Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 59

Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2012 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Rahvamaja nimi

  Rahvamaja täielik nimetus on Vastemõisa Rahvamaja (eedaspidi rahvamaja). Ametlik lühend puudub.

§ 2.   Rahvamaja asukoht ja aadress

  Rahvamaja asub Viljandimaal Suure-Jaani vallas Vastemõisa külas aadressil Vastemõisa küla, sihtnumber 71301.

§ 3.   Rahvamaja õiguslik seisund

  (1) Rahvamaja on Suure-Jaani valla asutus, mille asutamise, muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu.

  (2) Rahvamaja kõrgemalseisev asutus on Suure-Jaani Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Rahvamaja tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

  (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Eelarve

  Rahvamajal on Suure-Jaani valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Rahvamaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub rahvamaja asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Rahvamaja asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab rahvamaja juhataja käskkirjaga

§ 6.   Rahvamaja sümboolika

  (1) Rahvamajal võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab rahvamaja juhataja käskkirjaga.

§ 7.   Haldusmenetlus

  Rahvamaja tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja eesmärk on rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

  (2) Rahvamajas tegutsevad huviringid.

  (3) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.

  (4) Huviringid määrab rahvamaja juhataja käskkirjaga ning sõlmib huviringi juhiga lepingu.

  (5) Rahvamaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid ja müüa meeneid. Rahvamajal on õigus võtta tasu ürituste (kontserdid, etendused, konverentsid, koosolekud, tähtpäevad, esitlus- ja reklaamüritused, nõupidamised jms) korraldamise ja üritustel teenindamise eest, asutuse ruumide kasutusele andmisel garderoobiteenuse ning valgus- ja helitehnika teenuse osutamise eest. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab Suure-Jaani Vallavalitsus.

  (6) Rahvamajal on õigus osaleda kultuurialaste organisatsioonide ja liitude tegevuses.

§ 9.   Rahvamaja ülesanded

  (1) Rahvamaja ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
  2) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  3) taidluse ning huvi- ja seltsitegevuse korraldamine, loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks võimaluste pakkumine;
  4) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabahariduslike koolituste, kursuste ja õpiringide tegevuse korraldamine;
  5) kultuurialaste päevade, festivalide ja näituste korraldamine;
  6) paikkonna kultuurielu edendamiseks teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega koostöö tegemine ja valla esindusürituste korraldamisele kaasaaitamine;
  7) avalikkuse teavitamine rahvamajas toimuvatest sündmustest afiššide, veebilehtede, e-posti ja meedia kaudu;
  8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  9) kino- ja videofilmide demonstreerimise võimaldamine;
  10) laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja kultuurilis-meelelahutusliku veetmise korraldamine;
  11) professionaalse kunsti vahendamine;
  12) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  13) konverentsi- ja kultuuriteenuste pakkumine.

  (2) Rahvamaja valitseb Vastemõisa Rahvamaja hoonet ning hoiab korras hoone ümbruse.

  (3) Ülesannete täitmiseks võib rahvamaja esindaja tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

  (4) Rahvamajal on õigus tema valduses olevaid hooneid ja ruume vastavalt Suure-Jaani valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele anda ning sõlmida kasutuslepinguid.

3. peatükk RAHVAMAJA JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Rahvamaja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab Rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Suure-Jaani vallavanem.

§ 11.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab Rahvamaja üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti Rahvamajale kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kindlustab Rahvamaja tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikuga.

  (3) Juhataja:
  1) esindab rahvamaja ja omab tööandja õigusi, annab asutuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju ning sõlmib lepinguid;
  2) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses ja juhataja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud;
  4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  5) korraldab rahvamaja asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest rahvamaja majandus- ja finantstegevust, esitab Suure-Jaani Vallavalitsusele rahvamaja eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
  7) tagab rahvamaja tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika), kinnitab asutuse arengusuunad ja asutuse tegevuskava igaks aastaks, koostab rahvamaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja rahvamaja põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks Suure-Jaani valla omavalitsusorganitele;
  8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) esitab rahvamaja tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
  10) teeb Suure-Jaani Vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja töö paremaks korraldamiseks;
  11) on aruandekohustuslik Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Suure-Jaani Vallavolikogu ees;
  12) tagab oma äraolekul sisemise töökorraldusega asutuse juhtimise;
  13) täidab ja lahendab muid ühekordseid tööga seotud ülesandeid

§ 12.   Rahvamaja töötajad

  (1) Rahvamaja töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

  (2) Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitab rahvamaja juhataja käskkirjaga.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 13.   Rahvamaja vara

  (1) Rahvamaja kasutuses oleva vara moodustavad talle Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel Suure-Jaani vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt rahvamajale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Rahvamaja valduses olev vara on Suure-Jaani valla omand.

  (3) Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel.

§ 14.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) maksed rahvamaja tasulistelt teenustelt;
  5) ürituste piletitulu.

  (2) Rahvamaja finantstegevust juhib rahvamaja juhataja. Rahvamaja raamatupidamist peetakse tsentraalselt Suure-Jaani vallavalitsuse kaudu.

§ 15.   Aruandlus

  Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, kultuuriministri ning Suure-Jaani Vallavolikogu ja Suure-Jaani Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Suure-Jaani Vallavalitsus.

  (2) Rahvamaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Suure-Jaani Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.   Rahvamaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvamaja ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu ja korraldab Suure-Jaani Vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Rahvamaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises. Rahvamaja ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) rahvamaja ühendatakse teise kultuuri- või rahvamajaga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus kultuuri- või rahvamaja;
  2) rahvamaja liidetakse teise kultuuri- või rahvamajaga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) rahvamaja jaotatakse vähemalt kaheks kultuuri- või rahvamajaks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Rahvamaja ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Rahvamaja tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui rahvamaja ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Rahvamaja põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja haridus- ja kultuurinõunik või rahvamaja juhataja.

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2012.

Arnold Pastak
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json