HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2020, 11

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord

Vastu võetud 20.12.2013 nr 7
RT IV, 31.12.2013, 8
jõustumine 03.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2016RT IV, 06.12.2016, 1109.12.2016
24.04.2020RT IV, 29.04.2020, 202.05.2020, rakendatakse 16.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2, 3 ja 4 ja Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 43 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna poolt munitsipaallasteaedade (edaspidi Lasteaed) ülalpidamiseks tehtavate kulutuste (edaspidi osalustasu ja toidukulu) hüvitamise kord lapsevanema või hooldaja (edaspidi Lapsevanem) poolt.

§ 2.   Linna kohustus

  Toitlustamiseks tehtavad muud kulutused (köögipersonali töötasu, küttekulu, vee- ja kanalisatsioonikulu, elektrikulu, transpordikulud jne) kaetakse linna eelarvest.

§ 3.   Lapsevanema kohustus

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma osalustasu vastavalt Haapsalu Linnavolikogu otsusega kehtestatud määrale.

  (2) Lapsevanem on kohustatud hüvitama Lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud ja direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumuse.

2. peatükk TOIDUKULU 

§ 4.   Päeva Toidukulu kehtestamise tingimused

  (1) Toidukulu suuruse otsustamisel arvestatakse asjaoluga, et see peab sisaldama toiduainete maksumuse täies ulatuses ning üks toiduports peab vastama kaalult ja toiteväärtuselt kehtivatele normidele.

  (2) Toidukulu päevamaksumusest arvestatakse hommikusöögile 30%, lõunasöögile 50% ja ootele 20%.

§ 5.   Kalendrikuu toidukulu suuruse arvestamine

  (1) Toidukulu suurus kalendrikuus leitakse ühe päeva toidukulu korrutamisel Lasteaia tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus.

  (2) Lapse Lasteaiast puudumise korral vähendatakse puudunud lapse järgmise kalendrikuu toidukulu maksumust puudutud päevade võrra arvestusega, et esimene puudutud päev ei kuulu tasaarveldamisele.

  (3) Lapse kalendrikuu toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad või toidukorrad, kui laps puudub Lapsevanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel Lasteaiast kindlatel nädalapäeval või toidukordadel, arvestades § 4 lg 2 sätestatud määrasid.
[RT IV, 06.12.2016, 11 - jõust. 09.12.2016]

§ 6.   Enammakstud toidukulu tagastamine

  Lapse väljaarvamisel Lasteaia nimekirjast tehakse enammakstud toidukulu osas tagasimakse Lapsevanema avalduse alusel tema pangakontole.

3. peatükk OSALUSTASU  

§ 7.   Osalustasu arvestuse algus ja ulatus

  (1) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse Lasteaia nimekirja arvamise esimesest päevast kuni lapse Lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Osalustasu ei kuulu tasaarveldamisele puudutud päevade arvelt.

§ 8.   Ajutise koha kasutamise eest tasumine

  (1) Lasteaia ajutise koha kasutamisel tuleb Lapsevanemal tasuda osalustasu vastavalt koha kasutusele.

  (2) Ajutise koha kasutamisel rakendatakse osalustasu ettemaksu.

  (3) Osaajalise ja ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

§ 9.   Tasumine

  (1) Osalustasu ja toidukulu tasutakse Haapsalu Linnavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole. Osalustasu ja toidukulu täielikul vabastamisel Lapsevanemale arvet ei väljastata.
[RT IV, 29.04.2020, 2 - jõust. 02.05.2020, rakendatakse 16.03.2020]

  (2) Lapsevanemal pole 01. juunist kuni 31. augustini osalustasu ja toidukulu tasumise kohustust, kui tema laps eelpool nimetatud perioodil ei kasuta lasteaiakohta ja Lapsevanem on Lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud maksualusele kuule eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (3) Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel vähemalt kuueks kuuks lasteaiakohast loobumisel on Lapsevanem nimetatud perioodil vabastatud osalustasu ja toidukulu maksmisest lasteaiakoha säilitamisega.

§ 10.   Tasumisest vabastamine

  (1) Pered, kust lasteaias käib korraga kolm või enam last, vabastatakse osalustasu maksmisest kolmanda ja iga järgmise lapse eest, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu elanikuna.

  (2) Haapsalu Linnavalitsus võib enda algatusel või Lapsevanema kirjalikul taotlusel, osaliselt või täielikult vabastada Lapsevanema osalustasu ja toidukulu maksmisest.
[RT IV, 29.04.2020, 2 - jõust. 02.05.2020, rakendatakse 16.03.2020]

  (3) Osalustasu ja toidukulu maksmisest vabastamisel lähtutakse Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast“ või muudest põhjendatud asjaoludest, mis tingivad maksmisest vabastamise.
[RT IV, 29.04.2020, 2 - jõust. 02.05.2020, rakendatakse 16.03.2020]

§ 11.   Võlgnevused

  Osalustasu ja toidukulu võlgnevuse korral toimub Lasteaiast väljaarvamine Haapsalu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 12.   Rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendada alates 01.01.2014.

  (3) - (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json