides, stuudiotes, ringides, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus Muusikakooli kasvatustaotlustega;
  7) tervise kaitsele ja otstarbekale päevakavale Muusikakoolis viibimise ajal;
  8) kasutada heaperemehelikult Muusikakooli õppeinventari, õppevahendeid ja vara;
  9) lahkuda Muusikakooli nimekirjast omal soovil kehtestatud korda järgides.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) korrapäraselt osa võtma õppetööst, teatama ette puudumise põhjustest, täitma õppeülesandeid, osalema arvestustel, eksamitel, kontsertidel, praktikal jt kooli üritustel;
  2) kinni pidama õpetajate ja direktori korraldustest ja juhtnööridest;
  3) järgima Muusikakooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda;
  4) suhtuma hoolikalt ja heaperemehelikult tema kasutusse antud kooliinventari. Inventari rikkumise või hävinemise korral õpilase süü tõttu kannab lapsevanem materiaalset vastutust tsiviilseadustikus sätestatud korras.

§ 12.   Muusikakooli personal

  (1) Muusikakooli personali moodustavad vastava eriharidusega ja vähemalt 40-tunnise pedagoogikakursuse läbinud pedagoogid ning muud töötajad.

  (2) Muusikakooli koosseisu kinnitab Vallavalitsus.

  (3) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Muusikakooli direktor.

  (4) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab Muusikakooli direktor hoolekogu ettepanekul ja hoolekogu poolt kinnitatud korras konkursi.

  (5) Õppekavade täitmiseks koostatakse iga õppeaasta alguses pedagoogiliste koormuste koondtabel (tarifitseerimisnimekiri). Pedagoogiliste koormuste kohta tehakse kokkuvõte kord kuus.

  (6) Pedagoogide ülesanne on õpitingimuste loomine õpilastele, nende õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste ja nende kodudega.

  (7) Muude töötajate ülesanne on tagada Muusikakooli häireteta töö ja majandamine ning aidata kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele.

  (8) Personali õigused:
  1) kasutada ametialase töö tegemiseks Muusikakooli vara;
  2) täiendada oma kvalifikatsiooni vastavalt areneva muusikahariduse nõuetele ja kooli eripärale;
  3) hoolitseda õpilaste võimetekohase arengu eest üksteisemõistmise ja loomingulise suhtlemise kaudu;
  4) täiendada, hooldada ja muretseda õppetööks vajalike õppematerjale;
  5) võtta osa õpilaste hindamisest ja esinemisest ning õppetööga seotud organite tööst;
  6) valida ja olla valitud juhtorganite koosseisu;
  7) Õigus osa võtta koolitusasutuste poolt kvalifikatsiooni tõstmiseks korraldatud seminaridest ja õppepäevadest.

  (9) Personali kohustused:
  1) töötada vastutustundega ja plaanipäraselt arvestades kehtivaid ainekavasid;
  2) säilitada ja täiendada oma kvalifikatsiooni vastavalt areneva muusika hariduse nõuetele ja kooli eripärale;
  3) hoolitseda õpilaste võimetekohase arengu eest üksteisemõistmise ja loomingulise suhtlemise kaudu;
  4) vastutada õppematerjalide ja vahendite eest, nende täiendamise ja hooldamise eest;
  5) täiendada, hooldada ja muretseda õppetööks vajalike õppematerjale;
  6) võtta osa õpilaste hindamisest ja esinemisest ning õppetööga seotud organite tööst, kui ta on nende koosseisu valitud või määratud;
  7) osalemine koolitusasutuste poolt kvalifikatsiooni tõstmiseks korraldatud seminaridest ja õppepäevadest.

  (10) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus ametikoha raames määratakse kindlaks kooskõlas tööseaduste ja muude õigusaktidega, töösisekorra eeskirjaga, ametijuhenditega ja töölepingutega.

7. peatükk HOOLEKOGU 

§ 13.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Muusikakooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on suunata Muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid Muusikakooli direktorile ja kooli pidajale Muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogus on viis liiget. Hoolekogusse kuuluvad Vallavalitsuse esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v. a kooli direktor), lastevanemate esindaja ning kooli vilistlaste esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Vallavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 14.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande Muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Vallavalitsusele;
  2) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning annab selle kohta omapoolse hinnangu, mis edastatakse Vallavalitsusele;
  3) suunab Muusikakooli majandustegevust ja teeb ettepanekuid Muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  4) teeb ettepanekuid Muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huviala õppekava ja õppekorralduse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid õppetasu kehtestamise, selle suuruse ja kasutamise korra kohta;
  7) teeb ettepanekuid Muusikakooli vastutavate (direktor, direktori asetäitja) ametikohtade täitmiseks konkursi korras ning osaleb selle korraldamisel;
  8) vaatab läbi ja kiidab heaks õppetoetuste saajate nimekirja;
  9) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks Muusikakooli tegevuse üle.
  10) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 15.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Hoolekogu otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandkohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta

8. peatükk ÕPPENÕUKOGU 

§ 16.   Õppenõukogu ülesanded, pädevus ja töökord

  (1) Muusikakoolil on õppenõukogu, mille liikmeteks on Muusikakooli pedagoogid. Õppenõukogu ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine vastavalt õppenõukogu põhimäärusele.

  (2) Õppenõukogu tööd juhatab Muusikakooli direktor või õppenõukogu poolt valitud koosoleku juhataja.

  (3) Õppenõukogu pädevus:
  1) arutab Muusikakooli arengu- ja tegevuskavasid;
  2) vaatab läbi ja kinnitab õppekava, sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õpitulemuste hindamise dokumendid;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise vajalikkust;
  4) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele;
  5) vaatab läbi õppesoodustustaotlused, teeb hoolekogule soovitused õppemaksust vabastamiseks ja langetab otsuse õppevõlgnevuste küsimustes;
  6) õppenõukogu koguneb vähemalt viis korda aastas iga õppeaasta algul, iga veerandi lõpul ning enne eksamiperioodi algust;
  7) õppenõukogu koosolek protokollitakse. Muusikakooli õppenõukogu koosoleku juhataja vastutab langetatud otsuste vastavuse eest tööd korraldavatele õigusaktidele ning juhib koosolekul osalejate tähelepanu varem langetatud otsustest kõrvalekaldumise korral;
  8) õppenõukogu seaduslikud otsused on õppe sisulistes küsimustes otsustava jõuga, õppekorralduse küsimustes soovitusliku iseloomuga;
  9) õppenõukogu kutsub kokku direktor väljaspool õppetundideks ettenähtud aega.

9. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 17.   Direktor

  (1) Muusikakooli tööd juhib direktor, kes:
  1) vastutab Muusikakooli tegevuse ja üldise arengu eest ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) kinnitab Muusikakooli asjaajamiskorra, ametijuhendid ja muud tööalast suhtlemist korraldavad dokumendid;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud Muusikakooli töötajatega;
  4) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
  5) valdab, kasutab ja käsutab heaperemehelikult Muusikakooli vara;
  6) kinnitab Muusikakooli õppekava ja tunniplaanid;
  7) kuulutab välja ja korraldab konkursi vaba pedagoogi ametikoha täitmiseks;
  8) koostab eelarveprojekti ja esitab hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavolikogule kinnitamiseks;
  9) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  10) määrab pedagoogilised koormused vastavalt kooli õppe- ja tunnijaotuskavale;
  11) kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
  12) juhib kooli õppenõukogu tegevust;
  13) annab kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning muid kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  14) esitab vähemalt üks kord aastas Muusikakooli tegevuse aruande hoolekogule ja kooli pidajale.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab ning konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Vallavalitsus.

  (4) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ning ütleb üles vallavanem.

10. peatükk FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE, ÕPPETASU KEHTESTAMISE KORD 

§ 18.   Muusikakooli vara

  (1) Muusikakooli vara ja vahendid koosnevad Vallavalitsuse poolt Muusikakooli valdusesse antud valla varast, Muusikakooli majandustegevusega soetatud varast ja vahenditest ning laekumistest ja annetustest füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt.

  (2) Muusikakooli vara hulka kuulub ka õppeprotsessi käigus ja Muusikakooli vahenditest loodud intellektuaalse loomingu tulemus. Muusikakoolil on õigus otsustada iseseisvalt nimetatud loomingu müüki ning kasutada sellest saadud tulu täies ulatuses õppevahendite soetamiseks.

  (3) Muusikakool kasutab iseseisvalt oma vara ja vahendeid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 19.   Muusikakooli eelarve ja finantseerimine

  (1) Muusikakooli põhitegevust finantseeritakse Mulgi valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muusikakoolil on oma eelarve. Muusikakoolil on õigus omandada eelarves sätestatud piirides oma põhiülesannete täitmiseks vajalikke materjale, põhi- ja väikevahendeid.

  (3) Muudest allikatest saadud vahendid on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) lastevanematelt ja õpilastelt osaliseks õppekulude katteks võetav õppetasu, mille määrad kinnitab Muusikakooli hoolekogu ettepanekul Vallavalitsus;
  3) kohalike omavalitsuste poolt makstavad kohamaksud, mis tasutakse õpilase eest, kes õpib Muusikakoolis, kuid kelle registreeritud elukoht ei ole Mulgi vald. Kohamaksumäärad kinnitab Vallavalitsus;
  4) laekumised sihtasutustest;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused;
  6) teenuste osutamisest ja lisategevusest laekuvad rahalised vahendid.

  (4) Muusikakoolil on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

  (5) Põhimääruses sätestatud eesmärkide täitmiseks võib Muusikakool teostada tehinguid ja sõlmida lepinguid oma eelarve piires kooskõlastatult Vallavalitsusega.

  (6) Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu (edaspidi EML) liige, tasub oma eelarvest liikmemaksu vastavalt õpilaste arvule ja omab õigust saada teenuseid ja õppematerjale vastavalt liidu kehtestatud tingimustele.

11. peatükk MUUSIKAKOOLI ÜMBERKORRALDAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Muusikakooli ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise, sealhulgas käesoleva põhimääruse muutmise otsustab kooli pidaja.

  (2) Muusikakooli ühinemisest, jagunemisest või tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele, personalile neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

12. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 23.08.2012 määrus nr 64 „Abja Muusikakooli põhimäärus“.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json