Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Torgu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 143

Torgu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine

Vastu võetud 23.12.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja Torgu valla 29.10.2012 a määrus nr 8 Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord § 5 lg 1 ja 2

§ 1.  Torgu valla eelarvestrateegia 2014-2017 a kinnitamine

  Kinnitada Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 vastavalt lisale nr 1.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Torgu Vallavolikogu 27.09.2012 a määruse nr 4 Torgu valla eelarvestrateegia 2013-2016 a kinnitamine kehtetuks tunnistamine.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Undrest
volikogu esimees

Lisa Lisa pealkiri