Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 90

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 20.04.2010 nr 11

Määrue kehtestatakse „Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Eelarve- ja arengukomisjon (edaspidi: Komisjon) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) poolt moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi valla eelarve ja arenguga seonduvate küsimuste analüüsimine ja selles valdkonnas ettepanekute tegemine.

 (2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Komisjon moodustatakse vallavolikogu otsusega vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.

 (4) Komisjoni esimees ja vajadusel aseesimees valitakse vallavolikogu liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu poolt.

§ 2.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu poolthäälteenamusega.

 (2) Komisjoni koosolek toimub reeglina 1 (üks) kord kuus.

 (3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), teised vallavolikogu alalised komisjonid, vallavolikogu üksikliikmed, vallavolikogu esimees ja vallavalitsus.

 (4) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, koostab komisjoni koosoleku päevakorra kava ja juhatab komisjoni koosolekut.

 (5) Komisjoni päevakorra kava kokkupanemisel esitab omapoolsed ettepanekud päevakorda vallavalitsus ja fikseerib omapoolsed punktid protokollilise otsusega.

 (6) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeeritakse komisjoni liikmeid vähemalt 4 (neli) kalendripäeva enne koosoleku algust. Materjalid komplekteerib ja saadab liikmetele koosoleku protokollija. Materjalid saadetakse e-posti teel.

 (7) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees.

 (8) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad 2 (kahel) hääletamisel järjest võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (9) Komisjoni koosoleku protokollijaks on vallavolikogu esimehe poolt määratud isik. Komisjoni koosoleku käik, vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad protokollitakse. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad, vajadusel hääletustulemused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees volikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

 (10) Koosoleku protokoll edastatakse vallavalitsusele, kes teeb protokollilise otsuse komisjoni ettepanekute ja seisukohtade suhtes.

§ 3.  Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkonnad

 (1) Valla eelarve projekti koostamises osalemine ja selle käigu jälgimine.
Komisjonil on sellest osas juhtiv roll, võrreldes teiste vallavolikogu alaliste komisjonidega.

 (2) Valla arengukava koostamise käigu jälgimine.
Komisjonil on sellest osas juhtiv roll, võrreldes teiste vallavolikogu alaliste komisjonidega.

 (3) Valla finantstegevust puudutavates küsimustes omapoolsete ettepanekute tegemine.

 (4) Valla konsolideerimisgrupis olevate tütarettevõtete finantstegevuse osas ettepanekute tegemine, selles ulatuses, mis puudutab valla eelarvega seotud vahendeid.

 (5) Teiste valdkondade finants küsimuste lahendamisel ettepanekute tegemine.

 (6) Laekunud avalduste ja taotluste läbivaatamine.

 (7) Vallavolikogu istungile esitatud eelnõudele omapoolsete seisukohtade esitamine, mille kannab volikogu istungil ette komisjoni esimees.

 (8) Vallavolikogu õigusaktide eelnõu ja kontroll.

 (9) Muude küsimuste menetlemine vastavalt komisjoni töövaldkonnale.

§ 4.  Komisjoni õigused

 (1) Komisjonil on õigus nõuda vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid, kui need kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda, samuti vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a juhul, kui see on seadusega keelatud.

 (2) Komisjonil on õigus läbi vaadata ja ette valmistada vallavolikogule oma töövaldkonda käsitlevaid materjale.

 (3) Komisjonil on õigusteha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt.

 (4) Komisjonil on õigus esitada arupärimisi vallavalitsusele.

 (5) Komisjonil on õigusteha ettepanekuid valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamise ja eelarve projekti kohta.

 (6) Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vallavolikogu kantseleile taotlusi ekspertiisi tellimiseks. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees või aseesimees koostöös vallavolikogu kantseleiga.

 (7) Komisjoni liikmetel on õigus saada komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas. Digitaalsed koosoleku salvestised säilitatakse vallavolikogu kantseleis 30 päeva arvates komisjoni koosoleku toimumisele järgnevast päevast.

 (2) Komisjon annab vallavolikogule tehtud tööst aru vähemalt üks kord aastas.

 (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

 (4) Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise alusel.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.03.2006 määrus nr 11 "Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine”.

 (2) Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json