Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tamsalu valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 81

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tamsalu valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 17.12.2014 nr 13
RT IV, 31.12.2014, 4
jõustumine 03.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 04.03.2016, 3107.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Tamsalu Vallavolikogu 22.10.2014.a määruse nr 9 „Tamsalu valla põhimäärus“ § 10 lg 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva korraga sätestatakse Tamsalu valla poolt jagatava tunnustuse (autasude) liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.

§ 2.  Tunnustuste liigid

  Tunnustuste liigid on:
 1) valla tänurahaga tunnustamine;
 2) valla haridusvaldkonna stipendiumi ja preemiatega tunnustamine;
 3) valla noorsportlase tunnustamine;
 4) valla aukirjaga tunnustamine;
 5) valla tänukirjaga tunnustamine;
 6) tiitliga "Ilus kodu" tunnustamine;
 7) tublide emade/isade tunnustamine;
 8) valla laste sündide tähistamine;
 9) valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel.

2. peatükk Tamsalu valla tunnustused 

§ 3.  Valla Tänurahaga tunnustamine

  Valla tänurahaga tunnustamise kord on reguleeritud Tamsalu valla põhimääruses.

§ 4.  Valla haridusvaldkonna stipendiumi ja preemiatega tunnustamine

 (1) Tamsalu vallas tunnustatakse haridusvaldkonna tublimaid stipendiumi ja tulemuspreemiatega.

 (2) Stipendiumiga tunnustatakse Tamsalu valla üldhariduskoolis õppivat eriti edukat õpilast või õpilasi.

 (3) Stipendium on ühekordne rahaline tunnustus väga silmapaistvate tulemuste eest õppetöös ja õpilaskonkurssidel.

 (4) Stipendium määratakse lõppeva õppeaasta tulemuste põhjal.

 (5) Stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid teha kool, õpetajad, õpilane ise või tema vanemad.

 (6) Stipendiumi määramise kirjalikud, põhjendustega ettepanekud esitatakse vallakantseleisse hiljemalt 10. mail.

 (7) Stipendiumi määramise arutab läbi vallavolikogu hariduskomisjon ja esitab kandidaadi stipendiumi määramiseks hiljemalt 20. mail.

 (8) Stipendiumi suuruse ja määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma maikuu istungil.

 (9) Vastavalt saavutatud tulemustele võib stipendium jaguneda mitme õpilase vahel või jääda välja andmata.

 (10) Stipendium antakse üle Tamsalu päeval.

 (11) Haridusvaldkonna tulemuspreemiatega tunnustatakse Tamsalu valla üldhariduskoolides õppivaid õpilasi ning nende juhendajaid, kui õpilane või õpilasvõistkond on saavutanud:
 1) aineolümpiaadi vabariiklikus voorus 1.- 10. koha;
 2) aineolümpiaadi maakonnavoorus 1.- 3. koha;
 3) 1. – 3. koha muudel ainekonkurssidel.

 (12) Tamsalu valla üldhariduskooli lõpetajat tunnustatakse tulemuspreemiaga:
 1) gümnaasiumi lõpetamisel medali, ainekiituskirja või kooli aukirjaga heade tulemuste eest õppetöös;
 2) põhikooli lõpetamisel kiituskirja või kooli aukirjaga heade tulemuste eest õppetöös.

 (13) Haridusvaldkonna tulemuspreemiate määramiseks esitavad Tamsalu valla üldhariduskoolide direktorid jooksval õppeaastal saavutatud ainekonkursside tulemuste kohta kirjaliku esildise Tamsalu Vallavalitsusele hiljemalt 10. mail ja koolilõpetajate kohta hiljemalt 15. juunil.

 (14) Esildised vaatab läbi vallavalitsus oma istungil ja kinnitab tunnustuse saajad ning tulemuspreemiate suurused valitsuse korraldusega.

 (15) Tulemuspreemiad antakse õpilastele ja nende juhendajatele üle volikogu või valitsuse esindajate poolt koolidirektori pidulikul vastuvõtul õppeaasta lõpul.

 (16) Koolilõpetajate tulemuspreemiad antakse üle volikogu või valitsuse esindajate poolt pidulikel koolilõpu aktustel.

 (17) Stipendiumiks ja tulemuspreemiateks eraldatavate vahendite suuruse otsustab Tamsalu Vallavolikogu igal eelarveaastal vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 5.  Valla noorsportlase tunnustamine

 (1) Noorsportlase tunnustamiseks määratakse ühekordne rahaline toetus, Rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas registreeritud, kuni 21.-aastasele noorele tema sporditegevuse toetamiseks.

 (2) Toetus eraldatakse vallaeelarves selleks ettenähtud rahalistest vahenditest.

 (3) Toetuse suuruse otsustab Tamsalu Vallavolikogu igal eelarveaastal vallaeelarve vastuvõtmisel.

 (4) Toetus määratakse eelmise kalendriaasta sportlike tulemuste eest ja antakse üle Tamsalu päeval.

 (5) Noorsportlastele toetuse määramiseks võivad teha ettepanekuid Tamsalu valla elanikud, spordikollektiivid, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.

 (6) Toetuse määramise ettepanek koos põhjendusega toetuse määramiseks esitatakse kirjalikult vallakantseleisse hiljemalt 01.aprillil.

 (7) Toetuse määramise ettepanekud arutab läbi ja teeb ettepaneku noorsportlasele toetuse määramiseks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon hiljemalt 15.aprillil.

 (8) Toetuse määramisel arvestatakse eelkõige noore saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu valla võistkonnas valdadevahelistel võistlustel.

 (9) Toetuse määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma aprillikuu istungil.

§ 6.  Valla aukirjaga tunnustamine

 (1) Aukiri antakse tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes:
 1) on edukalt esindanud Tamsalu valda;
 2) omab teeneid Tamsalu valla tutvustamisel ja valla maine tõstmisel;
 3) on päästnud kaaskodanike elu või vara;
 4) muudel juhtudel vallavalitsuse ettepanekul.

 (2) Aukirja andmise motiveeritud ettepaneku võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud kirjalikult vallavalitsusele.

 (3) Aukirja andmise otsustab volikogu.

 (4) Aukirja kindlateks elementideks on tekst "Tamsalu valla AUKIRI", Tamsalu valla vapp, vallavanema ja vallavolikogu esimehe nimi ning allkiri.

 (5) Tamsalu valla aukirja andmise tseremoonia toimub valla pidulikul üritusel või aukirja saajaga seotud valla hallatava asutuse või kodanikeühenduse pidulikul sündmusel. Aukirja annavad üle volikogu esimees ja vallavanem või nende asendajad.

 (6) Aukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

 (7) Aukirjaga autasustatud isikute nimi kantakse registreerimisraamatusse, mida hoitakse vallakantseleis, ning avalikustatakse valla veebilehel.

§ 7.  Valla tänukirjaga tunnustamine

 (1) Vallavolikogu ja vallavalitsus tunnustavad vallale osutatud teenete eest füüsilisi või juriidilisi isikuid tänukirjaga.

 (2) Taotlusi vallavolikogu või vallavalitsuse tänukirja andmiseks on õigus esitada vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning valla asutustel. Taotluses esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, amet, töö- või teenistuskoht, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne ärinimi, kontaktandmed, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (3) Taotlus vallavolikogu või vallavalitsuse tänukirja andmiseks esitatakse vallavalitsusele.

 (4) Vallavolikogu või vallavalitsus otsustab tänukirja andmise 30 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest vallavalitsusele. Põhjendatud juhul on vallavolikogul või vallavalitsusel õigus pikendada nimetatud tähtaega 30 kalendripäeva võrra, teatades sellest taotlejale hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, arvates taotluse esitamisest vallavalitsusele.

 (5) Vallavolikogu tänukiri antakse vallavalitsuse esildise alusel vallavolikogu otsusega. Tänukirja annab üle volikogu esimees või tema asendaja.

 (6) Füüsilisele isikule antud vallavolikogu tänukirjaga kaasneb kingitusena meene.

 (7) Vallavalitsuse tänukirja andmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Tänukirja annab üle vallavanem või abivallavanem.

 (8) Vallavolikogu ja vallavalitsuse tänukirja saanute nimed koos tänukirja andmise otsuse äranäitamisega kantakse vastavasse registreerimisraamatusse, mida hoitakse vallakantseleis, ning avalikustatakse valla veebilehel.

§ 8.  Tiitliga "Ilus kodu" tunnustamine

 (1) Konkursinimekirja kandmine toimub vallakodanike ja komisjoni liikmete ettepanekul eraldi kahes kategoorias:
 1) ilus kodu (linnatüüpi);
 2) ilus kodu (talumajapidamine).

 (2) Konkursi võitjat ei kanta uuesti konkursi nimekirja enne 3 aasta möödumist.

 (3) Hindamine toimub visuaalse vaatluse kaudu 10-ne parema osavõtja järjestamisega. Hindamisel kasutatakse 10-palli süsteemi, kusjuures hinnatavate elementide arv peab olema vähemalt 5 (9-st). Puuduvad elemendid hinnatakse 0-ga. Tulemuse leidmisel jagatakse hinnatud elementide summa elementide arvuga.

 (4) Hindamine viiakse läbi kummaski kategoorias eraldi üks kord aastas maikuu esimesel või teisel nädalal.

 (5) Hinnatavateks elementideks on:
 1) aia (maa-ala) ruumilahendus;
 2) tsoneerimine (iluaed, tarbeaed, abihooned);
 3) iluaed (muru, lilled);
 4) kõrghaljastus (puud, põõsad, hekid);
 5) väikevormid (basseinid, lehtlad, kaminad, skulptuurid);
 6) piirded (piirdehekid);
 7) teed (juurdesõit, krundisisesed);
 8) ehitiste väline korrastatus;
 9) krundi (maa-ala) kui terviku üldine heakord.

 (6) Hindamise viib läbi komisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (7) Hindamiskomisjon:
 1) kinnitab konkursinimekirja, viib läbi hindamise ja selgitab välja konkursitulemused kummaski kategoorias eraldi;
 2) teeb vallavalitsusele ettepanekud konkursi tulemuste kinnitamiseks.

 (8) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega ja need avalikustatakse Tamsalu veebilehel.

 (9) Konkursi võitnud kodudele kingitakse seinale kinnitamiseks tahvel tekstiga “ILUS KODU”.

 (10) Auhindade kätteandmine toimub pidulikult igal aastal Tamsalu päeval.

 (11) Komisjon võib valida nominendid esitamiseks kevadel üleriigilisele heakorrakonkursile “Eesti kaunis kodu” tiitli saamiseks ja nominendid esitamiseks maavanemale tänukirja ja mastivimpli saamiseks.

§ 9.  Tublide emade/isade tunnustamine

 (1) Tamsalu Valla „HEA EMA“ ja „HEA ISA“ tiitli (edaspidi Tiitli) andmise korraldab Tamsalu Vallavalitsus.

 (2) Tiitli andmise eesmärk on väärtustada emadust/isadust ning tunnustada ema/isa rolli lapse/laste kasvatamisel.

 (3) Tiitel antakse emale/isale, kes on tubli lapsevanem, kodu ning perekonna väärtustamisel ja lapse/laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja kasvatamas/kasvatanud üles tubli(d) lapse(d). Samuti tegutsenud silmapaistvalt ka kutse või tegevusalal ja/või ühiskondlikus elus. Ta on Tamsalu Valla elanik.

 (4) Tiitli võib ühele emale/isale anda ainult ühe korra.

 (5) Ettepaneku tiitli andmiseks võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, asutused, ühingud.

 (6) Ettepanekus märgitakse kandidaadi:
 1) Nimi, vanus, kontaktandmed
 2) Haridus, eriala, ameti- või töökoht või tegevusala
 3) Laste arv, nimed ning vanused
 4) Kandidaadi lühiiseloomustus, tunnustamise põhjendus
 5) Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed

 (7) Ettepanekud esitatakse Tamsalu Vallavalitsusele .
 1) „HEA EMA“ kandidaadid 1. aprilliks
 2) „HEA ISA“ kandidaadid 1. oktoobriks

 (8) Tiitli saaja valib laekunud ettepanekute põhjal välja hariduskomisjon, kaasates eelmiste aastate nominente. Komisjonil on õigus jätta tiitel välja andmata.

 (9) Tiitli saaja kuulutatakse välja valla emadepäeva/isadepäeva üritusel.

§ 10.   Valla laste sündide tähistamine

 (1) Tamsalu vald õnnitleb eelmise kalendriaasta jooksul sündinud lapsi, kelle sünnijärgne elukoht on registreeritud Tamsalu valda.

 (2) Lapsi ja nende vanemaid õnnitlevad volikogu esimees ja vallavanem. Õnnitlemine toimub igal kalendriaastal märtsikuus.

 (3) Igale lapsele kingitakse meene.

§ 11.   Valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel.

 (1) Eakate sünnipäevadel õnnitlemise kord on reguleeritud volikogu 22.12.2015.a määrusega nr 15 „Sotsiaaltoetuse maksmise kord Tamsalu vallas“.
[RT IV, 04.03.2016, 31 - jõust. 07.03.2016]

 (2)
[Kehtetu- RT IV, 04.03.2016, 31 - jõust. 07.03.2016]

§ 12.   Tamsalu valla auraamat

 (1) Tamsalu valla auraamatusse kantakse Tamsalu Tänuraha saajad.

 (2) Auraamatusse kantakse tunnustuse saaja nimi.

 (3) Auraamat asub vallakantseleis.

 (4) Auraamat säilitatakse alatiselt.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 13.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.