HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 145

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 23.12.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolilõuna kulude katmise toetuse (edaspidi koolilõuna toetus) kasutamise kord Tsirguliina Keskkoolis.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldiste kasutamine

 (1) Riigieelarvest Tõlliste vallale sihtotstarbeliselt eraldatud koolilõuna toetusest kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud.

 (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe põhiharidust omandavate õpilaste eest kaetakse Tõlliste valla eelarvest.

 (3) Üldkeskharidust omandavate Eesti rahvastikuregistri andmetel Tõlliste vallas elavate õpilaste koolilõuna maksumus kaetakse riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse jäägist ja/või Tõlliste valla eelarvest.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tõlliste Vallavolikogu 16. veebruari 2005. a määrus nr 1 „Koolilõuna maksumuse ülempiiri kinnitamine ja vallaeelarves koolilõuna kulude katmiseks määratud rahaliste vahendite kasutamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees