Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Abja Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2018, 7

Abja Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Abja Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Noortekeskuse asukoht ja aadress

  (1) Abja Noortekeskus(edaspidi Noortekeskus) asub Abja-Paluojal.

  (2) Noortekeskuse postiaadress on Kooli 2, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond.

§ 3.   Noortekeskuse õiguslik seisund

  Noortekeskus on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Noortekeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub noortekeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Noortekeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Noortekeskusel on oma dokumendiplangid ja vajadusel oma pitsat.

§ 5.   Noortekeskuse sümboolika

  (1) Noortekeskus võib kasutada Mulgi valla sümboolikat või luua oma nimega sümboolika.

  (2) Noortekeskuse oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Noortekeskuse juhataja käskkirjaga kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist ametiasutusega.

§ 6.   Haldusmenetlus

  Noortekeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldadtakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk NOORTEKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.

  (2) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Mulgi vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest, sh käesolevast põhimäärusest.

§ 8.   Noortekeskuse ülesanded

  Eesmärgist tulenevalt täidab noortekeskus järgmisi ülesandeid:
  1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, toetab noorte omaalgatust;
  2) abistab noori osavõtul laste ja noorte uhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
  3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust;
  5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ja -projekte;
  6) edendab kohalike noorte kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi;
  7) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
  8) korraldab projektlaagreid.

§ 9.   Noortekeskuse teenused

  Noortekeskusel on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.

3. peatükk NOORTEKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Noortekeskuse tegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab Noortekeskuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Noortekeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 11.   Juhataja

  Juhataja:
  1) juhib Noortekeskuse tegevust ning vastustab Noortekeskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kasutab kooskõlas Mulgi valla õigusaktidega Noortekeskuse valduses olevat vallavara ja Noortekeskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  3) esindab Noortekeskuse ja omab tööandja õigusi, annab Noortekeskuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  4) korraldab Noortekeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) juhib vastavalt õigusaktidele Noortekeskuse majandus- ja finantstegevust, esitab ametiasutusele Noortekeskuse eelarve eelnõu, tagab Noortekeskuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja Noortekeskuse põhimääruse täiendamise ja muutmise kohta;
  7) koostab ja esitab Noortekeskuse tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  8) teeb ametiasutusele ettepanekuid Noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  9) esindab Noortekeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  11) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 12.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 13.   Noortekeskuse töötajad

  (1) Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, TASULISED TEENUSED JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Noortekeskuse vara

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad tema kasutusse antud varad.

  (2) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja Mulgi valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 15.   Noortekeskuse finantseerimine

  (1) Hallatava asutusena omab noortekeskus Mulgi valla eelarves oma alaeelarvet, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab ametiasutus.

  (3) Noortekeskuse eelarve tuludeks on eraldised:
  1) Mulgi valla eelarvest;
  2) vahendid Noortekeskuse poolt osutatud tasulistest teenustest;
  3) eraldised, annetused ja toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (4) Noortekeskusel on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

§ 16.   Tasulised teenused

  Noortekeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kinnitab vallavalitsus.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet Noortekeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) revisjonikomisjon.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Noortekeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Noortekeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb Noortekeskuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Noortekeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui Noortekeskuse ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Noortekeskuse põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 20.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 17.12.2009 määruse nr 4 „Abja Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisa „Abja Noortekeskuse põhimäärus“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 21.06.2007 määrus nr 56 „Kamara noortetoa põhimääruse kinnitamine“.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json