Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 89

Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 20.04.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse „Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sotsiaalkomisjon (edaspidi: Komisjon) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) poolt moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on sotsiaalvaldkonnas tõstatatud küsimuste ja probleemide arutelu ning antud valdkonnas ettepanekute tegemine.

 (2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Komisjon moodustatakse vallavolikogu otsusega vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.

 (4) Komisjoni esimees ja vajadusel aseesimees valitakse vallavolikogu liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu poolt.

§ 2.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu poolthäälteenamusega.

 (2) Komisjoni koosolek toimub reeglina 1 (üks) kord kuus.

 (3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu üksikliikmed, vallavolikogu esimees ja vallavalitsus. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist e-posti teel.

 (4) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra kava, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid ja juhatab komisjoni koosolekut.

 (5) Komisjoni päevakorra kava kokkupanemisel esitab omapoolsed ettepanekud päevakorda sotsiaal- ja tervishoiuamet ja vajadusel vallavalitsus.

 (6) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeeritakse komisjoni liikmeid vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva enne koosoleku algust. Materjalid komplekteerib ja saadab liikmetele volikogu kantselei. Materjalid saadetakse e-posti teel

 (7) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees.

 (8) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad hääletamisel võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (9) Komisjoni liikmete seast valitakse enne koosoleku algust protokollija. Komisjoni koosoleku käik, vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad protokollitakse. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad, vajadusel hääletustulemused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees volikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

 (10) Koosoleku protokoll edastatakse volikogu kantselei poolt vallavalitsusele.

§ 3.  Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkonnad

 (1) Viimsi valla poolt lahendamist vajavate sotsiaalvaldkonna probleemide välja selgitamine ja ettepanekute tegemine nende lahendamiseks.

 (2) Sotsiaalvaldkonna tegevuskavade välja töötamine koostöös vastava ametiga ning valdkonna arengukavade seire teostamine.

 (3) Sotsiaalvaldkonda puudutavate vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine ja arvamuste andmine läbivaatamiseks saadetud Viimsi valla õigusaktide eelnõude kohta.

 (4) Sotsiaalvaldkonna vallavolikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimine.

 (5) Ettepanekute tegemine vallavolikogu istungitel arutlusele tulevate komisjoni valdkonda kuuluvate küsimuste loetelu kohta.

 (6) Sotsiaalvaldkonna projektide ning taotluste menetlemine.

 (7) Koostöös valla sotsiaalametiga koostab komisjon järgneva aasta sotsiaalsummade eelarve eelnõu, võttes aluseks jooksva aasta kulutused ning võimaliku järgneva aasta inflatsioonikoefitsiendi;

 (8) Komisjon vaatab oma istungil läbi sotsiaal- ja tervishoiuametile laekunud toetuste või teenusele suunamise taotlusavaldused ja teeb omapoolsed ettepanekud toetuse või muu abi määramiseks.

 (9) Muude küsimuste menetlemine vastavalt komisjoni töövaldkonnale.

§ 4.  Komisjoni õigused

 (1) Komisjonil on õigus nõuda vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid, kui need kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda, samuti vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a juhul, kui see on seadusega keelatud.

 (2) Komisjonil on õigus läbi vaadata ja ette valmistada vallavolikogule oma töövaldkonda käsitlevaid materjale.

 (3) Komisjonil on õigusteha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt.

 (4) Komisjonil on õigus esitada arupärimisi vallavalitsusele.

 (5) Komisjonil on õigusteha ettepanekuid valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamise ja eelarve projekti ning Viimsi valla sotsiaalvaldkonna tegevuseks ettenähtud eelarveliste vahendite jaotamise kohta.

 (6) Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vallavolikogu kantseleile taotlusi ekspertiisi tellimiseks, samuti anda arvamusi vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta sotsiaalsetes küsimustes. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees või aseesimees koostöös vallavolikogu kantseleiga.

 (7) Anda arvamusi volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta sotsiaalhoolekande küsimustes;

 (8) Komisjoni liikmetel on õigus saada komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas. Digitaalsed koosoleku salvestised säilitatakse vallavolikogu kantseleis 30 päeva arvates komisjoni koosoleku toimumisele järgnevast päevast.

 (2) Komisjon annab vallavolikogule tehtud tööst aru vähemalt üks kord aastas.

 (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

 (4) Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise alusel.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrus nr 27 "Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine”.

 (2) Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json