HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 15

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Vastu võetud 17.12.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõige lg 1 punkti 2, lõige 3 ja lõige 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Ülenurme Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) õppevahendite ja majanduskulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) tasumise kord.

§ 2.  Osalustasu

 (1) Osalustasu koosneb:
 1) lasteasutuse majandamiskuludest;
 2) personali töötasu ja sotsiaalmaksu kuludest;
 3) õppevahendite kuludest

 (2) Osalustasu suuruse kehtestab Ülenurme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) arvestusega, et osalustasu suurus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.

§ 3.  Osalustasu maksmine

 (1) Vanem maksab osalustasu 11 kuu eest aastas volikogu poolt kehtestatud määras maksualusele kuule järgneva kuu 25. kuupäevaks Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pangakontole.

 (2) Vanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

 (3) Osalustasu makstakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta

 (4) Osalustasu ei maksta juulikuu eest, juhul kui laps ei käi juulikuus lasteaias käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tingimustel.

 (5) Kui laps, kes käib lasteaias, mis on juulikuus kollektiivpuhkuse tõttu suletud, soovib kasutada valvelasteaia teenust, tuleb vanemal esitada vastav avaldus oma lasteaia direktorile hiljemalt 01. märtsiks ning tasuda osalustasu ka juulikuu eest. Juhul kui lasteaia kollektiivpuhkuse ajal valvelasteaia teenust ei kasutata, osalustasust vabastamiseks avaldust ei esitata.

 (6) Vallavalitsus nimetab oma korraldusega hiljemalt 15. jaanuariks lasteaia, mis töötab juulikuul valvelasteaiana.

 (7) Lasteaia direktor kontrollib osalustasu õigeaegset maksmist lapsevanema poolt.

§ 4.  Osalustasu maksmisest vabastamine

 (1) Vanemate poolt kaetava osalustasu maksmisest vabastatakse iga kolmas ja järgnev ühest perest lasteaias käiv laps.

 (2) Osalustasust vabastamise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja poolt esitatud andmete õigsust.

 (4) Osalustasust vabastamise tingimuseks on perest vähemalt kolme lapse üheaegne käimine valla munitsipaallasteaias või valla eelarvest rahastatavas eralasteaias.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 22. detsembri 2009 määrus nr 15 „Ülenurme valla lasteaedade toidukulu ja osalustasu arvestamise ja maksmise kord ”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees