HaridusKool

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla koolidesse vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 89

Suure-Jaani valla koolidesse vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 29.12.2008 nr 140
jõustumine 04.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.200904.01.2010
28.04.201101.09.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõike 3 ja haridus- ja teadusministri 06. detsembri 2005. a määruse nr 52 „Õpilase põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja kord” § 3 lõike 1 alusel.

[ - jõust. 04.01.2010]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Suure-Jaani valla koolidesse (edaspidi kool) vastuvõtmise taotluste esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2.   Vastuvõtmistaotluste esitaja

  Vormikohase (määruse lisa 1) kirjaliku vastuvõtmistaotluse (edaspidi taotlus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab alla 18-aastase isiku seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või 18-aastane ja vanem isik ise (edaspidi taotleja).

§ 3.   Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) 1.- 9. klassi vastuvõtmiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 25. augustiks.

  (2) Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 30. juuniks.
Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi vastuvõtmiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 25. augustiks.

  (3) Õppeaasta kestel kooli vahetamisel tuleb taotlus esitada viie tööpäeva jooksul eelmisest koolist lahkumisest alates.

  (4) Huvikooli vastuvõtmiseks võib taotlust esitada aastaringselt.

[ - jõust. 01.09.2011]

§ 4.   Taotluse vorm ja taotlusel märgitavad andmed

  (1) Määruse lisana kinnitatud taotluse vorm on igale taotlejale kätte saadav kooli kodulehel või kooli kantseleis.

  (2) Taotluse adressaadiks märgitakse kooli direktor.

  (3) Taotluses märgitakse õpilase, kelle kooli vastuvõtmist taotletakse,
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) millisesse klassi taotletakse õpilase vastuvõtmist.

  (4) Taotlusel märgitakse seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).

  (5) 2.- 9. ja 11.- 12. klassi vastuvõtmisel märgitakse taotlusele lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 märgitud andmetele põhjendus kooli vahetamiseks.

  (6) Taotlusele kirjutab alla taotluse esitaja.

  (7) Huvikooli taotluse vormi kinnitab kooli direktor ja see on igale taotlejale kättesaadav kooli kodulehel või kooli kantseleis.

[ - jõust. 01.09.2011]

§ 5.   Koos taotlusega esitatavad dokumendid

  (1) 1.klassi vastuvõtmiseks esitatakse koos taotlusega
  1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus;
  2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  3) õpilase tervisekaart
  4) õpilase pilt õpilaspiletile.

  (2) 10.klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega:
  1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus;
  2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  3) põhikooli lõputunnistus;
  4) õpilase tervisekaart;
  5) õpilase pildid õpilaspiletile ja õpinguraamatusse.

  (3) 2.-9. ja 11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega
  1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus;
  2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument (alla 18. aastaste õpilaste puhul);
  3) õpilase tervisekaart;
  4) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte;
  5) eelmisest koolist väljastatud direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, õppeaasta keskel ka hinneteleht;
  6) õpilase pilt õpilaspiletile.

  (4) Väljastpoolt Suure-Jaani valda õppida sooviva alaealise seaduslik esindaja esitab huvikooli vastuvõtmiseks koos taotlusega:
  1) elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja tegevuskulude teenustasu tasumise kohta, mis on ühtlasi nimetatud omavalitsusega lepingu sõlmimise aluseks;
  2) kui eelmises punktis nimetatud omavalitsus keeldub garantiikirja andmisest ja teenustasu tasumisest võib teenustasu tasuda ka vanem (hooldaja). Kui teenustasu tasumisega ei ole nõus ka avalduse esitanud lapsevanem, võib kooli direktor keelduda lapse vastuvõtmisest.

[ - jõust. 01.09.2011]

§ 6.   Dokumentide vastuvõtmine

  (1) 1. ja 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja. Dokumentide vastuvõtmise aeg avalikustatakse ajalehes Leole ning Suure-Jaani valla ja koolide veebilehtedel.

  (2) 2.-9.,11.-12. klassi ja huvikooli vastuvõtmisdokumente võetakse vastu õppeaasta vältel asutuse töö ajal.

[ - jõust. 01.09.2011]

§ 7.   Nõuded dokumentidele

  (1) Taotlus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse koolile originaalidena või ametlikult kinnitatud ärakirjadena.

  (2) Koos taotlusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja ärakirjad (koopiad) ning need kinnitatakse ametlikult, lähtudes kooli asjaajamiskorras sätestatust.

  (3) Koos taotlusega nõutud dokumendid võib esitada ka vastava väljaandja ametliku kinnitusega ärakirjana või koopiana.

  (4) Ametlikku kinnitust asendab dokumendi notariaalne tõestamine.

§ 8.   Põhikooli klassidesse vastuvõtmise alused

  (1) Põhikooli klassidesse võetakse eelkõige vastu Eesti rahvastikuregistri andmetel kooli teeninduspiirkonnas elavad koolikohustuslikud õpilased. V äljaspool kooli teeninduspiirkonda elavad õpilased võetakse kooli vabade kohtade olemasolul.

  (2) 1. klassi vastuvõtmisel arvestatakse riiklikult kehtestatud klassitäituvuse piirnorme ja kooli pidaja korraldusi paralleelklasside avamiseks.

§ 9.   Gümnaasiumi klassidesse vastuvõtmise alused

  (1) Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõpetamise tulemuste alusel.

  (2) Õpilase vastuvõtmisel gümnaasiumiastmesse võib eelistada põhikooli lõpuhindeid teatud õppeainetes, korraldada vestlusi ja/või katseid.

  (3) Gümnaasiumi vastuvõtutingimused on järgmised:
  1) vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik eeldusel, et tema põhikooli lõputunnistusel ei ole mitterahuldavaid hindeid ning tal puudub kehtiv kriminaalkaristus;
  2) vastvõtt toimub konkursi korras põhikooli hinnete ja vestluse alusel. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi motivatsioon õpingute jätkamiseks gümnaasiumiastmes, koolis õpetatavate keelte oskus, individuaalsed võimed ja huvid;
  3) väljaspool konkurssi võetakse vastu õpilased, kelle lõputunnistusel on ainult hinded ”4” ja ”5”;
  4) vastuvõtmisel eelistatakse õpilasi, kelle järgmiste ainete: eesti keel, inglise keel, vene keel, saksa keel, matemaatika, geograafia, bioloogia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, keemia, füüsika, keskmine aastahinne on vähemalt 3,8.

[ - jõust. 04.01.2010]

  (4) Avaldusi gümnaasiumi astumiseks hakatakse vastu võtma 01. aprillist, dokumente põhikooli lõpetamise kohta aga peale eksamite sooritamist kuni 30. juunini.

  (5) Otsus gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta langetatakse ja tehakse õpilasele teatavaks hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nõutavate dokumentide esitamist.

§ 10.   Kooli vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

  (1) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor.

  (2) Direktoril on enne oma otsuse tegemist õigus küsida kooli õppenõukogu arvamust. Õppenõukogu arvamus vormistatakse kirjalikult.

  (3) Kooli vastuvõtmise või sellest keeldumise vormistab direktor käskkirjaga.

  (4) Kooli vastuvõtmisest keeldumise käskkiri peab olema õiguslikult ning faktiliselt põhjendatud ning selle ametlikult kinnitatud ärakiri saadetakse ka taotlejale või tema esindajale.

§ 11.   Kooli vastuvõtmisest teavitamine

  (1) 1. klassi vastu võetud õpilaste nimekirja avalikustab kool hiljemalt üks päev enne kooliaasta algust Suure-Jaani valla ja kooli veebilehel.

  (2) 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri avalikustatakse hiljemalt 25. augustiks Suure-Jaani valla ja kooli veebilehel.

  (3) 2.-9., 11.-12. klassi ja huvikooli õpilaste vastuvõtmisel teavitatakse taotlejat õpilase kooli vastuvõtmisest kahe tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.

[ - jõust. 01.09.2011]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 04. jaanuaril 2009.

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json