Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2019, 16

Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 24.10.2019 nr 112

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas (edaspidi kord) reguleerib Alutaguse valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele (edaspidi spordiklubi) sporditegevuseks toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

  (3) Korra alusel ei toetata sporditegevust Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutuses ja valla osalusega sihtasutuses.

  (4) Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Alutaguse valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6–24 aastat.

  (5) Toetuse saaja nimetab tegevuste avalikustamise puhul kirjalikus või suulises väljenduses tegevuse toetajana Alutaguse valda.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi - Alutaguse vallas tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 8 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas;
  2) treener - sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 6–24 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste;
  3) harrastaja - spordiklubi treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
  4) treeningrühm - spordiklubis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.

2. peatükk Toetused ja nende liigid 

§ 3.   Toetuste liigid

  Vallaeelarvest makstavad toetused on:
  1) spordiklubi tegevustoetus;
  2) noortespordi tegevustoetus;
  3) treeneri töötasu toetus;
  4) spordiürituse läbiviimise toetus;
  5) võistlusel osalemise toetus;
  6) preemia sportliku saavutuse eest.

§ 4.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Alutaguse vallas tegutsevale spordiklubile täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  (2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
  2) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb maakonna ja/või üleriigilistel võistlustel.

  (3) Spordiklubi tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale.

§ 5.   Noortespordi tegevustoetus

  (1) Noortespordi tegevustoetus jaotatakse spordiklubidele pearaha põhimõttel. Ühe harrastaja eest eraldatakse toetust kuni kahe spordialaga tegelemiseks, tingimusel, et harrastaja poolt harrastatavad spordialad on iseloomult erinevad.

  (2) Noortespordi tegevustoetuse suurus ühe harrastaja kohta aastas (pearaha) eraldatakse sõltuvalt treenerile omistatud kvalifikatsioonist:
  1) III ja IV kategooria – 200 eurot;
  2) V -VIII kategooria – 300 eurot.

  (3) Noortespordi toetamiseks Alutaguse vallas jagatakse spordialad kahte kategooriasse:
  1) eelisarendatavad spordialad – murdmaasuusatamine ja korvpall;
  2) muud spordialad.

  (4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud pearaha eraldamisel on eelisarendatava spordialaga tegeleva harrastaja pearaha koefitsient 3,0 ja muu spordialaga tegeleva harrastaja pearaha koefitsient 1,0.

  (5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud pearaha eraldamisel võetakse arvesse harrastaja vanust. Harrastajad jagatakse vanuse järgi gruppidesse ja igale grupile omistatakse vanuse koefitsient. Harrastaja vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Vanuse koefitsiendid on järgmised:
  1) harrastaja vanuses 6-9 aastat – koefitsient 0,5 (treeningud toimuvad vähemalt 8 kuud aastas ja kaks korda nädalas kestvusega 45 minutit);
  2) harrastaja vanuses 10-16 aastat – koefitsient 1,0 (treeningud toimuvad vähemalt 9 kuud aastas ja kolm korda nädalas kestvusega 60 minutit);
  3) harrastaja vanuses 17-24 aastat – koefitsient 1,5 (treeningud toimuvad vähemalt 10 kuud aastas ja neli korda nädalas kestvusega 90 minutit).

  (6) Spordiklubi võib taotleda kas 0,5 või 1,0 koefitsiendiga harrastaja rahastamist kui spordiklubi ei ole suuteline läbi viima või harrastaja ei ole suuteline osalema kolmel või neljal treeningul nädalas.

  (7) Noortespordi tegevustoetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse vallavalitsusele isiklikult (täidetakse vallavalitsuses kohapeal) või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

  (8) Noortespordi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate harrastajate arvuga, spordiala kategooriaga ja vanuse koefitsiendiga.

§ 6.   Treeneri töötasu toetus

  (1) Treeneri töötasu toetust on õigus taotleda spordiklubil, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust.

  (2) Treeneri töötasu toetust eraldatakse riiklikult määratud tööandja panuse ulatuses.

  (3) Treeneri töötasu toetuse arvestamisel lähtutakse treeningul osalevate Alutaguse valla harrastajate arvust. Juhul kui treeningrühm on komplekteeritud vähemalt kümnest Alutaguse valla harrastajast, arvestatakse treenerile toetust kogu eraldatava summa ulatuses. Väiksema harrastajate arvuga treeningrühma puhul vähendatakse toetuse summat proportsionaalselt.

  (4) Spordiklubi on kohustatud teavitama toetuste menetlemisega tegelevat ametnikku (edaspidi ametnik) 10 päeva jooksul treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsuse avalikustamisest.

§ 7.   Spordiürituse läbiviimise toetus

  (1) Spordiürituse läbiviimise toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Alutaguse vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
  2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) osalejate arvu;
  4) võistluse suunatust erinevatele elanike rühmadele;
  5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Alutaguse valla mainet;
  6) ürituse eelarve põhjendatust.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetust eraldatakse kuni 500 eurot.

  (4) Erandkorras põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

§ 8.   Võistlusel osalemise toetus

  (1) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse Alutaguse valla harrastajale või võistkonnale rahvusvahelisel või riiklikul võistlusel osalemise kulude katteks.

  (2) Toetust võib kasutada osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

  (3) Võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) spordiala harrastajate hulka;
  2) spordimeisterlikkuse taset;
  3) spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  4) toetuse eelarve põhjendatust.

  (4) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse mitte rohkem kui 1000 eurot taotleja kohta.

§ 9.   Preemia sportliku saavutuse eest

  (1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või harrastajale antav preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

  (2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

  (3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 10.   Taotlust esitama õigustatud isikud

  (1) Taotlust on õigustatud esitama spordiklubi, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) spordiklubi tegutseb Alutaguse vallas;
  2) spordiklubi on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud;
  3) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused;
  4) spordiklubi on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  5) spordiklubil ei ole Alutaguse valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi;
  6) spordiklubis tegutseva harrastaja enda ning alaealise harrastaja ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Alutaguse vald.

  (2) Taotluse preemia andmiseks sportliku saavutuse eest võib esitada spordiklubi või füüsiline isik (edaspidi taotleja).

§ 11.   Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele põhjendatud vormikohase taotluse hiljemalt 01. oktoobriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

  (2) Võistlusel osalemise toetust on võimalik taotleda aastaringselt vallaeelarve vahendite olemasolul.

  (3) Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks.

  (4) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

§ 12.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus treeneri töötasu toetuse saamiseks esitatakse koos spordiklubi tegevustoetusega. Taotlusele lisatakse planeeritav treeneri töökoormus ja eelarve.

  (2) Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse:
  1) treeningutel osalevate harrastajate nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. oktoobri seisuga;
  2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
  3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele lisatakse võistluse või ürituse eelarve ja ürituse lühikirjeldus.

  (4) Kui toetuse taotlusi esitatakse kokku suuremas summas, kui vallaeelarves vahendeid, siis rakendatakse toetuse eraldamisel järgmist valemit: spordiklubi taotletud toetuse summa korrutatakse sajaga ja jagatakse kõikide spordiklubide taotluste summaga. Treenerite töötasu toetusi ei vähendata.

  (5) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik või tema volitatud isik.

§ 13.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (2) Ametnik kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (3) Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (4) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja maksmine 

§ 14.   Toetuse andmise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse andmise otsustab ametniku ettepanekul vallavalitsus korraldusega hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Võistlustel osalemise toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul puudusteta taotluse esitamisest.

  (3) Vallaeelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (4) Toetuse andmiseks sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping) 10 tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest. Juhul, kui toetuse saaja ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (5) Lepingut ei sõlmita preemia määramisel sportliku saavutuse eest.

§ 15.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ei vasta korra § 10 lõikes 1 nimetatud tingimustele ja taotlus ei ole piisavalt põhjendatud.

§ 16.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (2) Noortespordi tegevustoetus makstakse välja kahes osas, millest esimene osa suurusega 75% makstakse 14 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist ja ülejäänud osa pärast harrastajate nimekirja esitamist oktoobrikuu jooksul.

  (3) Noortespordi tegevustoetuse teise osa saamiseks peab toetuse saaja esitama treeningul osalevate harrastajate nimekirja 1. oktoobri seisuga hiljemalt 10. oktoobriks. Vallavalitsus võib teise osana väljamakstavat toetussummat muuta, kui treeningul osalevate harrastajate arv on oluliselt vähenenud või suurenenud.

  (4) Treeneri töötasu toetus makstakse välja üks kord kvartalis lepingus sätestatud tähtajal.

  (5) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (6) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus eelarve vastuvõtmiseni eraldada noortespordi tegevustoetust iga kuu 1/12 lõppenud eelarveaastaks määratud toetustest.

5. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 17.   Aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja, välja arvatud preemia saamisel sportliku saavutuse eest, on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

  (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
  1) spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri töötasu toetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
  2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
  3) võistlusel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.

§ 18.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametnik. Ametnikul on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) teha vallavalitsusele ettepanek lepingu lõpetamiseks ja makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Toetuse taotluse ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Määruse § 11 lõikes 1 nimetatud taotluste esitamise tähtaeg 2019. aastal on 22. detsember.

§ 20.   Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruses nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna „, spordi-“;
  2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „kultuuri ja spordivaldkonnas“ sõnaga „kultuurivaldkonnas“;
  3) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: „5) Alutaguse valla sporditegevuse toetamise korra alusel toetuse saajat“;
  4) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. oktoobriks“ tekstiga „01. oktoobriks“.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määrus nr 45 "Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas".

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json