Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla hariduspreemiate määramise kord

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 61

Suure-Jaani valla hariduspreemiate määramise kord

Vastu võetud 26.01.2012 nr 72

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Suure-Jaani valla hariduspreemiate määramise eesmärk

  Suure-Jaani valla hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada Suure-Jaani valla haridusasutusi, haridusjuhte ning teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Suure-Jaani valla hariduselu.

§ 2.  Suure-Jaani valla hariduspreemiad

 (1) Suure-Jaani valla hariduspreemiad on:
 1) hariduse aastapreemia;
 2) aasta alus- ja üldhariduse õpetaja preemia;
 3) aasta huviharidustöötaja preemia;
 4) aastate õpetaja preemia;
 5) aasta haridusjuhi preemia.

 (2) Suure-Jaani valla hariduspreemia saanule omistatakse tiitel ja määratakse rahaline preemia vastavalt §-le 5.

2. peatükk KANDIDAATIDE ESITAMINE, NEILE ESITATAVAD NÕUDED, KOMISJONI TÖÖKORD 

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) Suure-Jaani valla hariduspreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, vallavalitsuse hallatavad asutused ning isikute ühendused.

 (2) Põhjendatud taotlus hariduspreemiate määramiseks esitatakse Suure-Jaani vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 15. septembriks.

§ 4.  Kandidaatidele esitatavad nõuded

 (1) Hariduse aastapreemia antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule, vallavalitsuse hallatavatele asutusrele ning isikute ühendusele, kes oma tegevusega on saavutanud silmapaistvaid ja Suure-Jaani vallale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas eelmise õppeaasta jooksul.

 (2) Aasta õpetaja preemia antakse isikule, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Suure-Jaani valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

 (3) Aastate õpetaja preemia antakse isikule, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Suure-Jaani valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

 (4) Aasta haridusjuhi preemia antakse juhile, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, Suure-Jaani valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

§ 5.  Komisjoni moodustamine ja hariduspreemiate määramise otsustamine

 (1) Kandidaatide vastavust esitatud nõuetele hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
 1) vallavolikogu hariduse, kultuuri ja vaba aja komisjoni esimees;
 2) vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik;
 3) vallavalitsuse spordi- ja noorsootöönõunik;
 4) kaks vallavalitsuse määratud esindajat;
 5) valla noortevolikogu esindaja.

 (2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (3) Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks, preemia suuruse määramiseks ja maksmiseks hiljemalt iga-aasta 20. septembriks.

 (4) Sobivate kandidaatide puudumisel võib vallavalitsus jätta mõnes kategoorias preemia määramata.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 6.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2012.

Arnold Pastak
vallavolikogu esimees