KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise nõuded Kanepi vallas

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2019, 2

Avaliku ürituse korraldamise nõuded Kanepi vallas

Vastu võetud 17.10.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks Kanepi vallas.

  (2) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek korrakaitseseaduse mõistes.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (5) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjali seadus.

  (6) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus.

  (7) Määrust kohaldatakse kooskõlas Kanepi valla põhimääruse ja teiste õigusaktidega.

§ 2.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Kanepi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil vald@kanepi.ee.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda vallavalitsuse ja selle allasutuste poolt korraldatava ürituse läbiviimiseks. Ürituse läbiviimiseks on vaja küsida kooskõlastus kohalikult politsei-, pääste- meditsiiniasutuselt, kui kooskõlastamise nõue tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist.

§ 3.   Loa taotluses esitatavad andmed

  (1) Loa taotluses märgitakse:
  1) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/registrikood;
  2) ürituse korraldamise vastutava isiku kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga operatiivselt ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus, vorm (võistlus, kontsert, etendus, näitus, laat jne) ja sisu kirjeldus;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) eeldatav üritusest osavõtjate arv (külastajad ja osalejad);
  7) alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsus;
  8) ilutulestiku korraldamine;
  9) lõkke tegemine.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Lõuna Päästekeskusele ja Lõuna prefektuurile kooskõlastamiseks.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga avalikuks ürituseks loetakse:
  1) üritus, mille eeldatav osalejate arv on 500 ja rohkem;
  2) üritus, kus tehakse lõket;
  3) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine;
  4) üritus, mis toimub siseveekogul;
  5) üritus, mis on suunatud lastele ja lastega peredele.

  (4) Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (5) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada suuremahulist lisainventari (lava vms.), tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja asendiplaani lahendus.

  (6) Lisaks käesolevas paragrahvis nimetatule võib vallavalitsus põhjendatud vajadusel nõuda ürituse korraldajalt täiendavaid andmeid, dokumente ja/või kooskõlastusi.

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse luba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/registrikood ja kontaktandmed;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 5.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
  1) kohaliku politsei-, pääste- meditsiiniasutuse esindajad põhjendatult ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine;
  3) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  4) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas mittesobilik;
  5) avaliku ürituse korraldaja ei ole avaliku ürituse loa taotlust tähtaegselt esitanud või vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks täiendanud;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 6.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

  (1) Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 14 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest kolme tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest

§ 7.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) viima avaliku ürituse läbi loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
  2) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  3) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, sealhulgas vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega, kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile ja kaasama vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad;
  4) tagama avaliku korra ja heakorra nõuded, sealhulgas tagama osalejatele WC-de kasutamise võimaluse ja paigaldama prügikotid või -kastid;
  5) puhastama kasutatud ala, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt kahekümne nelja tunni jooksul pärast ürituse lõppu.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne lastekaitseseaduses sätestatud alaealise liikumisvabaduse piirangu algust.

§ 8.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab avaliku ürituse peatama, kui tekib üks või enam allnimetatud asjaoludest:
  1) ohu tõrjumiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda ja/või võib ohustada osalejate elu ning tervist;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;
  3) avalikul üritusel osalejate ohutuse või turvalisuse tagamiseks.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik ürituse peatamise tinginud asjaolu kõrvaldada, on korraldaja kohustatud ürituse lõpetama.

§ 9.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa võib vallavalitsuse korraldusega kehtetuks tunnistada, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldamisega seotud vastutus ja kahju hüvitamine

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Kanepi vallale avaliku ürituse läbiviimisega tekitatud varaline kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 21.04.2015 määrus nr 10 „Avaliku ürituse korraldamise nõuded Kanepi vallas“, Valgjärve Vallavolikogu 29.03.2016 määrus nr 12 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Valgjärve vallas“ ja Kõlleste Vallavolikogu 27.06.2014 määrus nr 9 „Kõlleste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise nõuded“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taoltus

/otsingu_soovitused.json