Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saka raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 31

Saka raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 16.09.2009 nr 51
KO 2009, 140, 1884

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34 ning Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saka raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kohtla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu ametlik nimetus on Saka raamatukogu ja asukohaks on Kohtla vald Saka küla. Raamatukogu postiaadress on 30103, Saka küla Ida-Viru maakond.

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad kõik Kohtla valla külad.

 (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (6) Raamatukogul ei ole oma pitsatit, kuid ta võib kasutada raamatukogu ametlikel trükistel valla sümboolikat.

 (7) Raamatukogus on avalik Interneti-punkt.

 (8) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab Kohtla Vallavolikogu.

§ 2.  Saka raamatukogu ülesandedEesmärkide täitmiseks raamatukogu:


 (1) Osutab kasutajatele tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning korraldab vajadusel koduteenindust vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele.

 (2) Kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kogud ja avalikud andmebaasid kasutajale kättesaadavaks.

 (3) Osutab tasulisi eriteenuseid (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Kohtla Vallavalitsus

 (4) Korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul (raamatukogudevaheline laenutus).

 (5) Tagab teatme- ja teabeteeninduse.

 (6) Komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise.

 (7) Korraldab avaliku Interneti-punkti tööd.

 (8) Korraldab kogu tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi.

 (9) Korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine ja juhtimine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor), kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

 (2) Direktori haridus- ja kutsenõuded peavad vastama Rahvaraamatukogu seaduses sätestatule.

 (3) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara valdamise, kasutamise ning käsutamise eest.

 (4) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd teiste raamatukogudega ning vallavalitsusega.

 (5) Direktor korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

 (6) Direktor juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve projekti ing vastutab eelarve täitmise eest.

 (7) Direktor korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise.

 (8) Direktor teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

§ 4.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud seadmed, inventar ning muu vara. Raamatukogu vara on Kohtla valla omand.

 (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Kohtla Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise, käsutamise ja kasutamise korrale.

§ 5.  Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

 (1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

 (2) Valla eelarve projekti koostamiseks esitab direktor hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust vallavalitsusele raamatukogu eelarve investeeringute , majanduskulude ja personalikulude osas .

 (3) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult Kohtla Vallavalitsuses.

 (4) valla eelarvest tagatakse:
 1) raamatukogu töötaja töötasu;
 2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud;
 4) raamatukogu töötaja täiendkoolituskulud.

§ 6.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Kohtla Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 7.  Kontroll ja järelevalve

 (1) Raamatukogu põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist kontrollib Kohtla Vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu raha ja vara kasutamist kontrollivad Kohtla Vallavalitsus ja Kohtla Vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1.oktoobril 2009.a

 (2) Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 04.05.2000.a. otsus nr 33 «Saka raamatukogu põhimääruse kinnitamine».

Arno Rossman
Volikogu esimees