KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Viimsi valla lemmikloomade registri pidamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 88

Viimsi valla lemmikloomade registri pidamise kord

Vastu võetud 24.01.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõige 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja „Loomatauditõrje seaduse“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Viimsi valla lemmikloomade registri pidamise kord (edaspidi kord) reguleerib Viimsi vallas elavate lemmikloomade registreerimise korda Viimsi valla lemmikloomade registris.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

 
  1) vastutav töötleja – Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud ametnik.
  2) volitatud töötleja – vallavalitsuse poolt volitatud veterinaararst.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Registri ametlik nimi on „Viimsi valla lemmikloomade register“ (edaspidi register).

  (2) Register on osa üleriigilisest lemmikloomade registrist, milles on eraldi arvestus Viimsi valla lemmikloomade osas.

  (3) Registri pidamise korra kinnitab ja teeb selles muudatusi Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (4) Registri kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) Viimsi vallas elavate koerte, kasside ja vajadusel teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) Viimsi vallas elavate koerte, kasside ja vajadusel teiste lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) Viimsi vallas elavate järelevalveta koerte, kasside ja vajadusel teiste lemmikloomade omanike või valdajate kiire leidmine ja lemmikloomade tagastamine omanikele või valdajatele.

§ 4.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega, ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Viimsi valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadustest, õigusaktidest ning käesolevast korrast tulenevaid ülesandeid.

  (3) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) vastutab registrisse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest.
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab vastutavat töötlejat viivitamatult registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  6) täidab muid seadustest, õigusaktidest ning käesolevast korrast tulenevaid ülesandeid.

  (4) Registri andmed jagunevad:
  1) ajakohased andmed – Viimsi vallas registreeritud lemmikloomade ning nende omanike ja valdajate kehtivad andmed;
  2) aegunud andmed – Viimsi vallas registreeritud lemmikloomade ning nende omanike ja valdajate ebaõiged ja kehtetud andmed;

  (5) Ajakohaste ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul, kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 5.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Viimsi vallas elavad koerad ja kassid ning omanike või valdajate soovi korral ka muud lemmikloomad vastavalt Viimsi valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale või muudele lemmikloomade pidamist reguleerivatele eeskirjadele ning käesolevale korrale.

  (2) Lemmiklooma registrisse kandmiseks või registris olevate aegunud andmete kaasajastamiseks tuleb:
  1) esitada avaldus (lisa 1) volitatud töötlejale või vastutavale töötlejale. Esitatud avalduse üks eksemplar jääb lemmiklooma omanikule või valdajale, üks volitatud töötlejale ja üks vastutavale töötlejale.
  2) teha ise kandetoiming läbi eesti.ee portaali.

  (3) Registrisse kantavad või registris olevate aegunud andmete kaasajastamise lemmiklooma andmed on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) looma liik;
  3) tõug;
  4) välimiku lühikirjeldus;
  5) eritunnused;
  6) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (nt mikrokiip, tätoveering);
  7) nimi;
  8) sünniaeg;
  9) sugu;
  10) sigimisvõime;
  11) elukoht.

  (4) Registrisse kantavad või registris olevate aegunud andmete kaasajastamisel lemmiklooma omaniku ja valdaja andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

  (5) Registrisse kantavad või registris olevate aegunud andmete kaasajastamisel muud andmed on:
  1) registreerimise teostanud isiku nimi;
  2) lemmiklooma viimase marutaudi vastase vaktsineerimise kuupäev;
  3) järgmise marutaudi vastase vaktsineerimise kuupäev;
  4) viimase kande teinud isiku nimi.

  (6) Lemmiklooma omanik ja valdaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (7) Lemmiklooma surma korral registriandmete muutmiseks lemmiklooma omanik või valdaja:
  1) esitab avalduse (lisa 2) volitatud töötlejale või vastutavale töötlejale.
  2) teeb ise kandetoimingu eesti.ee portaali kaudu.

  (8) Lemmiklooma surmast teatavas avalduses sisalduvad lemmiklooma andmed on:
  1) looma liik;
  2) tõug;
  3) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (nt mikrokiip, tätoveering);
  4) nimi;
  5) sünniaeg;
  6) sugu;

  (9) Lemmiklooma surmast teatavas avalduses sisalduvad lemmiklooma omaniku või valdaja andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

  (10) Lemmiklooma surmast teatavas avalduses sisalduvad muud andmed on:
  1) surma aeg
  2) surma põhjus
  3) surma kinnitanud veterinaararsti nimi, kui surma on veterinaararst kinnitanud.

  (11) Volitatud töötleja või vastutav töötleja kannab lemmiklooma ning tema omaniku ja valdaja andmed või andmete muudatused registrisse seitsme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (12) Volitatud töötleja või vastutav töötleja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult või valdajalt nõusoleku andmete avaldamise kohta käesoleva korra § 6 lõikes 4 sätestatud juhtudel § 5 lõike 3 punktides 2 – 5 ja 9 ning § 5 lõike 4 punktides 2, 4 ja 5 märgitud ulatuses.

  (13) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust volitatud töötleja ja vastutav töötleja.

  (14) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registrist väljastatakse andmeid avalduse (lisa 3) alusel, millel on:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja kontaktandmed;
  3) soovitud andmed;
  4) soovitud andmete kasutamise eesmärk.

  (2) Avaldus tuleb esitada kirjalikult
  1) kirjalikult paberkandjal;
  2) elektroonselt digitaalallkirjastatuna.

  (3) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (4) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib looma tagastada omanikule või valdajale;
  2) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma kinni püüdnud Viimsi valla poolt määratud isik soovib looma tagastada omanikule või valdajale;
  3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud lemmikloom on põhjustanud kahju.

  (5) Registrist kuuluvad avalduse alusel väljastamisele üksnes käesoleva korra § 5 lõike 3 punktides 2 – 5 ja 9 ning § 5 lõike 4 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud andmed lemmiklooma ning tema omaniku või valdaja kohta.

  (6) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 7.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Vallavalitsuse poolt volitatud töötlejale registrile juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane avalduse (lisa 4), milles on toodud:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isiku poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel;
  3) juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg, mis võib olla tähtajatu.

  (4) Registri vastutav töötleja avab viie tööpäeva jooksul alates taotluse laekumise päevast juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (5) Registrile juurdepääsuõiguse sulgemiseks enne kehtivuse aja lõppemist esitatakse vastutavale töötlejale avaldus (lisa 5), milles näidatakse ära volitatud isiku:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) kontaktandmed;
  3) juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus;
  4) juurdepääsuõiguse lõppemise soovitav aeg.

  (6) Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

  (7) Registri vastutaval töötlejal on õigus sulgeda volitatud töötleja juurdepääs registrile, kui ilmneb, et volitatud töötleja ei ole registri kasutamisel pidanud kinni seaduses, õigusaktides või käesolevas määruses sätestatud nõuetest.

§ 8.   Registri pidamise järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 9.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Viimsi valla eelarvest.

  (2) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (3) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (4) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (5) Registri likvideerimisel otsustatakse dokumentide ja andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamine. Vallavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (6) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Anda loomatauditõrje seaduse §-st 11 tulenevate küsimuste lahendamise õigus vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusel määrata vastutav töötleja.

  (3) Vallavalitsusel sõlmida leping volitatud töötleja(te)ga.

  (4) Kinnitada lemmiklooma Viimsi valla lemmikloomade registrisse kandmise või registris olevate aegunud andmete kaasajastamise avalduse vorm (lisa 1).

  (5) Kinnitada lemmiklooma surmaga seoses Viimsi valla lemmikloomade registris kandeavalduse muutmise avalduse vorm (lisa 2).

  (6) Kinnitada Viimsi valla lemmikloomade registrist lemmiklooma andmete väljastamise avalduse vorm (lisa 3).

  (7) Kinnitada volitatud töötlejale Viimsi valla lemmikloomade registrile juurdepääsuõiguse andmise avalduse vorm (lisa 4).

  (8) Kinnitada Viimsi valla lemmikloomade registris volitatud töötlejale antud juurdepääsuõiguse ennetähtaegse sulgemise avalduse vorm (lisa 5).

  (9) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel.

  (10) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 AVALDUS Lemmiklooma Viimsi valla lemmikloomade registrisse kandmiseks või registris olevate aegunud andmete kaasajastamiseks

Lisa 2 AVALDUS Viimsi valla lemmikloomade registris kandeavalduse muutmiseks seoses lemmiklooma surmaga

Lisa 3 AVALDUS Viimsi valla lemmikloomade registrist lemmiklooma andmete väljastamiseks

Lisa 4 AVALDUS volitatud töötlejale Viimsi valla lemmikloomade registrile juurdepääsuõiguse andmiseks

Lisa 5 AVALDUS volitatud töötlejale Viimsi valla lemmikloomade registrile antud juurdepääsuõiguse ennetähtaegseks sulgemiseks

/otsingu_soovitused.json