EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Abja Turu põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2018, 9

Abja Turu põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Abja Turu eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Turu asukoht ja aadress

  (1) Abja Turg (edaspidi turg) asub Abja-Paluojal.

  (2) Turu postiaadress on Tiigi 1, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond.

§ 3.   Turu õiguslik seisund

  Turg on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Turu asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub turg asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Turu asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Turul on oma dokumendiplangid ja vajadusel oma pitsat.

§ 5.   Turu sümboolika

  (1) Turg võib kasutada Mulgi valla sümboolikat või luua oma nimega sümboolika.

  (2) Turu oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab turu juhataja käskkirjaga kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist ametiasutusega.

§ 6.   Haldusmenetlus

  Turu tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk TURU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Turu tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Turu tegevuse eesmärk on kaubandustegevuse korraldamine Abja-Paluojal turu territooriumil.

  (2) Turg juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Mulgi vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest, sh käesolevast põhimäärusest.

§ 8.   Turu ülesanded

  Eesmärgist tulenevalt täidab turg järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab turukaubandust turu territooriumil;
  2) korraldab kaubandust avalikel üritustel;
  3) korraldab toitlustamist turu territooriumil;
  4) väljastab müügipileteid;
  5) korraldab avalikke üritusi;
  6) korraldab põhitegevuse täitmiseks vajalikku muud majandustegevust;
  7) arendab koostööd teiste kohalike omavalitsustega, riigiasutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega nii kodu- kui välismaal.

§ 9.   Turu teenused

  (1) Turg osutab järgmisi teenuseid:
  1) kaubandustegevuse korraldamine turu territooriumil;
  2) avalike ürituste korraldamine;
  3) turu müügikohtade ja hoonete kasutusse andmine kaubandustegevuseks.

  (2) Turul on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, sh kaubandus-, toitlustus-, transporditeenuseid.

  (3) Turu poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk TURU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Turu tegevuse korraldamine

  (1) Turu tegevust juhib ja korraldab turu juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Turu tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 11.   Juhataja

  Juhataja:
  1) juhib turu tegevust ning vastustab turu tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kasutab kooskõlas Mulgi valla õigusaktidega turu valduses olevat vallavara ja turu rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  3) esindab turu ja omab tööandja õigusi, annab turu töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  4) korraldab turu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) juhib vastavalt õigusaktidele turu majandus- ja finantstegevust, esitab ametiasutusele turu eelarve eelnõu, tagab turu eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid turu tegevust reguleerivate õigusaktide ja turu põhimääruse täiendamise ja muutmise kohta;
  7) koostab ja esitab turu tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  8) teeb ametiasutusele ettepanekuid turu töö paremaks korraldamiseks;
  9) esindab turgu suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  11) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 12.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 13.   Turu töötajad

  Turu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, TASULISED TEENUSED JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Turu vara

  (1) Turu vara moodustavad tema kasutusse antud varad.

  (2) Turu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja Mulgi valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 15.   Turu finantseerimine

  (1) Hallatava asutusena omab turg Mulgi valla eelarves oma alaeelarvet, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Turu raamatupidamist korraldab ametiasutus. Turul on kohapeal kassa.

  (3) Turu eelarve tuludeks on eraldised:
  1) Mulgi valla eelarvest;
  2) vahendid turu poolt osutatud tasulistest teenustest;
  3) eraldised, annetused ja toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (4) Turul on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

§ 16.   Tasulised teenused

  Turu põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kinnitab vallavalitsus.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet turu ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Turu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) revisjonikomisjon.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Turu ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Turu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Turu ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb turu ühinemises või jagunemises.

  (3) Turu tegevus lõpetatakse
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui turu ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Turu põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Turu põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 20.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 27.09.2017 määruse nr 64 „Abja Turu asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisa „Abja Turu põhimäärus“

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json