Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla valla külade tegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2012, 116

Kohtla valla külade tegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 28.12.2006 nr 14
KO 2007, 10, 114

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDPÕHIMÕTTED  

§ 1.  Kohtla valla eelarvest toetuste taotlemise ja andmise kord (edaspidi kord) sätestab juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning seltsingutele Kohtla valla eelarvelistest vahenditest toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra

§ 2.  Toetuste andmise eesmärk on arendada ja toetada kultuuri-, noorsoo-, spordialast ja küla ühistegevust. Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa Kohtla valla külade arengule. Käesoleva korra alusel makstav toetus on tagastamatu abi. Kohtla valla külade tegevuse toetus jaguneb:

 (1) starditoetus küla mittetulundusühingu asutamisel (edaspidi starditoetus);

 (2) fondidesse investeeringu projektitaotluse esitamisel kaasfinantseerimise toetus (edaspidi investeeringutoetus);

 (3) ühisürituste korraldamise toetus (edaspidi ürituse toetus).

§ 3.  Toetuse suurus

  Toetuse maksimaalsuurus ühe taotleja kohta on:
 1) starditoetuse puhul 640 eurot mittetulundusühingu registreerimisel;[muudetud Kohtla Vallavolikogu 28.12.2010.a. määrusega nr 15]
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) investeeringutoetuse puhul vaadeldakse igat projektitaotlust eraldi ja vajadusel küsitakse täiendavaid dokumente ;
 3) ürituste toetuse puhul maksimaalselt 640 eurot aastas. [muudetud Kohtla Vallavolikogu 28.12.2010.a. määrusega nr 15]
[ - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA ERALDAMINE  

§ 4.  Toetuse taotlemise tingimused

 (1) Toetuse taotleja omafinantseerimine investeeringutoetuse puhul peab moodustama vähemalt 20% projekti üldmahust, kusjuures mitterahaline osa ei tohi ületada 10% projekti üldmahust.

 (2) Mitterahalise panusena võib näidata vabatahtlikku tööd projekti eesmärkide saavutamiseks. Vabatahtliku töö väärtuse arvestuse aluseks on ametlik alampalgamäär.

§ 5.  Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

 (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse paberkandjal käesoleva määruse lisas toodud taotlusvormil ühes eksemplaris Kohtla Vallavalitsusse.

 (2) Taotlusi saab esitada igal aastal 1.detsembriks.
 1) 2007.a. eelarve koostamisel on taotluste esitamise tähtajaks 20.jaanuar 2007.

 (3) Taotlejaks saab olla mittetulundusühing, külavanem (edaspidi taotleja).

§ 6.  Nõuded taotlusele

 (1) Investeeringuobjekt, millele taotletakse toetust, peab asuma Kohtla vallas.

 (2) )Üritus peab olema suunatud Kohtla valla elanikele või toimuma nende huvides.

 (3) Toetuse taotlemiseks täidab taotleja vormikohase taotluse (Lisa 1).

 (4) Starditoetuse taotlemisel registreerimistunnistuse koopia.

§ 7.  Taotluse menetlemine

  Taotluse menetlemine koosneb selle registreerimisest, läbivaatamisest, taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

§ 8.  Taotluste registreerimine ja läbivaatamine

 (1) Taotlus registreeritakse Kohtla vallavalitsuses.

 (2) Taotlused vaatab läbi ja teeb valitsusele ettepanekud toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta Kohtla Vallavolikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjon (edaspidi komisjon), kes võib oma töösse kaasata ka teisi isikuid.

 (3) Komisjoni esimees kutsub komisjoni taotluste läbivaatamiseks kokku hiljemalt viiendal tööpäeval pärast taotluste esitamise tähtaega.

§ 9.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

 (1) Kohtla Vallavolikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ettepanek on aluseks Kohtla Vallavalitsuse korraldusele taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta ja summade eelarvesse lisamisele.

 (2) Kohtla Vallavalitsus teavitab taotlejat taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsusest 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist. Mitterahuldamise otsusele lisatakse taotluse mitterahuldamise põhjendused.

§ 10.  Taotluse finantseerimine

 (1) Taotluse rahuldamise otsuse saanud taotlejaga sõlmib Kohtla Vallavalitsus lepingu toetuse saamiseks.

 (2) Toetussumma taotlejale eraldamise aluseks on Kohtla Vallavalitsuse vastav korraldus.

3. peatükk TOETUSE KASUTAMISE JÄRELEVALVE  

§ 11.  Järelevalve

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist vormikohase aruande vahendite kasutamise kohta (Lisa 2) koos kuludokumentide koopiatega ning andma hinnangu ürituse õnnestumisele.

 (2) Toetuse saaja vastutab toetuse sihipärase kasutamise eest. Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

 (3) Kui toetuse saaja ei esita nõutud dokumente või kasutab toetust mittesihipäraselt, on vallavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda.

4. peatükk LÕPPSÄTTED  

§ 12.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Lisa Taotlus Kohtla valla eelarvest toetuse saamiseks

Lisa Aruanne toetuse kasutamisest