Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 53

Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 08.03.2011 nr 12

Lubja klindiastangu maastikukaitseala moodustati Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008. a määrusega nr 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu (edaspidi Üldplaneering) raames „Looduskaitseseaduse“ (edaspidi LKS) § 10 lõike 7 alusel. Kaitseala välispiir ja piiranguvööndi piir on märgitud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kaardil, millega saab tutvuda Viimsi Vallavalitsuses ja keskkonnaregistris.
Lubja klindiastangu maastikukaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse. Kui kaitsealale ei ole koostatud kaitse-eeskirja, siis reguleerib kaitseala kaitsekorda piiranguvööndis LKS § 31 lõige 2.
Viimsi vallal on kavas kujundada kaitseala vallaelanikele oluliseks puhke- ja virgestuspiirkonnaks. LKS § 31 lõikes 2 toodud kaitsealade kaitsekorra regulatsioon on Lubja klindiastangu maastikukaitseala jaoks liiga üldine ja kitsendav, kuna LKS § 31 lõike 2 punkti 8 kohaselt piiranguvööndis on keelatud ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine. Lubja klindiastangu maastikukaitsealale kaitseväärtusi arvestavate ja tutvustavate tervise- ja õpperadada ning liikumisteede, s.h treppide ja käsipuude rajamiseks ning lauluväljaku, kohviku ja parkla ehitamiseks peab kaitsealal olema lubatud ehitamine. Sellest tulenevalt koostatakse Lubja klindiastangu maastikukaitsealale kaitse-eeskiri LKS § 10 lõike 7 punkti 1 alusel ning reguleeritakse kaitse-eeskirjaga kaitsealal lubatud ja keelatud tegevused, s.h reguleeritakse ehitustegevuse kord.
Määrus kehtestatakse eeltoodu alusel ja tuginedes „Looduskaitse seaduse“ § 10 lõike 7 punktile 1 ja lõikele 8.

§ 1.   Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Lubja klindiastangu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
  1) elupaigatüüpi, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Selleks on Tilio-Acerion-kooslustega nõlvade, rusukallete ja jäärakute metsad (9180*)1; [1 Sulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.]
  2) piirkonnas olulist maastikuelementi klindiastangut.

  (2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

  (3) Kaitsealal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud selles määruses sätestatud erisustega.

§ 2.   Kaitseala asukoht

  Kaitseala2 asub Harjumaal Viimsi vallas Lubja külas. [2Kaitseala välispiir ja piiranguvööndi piir on märgitud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kaardil, millega saab tutvuda Viimsi Vallavalitsuses ja keskkonnaregistris.]

§ 3.   Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Viimsi Vallavalitsus.

§ 4.   Lubatud tegevus

  (1) Kaitsealal on lubatud:
  1) viibida, korjata marju, seeni, karulauku ja muid metsa kõrvalsaadusi mõistlikus koguses;
  2) viibida füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal arvestades asjaõigusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatut.
  3) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevusel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, liinirajatiste hooldamisel, kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
  4) kuni 15 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja poolt ettevalmistamata ja tähistamata kohtades. Rohkem kui 15 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks kaitseala valitseja poolt ettevalmistamata ja tähistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (2) Kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul:
  1) korraldada rohkem kui 15 osalejaga rahvaüritusi paikades, mis on kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistamata ja tähistamata. Liikumisel väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu võivad külastajad tugevasti kahjustada metsa alustaimestikku ja ka puude juuri, sest metsa all on ulatuslikud alad kaetud vaid taimestu ja mullapeenese poolt kinnistumata klibuga, s.t seal puudub tallamist taluv rohukamar ning seal, kus muldkate esineb, on see enamasti väga õhuke ja tallamisega kergesti rikutav.
  2) rajatiste ehitamine. Rusukalletele on puhke- ja õppesihtotstarbeliste rajatiste ehitamine soositud vaiadele, s.o maapinna kohale, kuna ainult nii on võimalik vältida muld- ja taimkatte kahjustamist.
  3) hoonete ehitamine Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohase detailplaneeringu alusel. Majaka ja vana lossi vahetusse lähedusse on kavandatud Lubja küla kiigeplats ning perspektiivis laululava ja kohvik-abihoone koos parklaga.
  4) maaparandussüsteemide hooldamine maaparandusseaduse § 49 mõistes;
  5) olemasolevate ehitiste hooldus- ja rekonstrueerimistööd;
  6) metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile. Kaitsealal tuleb üldjuhul hoiduda mistahes metsa majanduslikust tegevusest v.a avariiliselt ohtlike olukordade kõrvaldamine, liinide hooldustööd ning tegevuskavas ette nähtud kaitseväärtuste rajamis- ja taastamistegevuseks vajalike raietööde teostamine. Kaitseala valitsejal on õigus esitada vastavalt kaitse-eesmärgile nõudeid raie liigi, pindala, aja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

§ 5.   Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
  2) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
  3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  4) telkimine ja lõkke tegemine.

  (2) Kaitsealal on keelatud kaitsealavalitseja nõusolekuta:
  1) muuta katastriüksuste kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
  3) kinnitada metsateatist;
  4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  5) anda nõusolekut väikeehitiste ehitamiseks;
  6) anda projekteerimistingimusi;
  7) anda ehitusluba;
  8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
  9) maaparandussüsteemi uuendamine maaparandusseaduse § 50 mõistes.

§ 6.   Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Kaitseala valitseja võib § 4 lõikes 2 ja § 5 lõikes 2 nimetatud tegevuste ja muude tegevuste, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajavad kaitseala valitseja nõusolekut, kooskõlastamisel kirjalikult seada tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (3) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.

  (2) Määrus jõustub 3.päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json