Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 71

Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.04.2011 nr 15

Määruse kehtestatakse „Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Revisjonikomisjon (edaspidi: komisjon) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus), tema ametiasutuste ja struktuuriüksuste tegevuse õigsuse ja seaduslikkuse kontrollimine, avastatud puuduste analüüsimine ja nende kõrvaldamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi õigusaktidest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Komisjon moodustatakse vallavolikogu otsusega vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.

 (4) Komisjoni esimees ja liikmed valitakse vallavolikogu liikmete hulgast.

§ 2.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

 (2) Komisjon töötab vallavolikogu kinnitatud tööplaani alusel.

 (3) Komisjoni koosolek toimub reeglina 1 (üks) kord kvartalis.

 (4) Komisjonile suunavad materjale ja küsimusi läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu üksikliikmed, vallavolikogu esimees, vallavalitsus ja komisjoni liikmed. Materjalid ja küsimused, mis lähevad arutusele komisjoni koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist e-posti teel.

 (5) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, koostab komisjoni tööplaani ja koosolekute päevakorra kava, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, saadab välja arutlusele tulevad materjalid ja küsimused ning juhatab komisjoni koosolekut.

 (6) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeeritakse komisjoni liikmeid vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku algust.

 (7) Komisjoni koosolek on kinnine, kui komisjon ei otsusta vahetult enne päevakorrapunktide arutamist teisiti. Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees.

 (8) Komisjon koostab protokolle ja akte.

 (9) Komisjoni koosoleku protokollija määrab komisjoni esimees või määratakse komisjoni esimehe soovil vallavolikogu kantselei poolt. Protokollija võib olla ka komisjoni esimees või liige.

 (10) Koosolekul lõpetatakse küsimuse arutelu otsuse, arvamuse või ettepaneku kandmisega protokolli. Otsuse poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad 3 (kolmel) hääletamisel järjest võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (11) Komisjoni koosoleku käik, otsused ja arvamused protokollitakse. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, arvamused või seisukohad, hääletustulemused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees volikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

 (12) Kontrolli tulemused vormistatakse revisjonikomisjoni aktiga, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

 (13) Koosoleku protokoll või akt edastatakse vallavalitsusele seisukoha vastuvõtmiseks, mis edastatakse komisjonile 10 (kümne) päeva jooksul.

 (14) Komisjoni poolt koostatud akt kantakse ette komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni liikme poolt volikogu koosolekul otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta. Akti juurde lisatakse vallavalitsuse seisukoht ja vajadusel volikogu õigusakti eelnõu.

§ 3.  Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkonnad

 
 1) Vallavalitsuse tegevuse vastavuse kontrollimine volikogu määrustele ja otsustele.
 2) Valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste ning äriühingute raamatupidamise õigsuse ja valla vara kasutamise sihipärasuse kontrollimine.
 3) Tulude tähtaegse sissenõudmise ja arvelevõtmise ning kulude valla eelarvele vastavuse kontroll.
 4) Valla poolt sõlmitud lepingute täitmise kontrollimine.
 5) Vallavalitsuse ja valla ametiasutuste ning valla sihtasutuste ja äriühingute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse kontrollimine.
 6) Varasemate komisjoni poolt tehtud otsuste, ettekirjutuste või ettepanekutega arvestamise kontrollimine.
 7) Viimsi valla majandusaasta aruande läbivaatamine ja aruande koostamine.
 8) Koostöö riiklike õigus- ja järelvalveorganitega.
 9) Muude erakorraliste ja jooksvate küsimuste menetlemine vastavalt komisjoni töövaldkonnale.

§ 4.  Komisjoni õigused

 (1) Komisjonil on õigus nõuda vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid, samuti vallavalitsuselt, ametiasutustelt ja struktuuriüksustelt ning valla sihtasutustelt ja äriühingutelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a juhul, kui see on seadusega keelatud.

 (2) Komisjonil on õigus läbi vaadata ja ette valmistada vallavolikogule oma töövaldkonda käsitlevaid materjale.

 (3) Komisjonil on õigusteha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt.

 (4) Komisjonil on õigus esitada arupärimisi vallavalitsusele, ametiasutustele ning valla sihtaustustele ja äriühingutele.

 (5) Komisjonil on õigusteha ettepanekuid valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamise ja eelarve projekti kohta.

 (6) Komisjonil on õigus palgata spetsialiste, kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vallavolikogu kantseleile taotlusi ekspertiisi tellimiseks, samuti anda arvamusi vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees või aseesimees koostöös vallavolikogu kantseleiga.

 (7) Komisjonil on õigus saada oma töö teostamiseks vallavolikogu kantselei poolt ruumid ja vahendid.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas. Digitaalsed koosoleku salvestised paiknevad volikogu kantselei arvutis. Tulenevalt komisjoni protokollides käsitletud delikaatse iseloomuga andmetest või infost on ligipääs protokollidele piiratud. Ligipääsu võimaldamiseks esitatakse kirjalik avaldus koos ligipääsu taotlemise põhjusega volikogu kantselei juhatajale, kes otsustab protokollidele ligipääsu. Komisjoni aktid ja aruanded on avalikud.

 (2) Komisjon annab vallavolikogule tehtud tööst ülevaate üks kord aastas majandusaasta aruande juurde koostatavas aruandes.

 (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

 (4) Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise alusel.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.05.2003.a määrus nr 19.

 (2) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json