Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Naissaare sadama jäätmekava vastuvõtmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 60

Naissaare sadama jäätmekava vastuvõtmine

Vastu võetud 09.09.2008 nr 19

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 364, „Jäätmeseadus“ § 42 lõike 1, „Sadamaseadus” § 12 lõike 3, teede- ja sideministri 12. juuli 1999. a määruse nr 40 „Harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate sadamate klassifikatsioon ja nendes sadamates osutatavate teenuste üld- ja miinimumnõuded” punkti 7.3, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2. detsembri 2002. a määruse nr 19 „Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord” (muudetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. detsembri 2004. a määrus nr 215) § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja eesmärk.

  (1) Kavas sätestatakse väikelaevadelt Naissaare Sadamas vastuvõtmisele kuuluvate jäätmete käitlemise kord. Kava ei käsitle jäätmeid või saasteaineid, mis tekivad sadamaalal tegutsevate ettevõtjate töö käigus, samuti reostuse või välisõhu saaste tulemusel ning juhtudel, mis on sätestatud „Jäätmeseaduse“ § 1 lõikes 2.

  (2) Kava eesmärgiks on reguleerida laevaheitmete vastuvõtutingimused, tagada väikelaevadele vajalike vastuvõtuseadmete kättesaadavus, kehtestada selge ja põhjendatud laevaheitmete vastuvõtu eest tasumise kord.

  (3) Jäätmed nimetatakse ja kodeeritakse Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr.102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ järgi.

  (4) Kava maht vastab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2. detsembri 2002. a määruse nr 19 „Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord“ (21. detsembri 2004. a määruse nr 215 redaktsioonis) § 5 lõikele 6.

§ 2.   Laevaheitmete vastuvõtuseadmete vajaduse hinnang.

  (1) Naissaare sadamat külastatavate väikelaevade heitmete liigid ja kogused.
  1) Prügi (segaolmejäätmed) jäätmekood 200301
  2) Segapakendid jäätmekood 150106
  3) Paber ja papp jäätmekood 200101
  4) Pilsivesi jäätmekood 130402*
  5) Sünteetilised mootori-, käigukasti
ja määrdeõlid jäätmekood 130206*

  (2) Laevaheitmete ligikaudsed kogused kalendriaasta jooksul.
  1) Laevaheitmete koguse määramisel kasutatakse statistilist analüüsi Naissaare sadama külastatavusel 2003 – 2007 aastate jooksul.
  2) Naissaare Sadamas külastab sadamat aastas keskmiselt 1400 väikealust.

Prügi ja segaolmejäätmed hinnanguliselt

 
3,8 tonni

Segapakendid hinnanguliselt

 
1,6 tonni

Paber ja papp hinnanguliselt

 
2,7 tonni


*Märkus: Ohtlike jäätmete vastuvõttu (radioaktiivsed ained, nakkusohtlikud ained, pilsi, mootoriõlide, pliiakude) vastuvõttu käsitletakse paragrahvis 5.

§ 3.   Naissaare sadama vastuvõtu seadmed. Jäätmeid vastuvõtvad ettevõtted.

  (1) Naissaare Sadam korraldab laevaheitmete vastuvõtu, tagades järgmised vastuvõtuseadmed.

Jäätmeliik

Vastuvõtuseadmed ja vahendid

Jäätmejaam (7 tonni)

Vahendi valdaja

1. Prügi, segaolmejäätmed

2. Paber ja papp

3. Segapakendid

4. Klaastaara

2,5 m³ - 1 tk

0,6 m³ - 1 tk

2,5 m³ - 1 tk

0,8 m³ - 1 tk

Viimsi vald on omanik ja sadama operaator valdab seadmeid ja vahendeid  (2) Jäätmeid vastuvõtvad ettevõtjad:

Jäätmed

Vastuvõtja

Reg. Kood

Prügi, segaolmejäätmed,

paber, papp, segapakendid.

Viimsi vallas jäätmeveoga tegelev ettevõte: AS CLEANAWAY

10814608§ 4.   Väikelaevade heitmete vastuvõtmise ja kogumise protseduuride kirjeldus.

  Prügi (segaolmejäätmed, paber ja kartong plastpakendid, klaastaara).
  1) Prügi segaolmejäätmed, paber ja kartong, plastpakendid, klaastaara võetakse Naissaare Sadamas vastu sadama territooriumile paigaldatud prügikonteineritesse. Konteineritel on vastav märgistus sinna kogutavate jäätmete osas. Väikelaeva meeskond peab prügi ise konteinerisse viima.
  2) Sadam jälgib prügikonteinerite täituvust ning korraldab prügi äraveo saarelt tellides Viimsi vallas tegutsevalt jäätmekäitlusettevõttelt selle äraveo. Suuremate regattide ja ürituste ajaks tagab sadam lisa konteinerite tellimise. (Lisakonteinerite eest tasumine toimub kokkuleppel sadama ja ürituse korraldaja vahel).
  3) Viimsi vallas tegutsev prügiveoettevõte edastab sadamale jooksva aasta lõpus tõendi prügi vastuvõtu kohta, milles peab olema märgitud vastuvõetud prügi kogused tonnides.
  4) Fekaalvett Naissaare sadamas vastu ei võeta.

§ 5.   Väikelaevade heitmete töötlemise ja eelkäitlemise kirjeldus. Erakordsete jäätmete vastuvõtt ja pilsi, fekaalvee, mootoriõlide, pliiakude vastuvõtt.

  (1) Naissaare Sadam ei töötle väikelaevade heitmeid.

  (2) Väikelaevad annavad prügi segaolmejäätmetena. Segaolmejäätmed veetakse laevaga Miiduranna sadamasse ning antakse üle prügiveoettevõtjale, kellel on õigustegutseda Viimsi vallas. Prügiveoettevõtja viib prügi Tallinna Prügilasse.

  (3) Pilsi, fekaalvee, mootoriõlide ja pliiakude vastuvõtt toimub Leppneeme sadamas.

§ 6.   Tasudesüsteemi kirjeldus.

  Tasudesüsteem lähtub järgmistest põhimõtetest.
  1) Eraldi tasu prügi, paberi kartongi, plastpakendite, klaastaara, pliiakude, fekaalvee ja pilsivee vastuvõtmise eest väikelaevadelt ei võeta, sest seda arvestatakse sadama kaitasus ning selle suurus ei sõltu vastuvõtuseadmete tegelikust kasutamisest.
  2) Jäätmetasu parv- ja reisilaevadel 500 krooni/kuus.
  3) Pilsivee vastuvõtt parvlaevalt Leppneeme sadamas 800 krooni/tonn.
  4) Kui sadama kulutused mingi laeva jäätmete vastuvõtuks on erakordselt suured, võib sadam kulude katmata osa katta, nõudes kõrgendatud kaitasu.

§ 7.   Jäätmearuandlus.

  (1) Jäätmearuandlus käsitleb Naissaare Sadama jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal ning sadam esitab selle Harjumaa Keskkonnateenistusele ja Veeteede Ametile 20. jaanuariks.

  (2) Jäätmearuanne esitatakse keskkonnaministri 23. detsembri 2004. a. määruse nr 138 lisa 1 toodud vormil.

  (3) Jäätmete liik ja kood peavad jäätmearuandes vastama Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a. määruse nr. 102 “ Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistule”.

§ 8.   Naissaare sadama vastuvõtuseadmete puudustest teatamise kord.

  Naissaare Sadama vastuvõtuseadmete puudustest peab väikelaevaomanik informeerima koheselt sadamakaptenit ja Keskkonnainspektsiooni.

§ 9.   Naissaaresadama kasutajate, jäätmekäitlejate ja teiste huvitatud isikutega konsulteerimise kord.

  (1) Naissaare sadamat külastavad väikelaevad saavad teavet laevaheitmete vastuvõtmise, käitlemise ja tasustamise kohta sadamakaptenilt.

  (2) Harjumaa Keskkonnateenistusele ja Veeteede Ametile saadetakse käesoleva kava projekt heakskiitmiseks. Vastavalt toimitakse ka hilisemate muudatuste korral.

§ 10.   Laevaheitmete üleandmist reguleerivate õigusaktide ja protseduuride kokkuvõte.

Õigusakt

Nõutavad protseduurid

Kokkuvõte

Jäätmeseadus

Jäätmehoolduse üldnõuded: kohustus käidelda jäätmeid ise või andma need käitlemiseks üle jäätmekäitlusettevõttele.

Jäätmearuandlus.

Kava sisaldab sadama käitlusviisi või teistele käitlejatele jäätmete üleandmist.

Kava sisaldab aruandluse korda.

Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumi 02.12.2002.a. määrus nr.19 “Laevadelt pilsivee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord”.

Peamised valdkonda reguleerivad protseduurid.

Kava sisaldab kõiki üksikasju, mis on nõutud määruse lõikes 6: “Kavas kirjeldatakse järgmisi üksikasju (p.1-13)”.

Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a. määrus nr. 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”.

Määrusega kehtestatakse  jäätmete nimistu jaotisekoodid ja jäätmete koodnumbrid.

Kavas märgitud peamised jäätmed omavad määrusega kehtestatud koodnumbreid.

Keskkonnaministri 23.12.2004.a. määrus nr. 138 “Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord”.

Kehtestatakse iga-aastase aruande esitamise vorm ja kord.

Kava peatükk VII sätestab aruande esitamise korda.§ 11.   Kava rakendamise ja järelvalve eest vastutavad isikud ja kontaktandmed.

  Kava rakendamise eest Naissaare sadamas vastutab sadamakapten. Operatiivset tegevust laevaheitmete vastuvõtmisel juhib ja toimingute kontrolli teostab sadamavalve töötaja.

§ 12.   Rakendussätted.

  (1) Kava rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. juunist 2008.a.

  (2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

  (3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json