Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Abja Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2018, 8

Abja Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Abja Päevakeskuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Päevakeskuse asukoht ja aadress

  (1) Abja Päevakeskus (edaspidi päevakeskus) asub Abja-Paluojal.

  (2) Päevakeskuse postiaadress on Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond.

§ 3.   Päevakeskuse õiguslik seisund

  Päevakeskus on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Päevakeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub päevakeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Päevakeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Päevakeskusel on oma dokumendiplangid ja vajadusel oma pitsat.

§ 5.   Päevakeskuse sümboolika

  (1) Päevakeskus võib kasutada Mulgi valla sümboolikat või luua oma nimega sümboolika.

  (2) Päevakeskuse oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab päevakeskuse juhataja käskkirjaga kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist ametiasutusega.

§ 6.   Haldusmenetlus

  Päevakeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk PÄEVAKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Päevakeskuse tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Päevakeskuse tegevuse eesmärk on valla elanikele sotsiaalteenuste, huvi- ja vabaajategevuste pakkumine.

  (2) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Mulgi vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest, sh käesolevast põhimäärusest.

§ 8.   Päevakeskuse ülesanded

  Eesmärgist tulenevalt täidab päevakeskus järgmisi ülesandeid:
  1) vabaaja veetmise ja huvialaringide töö korraldamine ja koordineerimine;
  2) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste korraldamine ja koordineerimine;
  3) koostöös valla sotsiaal-, kultuuri- ja haridusasutuste ja organisatsioonidega, ühingutega ja seltsidega kogukonna elu korraldamine;
  4) puuetega inimeste ühingu tegevuse juhendamine, koos tugivõrgustikuga ühingu ürituste ja tegevuste organiseerimine, ühingu tegevuse kaudu sotsiaalse rehabilitatsiooni võimaldamine;
  5) Töötukassa poolt pakutavate koolituste ja koolituskeskuse erinevate koolitusprogrammide ja projektide toel inimeste täiend- ja ümberõppe võimaluste pakkumine koolituskursuste kaudu;
  6) igakülgse abi pakkumine isikutele, kes soovivad tööturule naasta, neile erinevate nõustajate professionaalsete nõustamisteenuste ja psühholoogi konsultatsioonide organiseerimine;
  7) eakate ja puuetega isikute üldise ja koduse abistamise vajaduste väljaselgitamine ning abistamise korraldamine;
  8) abistamist vajavate perekondade väljaselgitamine, nõustamise ja abistamise korraldamine;
  9) humanitaarabi ja heategevuse suunamine puudustkannatavatele isikutele;
  10) päevakeskuse tegevuse kajastamine meedias, valla kodulehel ja valla lehes „Mulgi Sõna“, sotsiaalmeediakanalites;
  11) erihoolekande korraldamine ja arendamine (igapäevaelu teenus, toetatud elamine jne);
  12) muudest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

§ 9.   Päevakeskuse teenused

  Päevakeskusel on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.

3. peatükk PÄEVAKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Päevakeskuse tegevuse korraldamine

  (1) Päevakeskuse tegevust juhib ja korraldab päevakeskuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Päevakeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 11.   Juhataja

  Juhataja:
  1) juhib päevakeskuse tegevust ning vastustab päevakeskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kasutab kooskõlas Mulgi valla õigusaktidega päevakeskuse valduses olevat vallavara ja päevakeskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  3) esindab päevakeskuse ja omab tööandja õigusi, annab päevakeskuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  4) korraldab päevakeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) juhib vastavalt õigusaktidele päevakeskuse majandus- ja finantstegevust, esitab ametiasutusele päevakeskuse eelarve eelnõu, tagab päevakeskuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid päevakeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja päevakeskuse põhimääruse täiendamise ja muutmise kohta;
  7) koostab ja esitab päevakeskuse tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  8) teeb ametiasutusele ettepanekuid päevakeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  9) esindab päevakeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  11) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 12.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 13.   Päevakeskuse töötajad

  Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, TASULISED TEENUSED JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Päevakeskuse vara

  (1) Päevakeskuse vara moodustavad tema kasutusse antud varad.

  (2) Päevakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja Mulgi valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 15.   Päevakeskuse finantseerimine

  (1) Hallatava asutusena omab päevakeskus Mulgi valla eelarves oma alaeelarvet, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Päevakeskuse raamatupidamist korraldab ametiasutus.

  (3) Päevakeskuse eelarve tuludeks on eraldised:
  1) Mulgi valla eelarvest;
  2) vahendid päevakeskuse poolt osutatud tasulistest teenustest;
  3) eraldised, annetused ja toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (4) Päevakeskusel on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

§ 16.   Tasulised teenused

  Päevakeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kinnitab vallavalitsus.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Päevakeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) revisjonikomisjon.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Päevakeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Päevakeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Päevakeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb päevakeskuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Päevakeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui päevakeskuse ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Päevakeskuse põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 20.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 17.12.2009 määruse nr 5 „Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisa „Abja Päevakeskuse põhimäärus“.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json