HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Olustvere Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 81

Olustvere Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 30.12.2010 nr 30
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 66 ning Suure-Jaani Vallavolikogu 22. märtsi 2007. a määruse nr 78 „Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord” paragrahvi 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi

  Kooli nimi on Olustvere Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kool on Suure-Jaani valla munitsipaalkool ja tema tegutsemise vormiks on põhikool.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ning õigusaktidest, Suure-Jaani Vallavolikogu ja Suure-Jaani Vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Elukohajärgne kool

  (1) Piirkonna, milles elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgseks kooliks kool on, määrab Suure-Jaani Vallavalitsus.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib kooli direktor vastu võtta õpilasi, kellele ei ole kool elukohajärgseks kooliks.

§ 4.   Asukoht

  Kooli aadress on Müüri 4, Olustvere alevik, 70401 Suure-Jaani vald.

§ 5.   Pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja kooli logo kujutisega sümboolika.

  (2) Koolil on koduleht interneti aadressil http://www.olustverepk.edu.ee/.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastele põhihariduse omandamine statsionaarses õppevormis kooli õppekavaga sätestatud mahus.

§ 8.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed;.
  2) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Struktuur

  (1) Koolis on klassid põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele.

  (2) Kool on kolmeastmeline:
  1) I kooliaste 1.-3. klass;
  2) II kooliaste 4.-6. klass;
  3) III kooliaste 7.-9. klass.

  (3) Klasside täituvuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

  (4) Kooli direktor võib moodustada vastavalt vajadusele pikapäevarühmi, mille töökorralduse alused ja päevakava kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

  (5) Koolil on õigus moodustada täiskasvanute õppegruppe ja korraldada täiskasvanute täiendõpet mahus, mis ei nõua eraldi koolitusluba.

  (6) Koolil on õigus moodustada huviringe ja treeninggruppe lastevanemate finantseerimisel.

  (7) Hariduslike erivajadustega õpilastele võimaldatakse koduõpe, logopeediline abi, õppimine lihtsustatud õppekava alusel või õpiabi.

  (8) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise ning klassist või rühmast väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister .

  (9) Koolil on raamatukogu, mille töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 10.   Õppekava

  (1) Kool koostab oma õppekava lähtudes põhikooli riiklikust õppekavast.

  (2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Koolis kehtestatakse valikõppeained kooli õppekavas vastavalt vajadusele ja võimalustele püüdes arvestada kooli töötajate, õpilaste ja lapsevanemate ettepanekuid.

  (4) Põhikooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli riiklikus õppekavas ja lihtsustatud riiklikus õppekavas.

  (5) Hariduslike erivajadustega õpilastele koostab kool neile sobiva õppekava.

  (6) Võõrkeeltena õpetatakse koolis inglise ja vene keelt.

§ 11.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustöökorraldus tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning kooli õppekavale.

  (2) Õppeaasta algab 01.septembril ja koosneb õppeperioodist, eksamiperioodist ning koolivaheaegadest. Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Koolis toimub õppetöö viiepäevase õppenädalaga ja statsionaarses vormis. Kooli päevakava kehtestab direktor.

  (4) Õppetöö põhivormiks on õppetund, mille pikkus on 45 minutit. Õppetundide arv päevas ja nende järjekord määratakse tunniplaaniga.

  (5) Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on vähemalt 20 minutit.

  (6) Õpilaste õpitulemuste hindamine, järgmisse klassi üleviimine ning klassikursuse kordama jätmine toimuvad kooli õppekavas sätestatud tingimuste ja korra alusel.

  (7) Õppe- ja kasvatustöö alaste kohustuslike rakendustrükiste täitmise aluseks on haridus- ja teadusministri määrustega sätestatud nõuded.

  (8) Kooli lõpetamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud põhikooli lõpueksamite korraldamise ning põhikooli lõpetamise tingimustele ja korrale.

  (9) Kool annab põhikooli lõpetajale välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistuse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korrale.

§ 12.   Kooli vastuvõtt

  (1) Õpilase vastuvõtt kooli, ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja väljaheitmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korrale.

  (2) Õpilaste vastuvõtu täpsustatud kord kooskõlastatakse kooli hoolekogus ja kinnitatakse Suure-Jaani Vallavolikogu määrusega.

  (3) Õpilase kooli vastuvõtmine vormistatakse direktori käskkirjaga.

4. peatükk ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õpilase õigused ja kohustused

  (1) Õpilase õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi seadustest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrast ning sätestatakse täpselt kooli kodukorras.

  (2) Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda.

§ 14.   Õpilase õigused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) valida õppeaineid põhikoolis õpetatavate valik- ja vabaainete piires või õppida vajadusel individuaalõppekava järgi;
  2) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selle töös;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  4) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid;
  5) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  6) pöörduda oma õiguste kaitseks direktori, kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas.

  (2) Õpilasele antakse õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema soovil õppeasutuses õppimise perioodiks õpilaspilet.

§ 15.   Õpilase kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  4) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) hoidma kooli head mainet;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  7) täitma kooli kodukorra nõudeid.

§ 16.   Õpilasesindus

  (1) Õpilasesindus tegutseb käesoleva põhimääruse ning õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab kooli direktor.

§ 17.   Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses, õppekavas ja kodukorras ettenähtud korras.

5. peatükk ÕPILANE JA TEMA VANEMAD 

§ 18.   Õpilase ja tema vanemate õigus

  (1) Õpilasel ja tema vanematel on õigus:
  1) õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate
vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu, vallavalitsuse või maavanema poole;
  2) pöörduda kooli puudutava informatsiooni saamiseks õpetajate, hoolekogu ja kooli juhtkonna poole;
  3) saada teavet koolikorralduse ja oma lapse koolis edasijõudmise kohta.

  (2) Õpilase vanemate õigused ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja teistest õigusaktidest ning sätestatakse täpselt kooli kodukorras.

  (3) Õpilase koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab koolile õpilane või tema vanemad.

§ 19.   Vanemate koosolek

  Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond ja klassijuhataja kokku vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas. Kui viiendik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

6. peatükk KOOLI PERSONAL 

§ 20.   Kooli personal

  (1) Kooli personal on pedagoogid ja teised töötajad.

  (2) Kooli personali koosseisu määrab direktor eelarvelise töötasusumma piires, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudele.

  (3) Kooli personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor vastavuses töölepingu seadusega ja teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (4) Pedagoogidena käsitletakse kooli klassi- ja aineõpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (5) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimäärusega, kodukorraga, töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ning pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (6) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kehtestab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (7) Pedagoogi põhiülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. See tugineb õpilase ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ja üksteisemõistmisele ning koostööle õpilaste ja vanematega.

  (8) Haldus- ja teenindava personali ülesandeks on kooli majanduslik teenindamine ning vara korrasoleku tagamine ja säilimine.

  (9) Personalil on õigus:
  1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
  2) võtta vastu otsuseid, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist;
  3) saada vajadusel täienduskoolitust;
  4) arenguvestlusele.

  (10) Personalil on kohustus:
  1) teha töölepinguga kokku lepitud ja ametijuhendis ära näidatud tööd ning täita erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust;
  2) pidada kinni ettenähtud tööajast ja töödistsipliinist;
  3) täita töökaitse ja tuleohutusnõudeid ning nõuda seda ka õpilastelt.

7. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 21.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor tagab oma äraolekul sisemise töökorraldusega asutuse juhtimise.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Suure-Jaani Vallavalitsus. Kooli direktoriga sõlmib töölepingu Suure-Jaani vallavanem.

§ 22.   Kooli õppekasvatustöö korraldamine

  (1) Õppekasvatustöö korraldamiseks võib koolil olla õppealajuhataja.

  (2) Õppekasvatustöö korraldaja organiseerib õppe- ja kasvatustegevust ning vastutab õppeprogrammide täitmise, õpetamise ja teadmiste kvaliteedi eest, osaleb kooli arengukava väljatöötamisel ja tagab arengukava täitmise edukuse õppe- ja kasvatustöö valdkonnas.

§ 23.   Kooli juhtkond

  (1) Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppealajuhataja ja huvijuht.

  (2) Kooli juhtkonna ülesanne on tagada hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmine ning kooli igapäevatöö.

§ 24.   Kooli õppenõukogu

  (1) Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid ja raamatukoguhoidja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Õppe- ja kasvatustöö ning koolielu parema korraldamise eesmärgil tegutsevad koolis ainekomisjonid või töörühmad.

§ 25.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse suunamiseks, planeerimiseks ja jälgimiseks ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks moodustab Suure-Jaani Vallavalitsus kooli hoolekogu.

  (2) Kooli hoolekogu töökorra kehtestab Suure-Jaani Vallavolikogu.

  (3) Kooli hoolekogu on 8-liikmeline, sinna kuuluvad:
  1) üks Suure-Jaani Vallavolikogu esindaja;
  2) üks õpetajate esindaja, õppenõukogu otsusel;
  3) viis lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat lastevanemate üldkoosoleku otsusel;
  4) üks õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (4) Hoolekogu lähtub oma tegevuses Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud töökorrast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest. Hoolekogu koosolekud on vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

  (5) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik, tal on kohustus osaleda hoolekogu koosolekutel.

§ 26.   Kooli tegevuse planeerimine

  (1) Kooli tegevuse planeerimine toimub vastavalt kooli arengukavale.

  (2) Kool koostab arengukava koostöös sidusgruppidega. Arengukava kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Kooli juhtkond koostab õppeaastaks kooli üldtööplaani, mille kinnitab õppenõukogu.

8. peatükk KOOLI VARA, FINANTSEERIMINE, EELARVE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 27.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle Suure-Jaani valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 28.   Rahalised vahendid

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustavad:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;
  3) laekumised asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetustest;
  4) õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Õppekavavälised lubatud tasulised tegevused on:
  1) õppekavaväline koolitus;
  2) huvitegevus;
  3) võistluste, kontsertide ja näituste korraldamine;
  4) õppematerjali valmistamine;
  5) ruumide rentimine;
  6) majutamine;
  7) toitlustamine.

  (4) Kooli eelarve kava kohta annab arvamuse hoolekogu ja Suure-Jaani Vallavalitsus ning eelarve kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu.

  (5) Kooli direktoril on õigus eelarvelise töötasusumma piires maksta töötajatele lisatasu.

§ 29.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid.

  (2) Kooli dokumentatsiooni korrasoleku eest vastutavad vastavalt töökorralduse reeglitega ning ametijuhenditega volitatud isikud.

  (3) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

  (4) Asjaajamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele.

9. peatükk KOOLI RAAMATUKOGU 

§ 30.   Raamatukogu ülesanne ja kogud

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (2) Raamatukogu kogud jagunevad otstarbe järgi põhikoguks ja õppekirjanduse koguks.

  (3) Raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

10. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.   Ümberkorraldamine ja kooli tegevuse lõpetamine

  Kooli ümberkorraldamine ning tegevuse lõpetamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korrale.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 32.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 28. aprilli 2009. a määrus nr 153 „Olustvere Põhikooli põhimäärus“.

§ 33.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011. aastal.

Romeo Mukk
vallavolikogu vanim liige vallavolikogu esimehe kohustes

/otsingu_soovitused.json