Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2019, 23

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 23.04.2018 nr 44
RT IV, 02.05.2018, 6
jõustumine 05.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 2002.12.2018
24.10.2019RT IV, 31.10.2019, 1603.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse mittetulundusühingutele, seltsingutele ja sihtasutustele (edaspidi vabaühendus) ning füüsilistele isikutele Alutaguse valla (edaspidi valla) eelarvest toetuste taotlemist, taotluste läbivaatamist ning toetuste andmist ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamist (edaspidi kord).
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Toetust antakse käesoleva korra alusel kultuuri- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiseks ning kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.
[RT IV, 31.10.2019, 16 - jõust. 03.11.2019]

  (3) Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine ning muud kodanikualgatuslikku tegevust või valla elanike koostööd soodustavate tegevuste toetamine.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (4) Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et vabaühenduse eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond.

  (5) Toetusteks määratud vahendite summa määrab Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) valla eelarve vastuvõtmisega.

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Tegevustoetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  (2) Projektitoetus, mida antakse erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate kohaliku omaalgatuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Ürituste toetus, mida antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.

  (4) Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit ja mida antakse valla elanike motiveerimiseks paremate tulemuste saavutamisele kultuurivaldkonnas ning loometegevuse arendamisele ja populariseerimisele nii vallas kui väljaspool valda.
[RT IV, 31.10.2019, 16 - jõust. 03.11.2019]

§ 3.   Toetamise põhimõtted

  (1) Mittetulundustegevust toetatakse vastavalt vallavolikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele.

  (2) Toetatakse tegevusi, mis on kooskõlas Alutaguse valla arengukavaga ja tegevus toimub Alutaguse valla haldusterritooriumil või tegevus on suunatud Alutaguse valla elanikele või on nende huvides.

  (3) Kuni eelarve vastuvõtmiseni võib Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) erandjuhul määrata toetust ürituse korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimiseks vastavalt vallavalitsusele esitatud taotlusele.

  (4) Korra alusel ei toetata:
  1) vallavalitsuse hallatavat asutust;
  2) vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuriüksust;
  3) vallavalitsuse hallatava asutuse huvi- või spordiringi, kultuurikollektiivi, stuudiot, treeningrühma;
  4) valla osalusega sihtasutust;
  5) Alutaguse valla sporditegevuse toetamise korra alusel toetuse saajat.
[RT IV, 31.10.2019, 16 - jõust. 03.11.2019]

  (5) Toetuse saaja nimetab tegevuste avalikustamise puhul kirjalikus või suulises väljenduses tegevuse toetajana Alutaguse valda.

§ 4.   Toetuse määramise tingimused ja piirmäärad

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust ja asjaolust, et varem saadud toetuse lõpparuanded on tähtaegselt esitatud ja vallavalitsuse poolt heaks kiidetud ning toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:
  1) tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale;
  2) projektitoetust eraldatakse kuni 15% taotletava projekti kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot;
  3) ürituse toetust eraldatakse kuni 50% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot;
  4) ühekordset toetust eraldatakse mitte rohkem kui 500 eurot taotlejale.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Erandkorras põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

§ 5.   Tegevustoetuse määramise kriteeriumid

  Tegevustoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) tegevus lähtub valla arengukava põhimõtetest või viib ellu valla arengukava prioriteete;
  2) tegevus on suunatud kohalikule elanikkonnale ja külade elukeskkonna omaalgatuslikule parandamisele, s.h külade avaliku ruumi parendamisele, korrastamisele ja kaunistamisele; ühiskasutuses olevate vaba aja veetmise kohtade rajamisele, korrastamisele; külade ajaloopärandi ning vaatamisväärsuste säilitamisele ja eksponeerimisele;
  3) tegevuseks on olemas taotleja omaosalus vähemalt 10% ulatuses taotletava toetuse kogumahust;
  4) võimalusel teiste toetajate toetuse olemasolu.

§ 6.   Projektitoetuse määramise kriteeriumid

  Projektitoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) projekt on selgete eesmärkidega ja suunatud valla elanikele või on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
  2) projektis ettenähtud tegevused on jätkusuutlikud ning projekti vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  3) projekti eelarve kulud on põhjendatud, tehtavad tegevused ja eelarve on realistlik;
  4) toetatav objekt on piirkonna (küla, alevik jne) või valla arenguks oluline või suunatud avalikus kasutuses oleva infrastruktuuriobjekti parendamisele ning objekti arendamine peaks soovitatavalt sisalduma vastavas arengukavas;
  5) projektitoetuse taotlus peab olema esitatud hiljemalt üks kuu enne projekti algustähtaega;
  6) projekti kavandatavate tegevuste kestvus on reeglina kuni üks aasta;

§ 7.   Ürituste toetuse määramise kriteeriumid

  Ürituste toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) üritus on suunatud valla elanikele või on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
  2) üritus on selgete eesmärkidega ning ürituse vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  3) toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik jne) või valla arenguks oluline ning tegevus peaks soovitatavalt sisalduma vastavas arengukavas;
  4) ürituse eelarve kulud on põhjendatud ja eelarve on realistlik.

§ 71.   Ühekordse toetuse määramise kriteeriumid
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  Ühekordse toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) taotlus on vastavuses käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevustega;
  2) tegevus toimub valla haldusterritooriumil või on seotud valla esindamisega;
  3) toetatav tegevus on suunatud vallaelanikele või on nende huvides;
  4) tegevus omab mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
  5) tegevus on suunatud koostööle ja suhete arendamisele;
  6) tegevus on arvestatava otseste kasusaajate hulgaga;
  7) toetuse eelarve kulud on põhjendatud ja eelarve on realistlik;
  8) tegevus on jätkusuutlik või seotud traditsioonide jätkamisega.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt määruse lisas 1 toodud vormil iga toetuse liigi kohta eraldi.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Taotlus esitatakse järgmisteks tähtaegadeks:
  1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 01. oktoobriks;
[RT IV, 31.10.2019, 16 - jõust. 03.11.2019]
  2) projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja valla ajalehes.

  (4) Taotlus esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsusele.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (2) Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (3) Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (4) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 10.   Toetuse eraldamine

  (1) Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul puudusteta taotluse laekumisest.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (4) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

  (5) Tegevustoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping ja toetus kantakse taotleja või taotleja esindaja arvelduskontole pärast toetuslepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

  (6) Projektitoetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vormikohase aruande (lisa 2) toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata;
  4) ei ole õigeaegselt esitatud aruannet.

  (3) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsuse määratud ametnik. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruandest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlused vaatab vallavalitsus läbi ja otsustab toetuse eraldamise arvestades 2018. aasta eelarvesse toetusteks planeeritud vahendeid ja taotlejale eraldatava toetuse summat (enne korra kehtestamist eelarves ettenähtud toetus ja pärast korra kehtestamist taotletav toetus), mis ei tohi ületada käesoleva korra alusel ettenähtud toetuse suurust.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Toetuse taotlus
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne
[RT IV, 29.11.2018, 20 - jõust. 02.12.2018]

/otsingu_soovitused.json