Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kunda linna kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2014, 17

Kunda linna kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.12.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse Kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kunda linna kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Kunda linna territooriumil olevate kalmistute (edaspidi kalmistu) ja muude matmiskohtade haldamise ja kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja kalmistu kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule tuleb kalmistu haldamisel ja kasutamisel arvestada Kalmistuseaduse, Kunda linna avaliku korra ja Heakorra eeskirjaga kehtestatud nõuetega. Kunda vanal kalmistul ja ajaloolistel matmispaikadel tuleb arvestada ka Muinsuskaitseseadusest tulenevate erisustega.

  (3) Kunda linna kalmistud ja matmispaigad on:
  1) Kunda vana kalmistu (3,18 ha), mis paikneb Kasemäe tn ja Kalmistu tee vahelisel alal;
  2) Kunda uus kalmistu (1,32 ha), mis paikneb Kalmistu tee ääres;
  3) Vabadussõja mälestussammas, mis paikneb Kalmistu tee ääres;
  4) Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite ühishaud, mis paikneb Rakvere mnt ääres.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kalmistu – inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats – kalmistul olev maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstuga või tuhaurniga;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urniga matmiseks;
  4) matmiskoht – hauaplats, linna kasutuses olev ühisplats või tuhapuisteala;
  5) linna kasutuses olev ühisplats – maa-ala tundmatu või omasteta surnu matmiseks, kelle matmise kohustus on kohalikul omavalitsusel;

  6) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist korraldav ametiasutus;
  7) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirded, postid, betoonrant, äärised, hauakastid, hauakamber vmt);
  8) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis, mis ei ole hauarajatis;
  9) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus ja kellega on sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping;
  10) tuhapuisteala – maa-ala kalmistul, mis on eraldatud surnute tuha puistamiseks;
  11) matja – füüsiline isik, kes korraldab surnu matmise või kes on tellinud matmise korralduse;
  12) omaksed – surnu abikaasa, vanemad, täisealised lapsed, õed, vennad või mõni muu surnule lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest;
  13) kalmisturegister – hauaplatside ja nende valdajate andmekogu.

2. peatükk KALMISTULE JA SELLE HALDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Kalmistu haldamine, tööaeg

  (1) Kunda linna kalmistuid ja muid matmispaiku haldab Kunda Linnavalitsus. Kalmistute kasutamist ja hooldamist korraldab Kunda linna Majanduskeskus. Majanduskeskuse kohutused kinnitab linnavalitsus.

  (2) Majanduskeskus tagab kalmistu kasutamisel kalmistuseaduse § 5-s ja käesolevas eeskirjas sätestatud tingimuste täitmise, heakorra ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Kunda linnal on õigus volitada teisi isikuid täitma kalmistu haldamisega seotud ülesandeid.

  (4) Kalmistu on avatud aastaringselt iga päev.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu peab olema ümbritsetud piirdega või muul viisil selgelt piiritletud. Kalmistu peasissepääsud peavad olema väravatega suletavad.

  (2) Kalmistul peab olema veevõtu koht, piisavalt jäätmemahuteid mittelagunevate jäätmete kogumiseks, tähistatud kohad biolagunevate haljastusjäätmete (lilled, rohi, lehed, oksad jmt) kogumiseks, tähistatud kohad kivijääkide kogumiseks, võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks inventari.

  (3) Kalmistu peavärava juures peab olema infostend, kuhu on paigutatud kalmistu skeem koos olulise infoga. Infostendil peab olema viide kalmistu töökorralduse, haldaja ja kalmistu hooldaja kohta ning viide käesolevale eeskirjale.

  (4) Kalmistule võib kujundada tuhapuisteala.

§ 5.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohta, teid, haljastust;
  2) kahjustada või rikkuda hauaplatse, -rajatisi ja –tähiseid;
  3) raiuda puid ilma raieloata;
  4) teostada omavolilisi kaevamisi;
  5) paigutada jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohtadesse, tuua kalmistule olmejäätmeid või risustada kalmistu territooriumit mõnel muul viisil;
  6) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid,
  7) paigaldada ja eemaldada hauatähiseid ja –rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta. Muinsuskaitse alusel kalmistul on keelatud hauatähiste ja –rajatiste ümberpaigaldamine ilma muinsuskaitseameti kooskõlastuseta;
  8) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
  9) teha lõket, sh põletada prahti;
  10) viibida kalmistul koeraga ilma jalutusrihmata;
  11) matta loomi;
  12) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (3) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad, sihipärast kasutamist takistavad või ohtlikud rajatised, piirded, puud ja põõsad.

3. peatükk HAUAPLATSIDE ERALDAMINE 

§ 6.   Hauaplats

  (1) Uue hauaplatsil taotlemisel eraldatakse ühe kuni nelja hauakohaga hauaplats matmiseks kas kirstus või tuhaurnis. Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata ja matmine sinna toimub vastavalt võimalustele olenevalt platsi senisest kasutusest.

  (2) Matja soovil eraldatakse kas ühe- või mitme-kohaline hauaplats. Hauaplatsi konkreetse suuruse ja asukoha määrab kalmistu haldaja, võttes arvesse kalmistu planeeringut, olemasolevate hauaplatside paiknemist ja võimalusel ka kasutusse saaja soove.

  (3) Hauaplatsi soovitavad mõõtmed kirstuga matmisel on:
  1) Ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,5 m;
  2) Kahe hauakohaga hauaplats 2,5 x 2,5 m;
  3) Kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,5 m;
  4) Nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,5 m.

  (4) Hauaplatsi mõõtmed urniga matmisel on:
  1) Ühe hauakoha suurus urnimatuse korral on üldjuhul 1 x 1 m.

§ 7.   Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi taotlemiseks esitab isik kalmistu haldajale kirjaliku avalduse, milles on märgitud:
  1) avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed;
  2) hauaplats, mille eraldamist soovitakse.

  (2) Hauaplatsi eraldamisel surnu matmiseks peab avaldusele olema lisatud ka surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.

  (3) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja matjaga või temaga kooskõlastatult mõne teise asjaosalise isikuga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping).

  (4) Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja suurus, määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, lepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise, lõpetamise ja kolmandale isikule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded, poolte vastutus ja vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta. Taotluse ja kasutuslepingu vormid kinnitab linnavalitsus.

  (5) Muinsuskaitse alusel kalmistul on kasutuslepingu lahutamatuks osaks eeskirja lisas 1 olev matmisplatside hooldusjuhend.

  (6) Hauaplatsi kasutaja võib tellida kalmistu haldajalt teenuseid, sõlmides eraldi teenuse osutamise lepingu, milles sätestatakse tellitud teenused, nende maksumus ja teenuste eest tasumise kord.

§ 8.   Hauaplatsi kasutamise tähtaeg, kasutuslepingu pikendamine või lõpetamine

  (1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat.

  (2) Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja matmiskoha kasutajat kasutuslepingu peatsest lõppemisest, saates sellekohase kirjaliku teate kasutuslepingus toodud aadressil.

  (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks, esitades selleks kalmistu haldajale kirjaliku avalduse vähemalt üks kuu enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab platsi kasutamist.

  (4) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja volitatud esindaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplats, v a üle matmisele mitte kuuluv hauaplats, uuteks matusteks välja anda.

§ 9.   Kasutuslepingu üleandmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda enda omastele, teavitades sellest kirjalikult kalmistu haldajat.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ning kasutuslepingu sõlmimiseks senise kasutaja asemel. Kasutuslepingu vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

  (3) Omasteks käesoleva seaduse tähenduses on surnu abikaasa, vanemad, täisealised lapsed, õed, vennad, või muu surnule lähedane isik olenevalt tema elukorraldusest. Eelnimetatute sekka mittekuuluv matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui omaksed puuduvad või loobuvad matja kasuks.

§ 10.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel, ülesütlemisel või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui omaksed ei ole eeskirja § 9 lõikes 2 ja 3 sätestatud korras uut kasutuslepingut sõlminud.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt üles enne tähtaja lõppu, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 19.

4. peatükk MATMINE 

§ 11.   Matmise kord

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu hooldaja juures vähemalt üks päev enne matust.

  (2) Kalmistu hooldaja registreerib matmise surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise ja matja isikut tõendava dokumendi alusel, kui matmiskoht on kooskõlastatud hauaplatsi kasutajaga.

  (3) Kalmistu hooldaja registreerib matuse ja kannab kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku ja matmisega seotud andmed kuutabelisse, mis edastatakse iga kuu lõppedes kalmistute andmebaasi vastutavale töötajale, kes kannab saadud andmed kalmisturegistrisse.

  (4) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis. Kui kalmistule on rajatud vastav tuhapuisteala, võib tuha soovi korral sinna puistata.

  (5) Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal, üldjuhul kella 10.00 – 15.00. Riiklikel pühadel matmist üldjuhul ei toimu. Matusetalituse läbiviimiseks on võimalus kasutada leinatuba.

  (6) Matmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulisi ja kultuurilisi kuuluvusi arvestades ning tavasid ja traditsioone jälgides.

  (7) Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud.

§ 12.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevab ja matmise teostab matuse- ja tavanditeenuse ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kooskõlastatud kalmistu hooldajaga.

  (2) Kirstuga matmisel peab haua sügavus maapinnast haua põhjani olema esmamatmisel 2,0 m, peale matmise korral vähemalt 1,5 m. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 m.

  (3) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäätakse puutumata.

  (4) Matmist takistavate hauarajatiste ja –tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (5) Matuse käigus kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused peab hauaplatsi kasutaja kõrvaldama kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist.

§ 13.   Tuha puistamine tuhapuistealale

  (1) Tuha puistamise toimingu registreerib matja kalmistu haldaja juures, kes kannab kalmistu registrisse surnu ja matja andmed ning toimingu kuupäeva.

  (2) Tuhk puistatakse selleks ettenähtud maa-alale kalmistu hooldaja esindaja juuresolekul.

  (3) Tuha puistamise korral ei vormistata kasutuslepingut.

  (4) Tuhapuistealale on hauatähiste paigaldamine keelatud. Tuhapuistealale võib surnu mälestamiseks lilli ja küünlaid asetada ainult selleks ettenähtud kohta.

  (5) Tuhapuisteala hooldab ja heakorrastab kalmistu hooldaja.

§ 14.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab Kunda Linnavalitsus.

  (2) Tundmatu või omasteta surnu või tema säilmed maetakse Kunda uuele kalmistule selleks eraldatud ühisplatsile. Võimaluse korral maetakse omasteta surnu olemasolevale perekonna hauaplatsile.

  (3) Ühisplatsile matmisel hauaplatsi ei eraldata ja kasutuslepingut ei sõlmita.

  (4) Linna kasutuses olevat ühisplatsi hooldab ja heakorrastab kalmistu hooldaja.

§ 15.   Peale matmine

  (1) Kirstuga maetava surnu peale matmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale hauakohale.

  (2) Peale matmiseks on vaja hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt käesoleva eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

  (3) Kultuuri- või ajalooliselt tähtsaks tunnistatud haudadele (lisa 2) peale ei maeta. Erandina lubatakse nimetatud hauaplatsidele matta selle suguvõsa liikmeid kooskõlastatult kalmistu haldaja ja muinsuskaitseametiga.

5. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 16.   Kalmistu kujundamine ja hooldamine

  (1) Kalmistu kujundamise eesmärgiks on ajalooliselt väljakujunenud miljöö ja seda iseloomustavate elementide säilitamine.

  (2) Vana kalmistu ja ajalooliste matmispaikade hooldamisel tuleb juhinduda Ajalooliste kalmistute hooldamise ja korrastamise metoodilisest juhendist ning Mälestise- ja kaitsevööndi kaitsekohustuste teatisest.

  (3) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad, sihipärast kasutamist takistavad või ohtlikud rajatised, piirded, puud ja põõsad. Puude mahavõtmine (va uuel kalmistul) peab olema eelnevalt kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga.

§ 17.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistute kujunduse head tava, §-s 16 lõikes 2 nimetatud juhendi ning käesoleva eeskirja nõudeid. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Kalmistu haljastuses tuleb lähtuda vajadusest kaitsta hauarajatisi ja –tähiseid puude ja põõsaste kahjuliku mõju eest. Eemaldada tuleb puud, mis kahjustavad juurestiku, tüve või võraga hauarajatisi, põhjustades nende purunemist, deformeerumist või sammaldumist. Säilima peavad ajaloolised alleed, kujundatud puuderühmad, memoriaalpuud.

  (3) Haljastamisel tuleb eelistada madalhaljastust, puude leina- ja minivorme. Kõrgekasvulisi (üle 6 m kõrguseks kasvavaid) puid hauaplatsile istutada ei tohi ning isetekkelised puuvõrsed tuleb õigeaegselt eemaldada. Vältida tuleb ohtralt juurevõsu ajavaid lehtpõõsaid (sirel, enelas jmt). Põõsaste soovitavaks kõrguseks on kuni 1,5 m, hekkidel kuni 0,7 m.

  (4) Hauaplatsil kasvavate vanade puude (tüve läbimõõt üle 8 cm) ning suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba Kunda linnavalitsusest, vanal kalmistul ka muinsuskaitseameti kooskõlastus.

  (5) Hauaplatsi kujundamisel vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale, nagu plastid, kergkruus, kunstmuru jmt. Uute hauarajatiste paigaldamisel jälgida nende sobivust keskkonda.

  (6) Hauaplatsi äärisena on soovitav kasutada mätasääristust või looduslikke äärekive. Uute monoliitsete betoonist valatud hauaääriste rajamine on erandkorras lubatud vanal kalmistul.

  (7) Kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 18.   Hauatähise- ja piirde paigaldamine, eemaldamine ja teisaldamine

  (1) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauatahvli, -kivi, -samba, -plaadi, monumendi või muu tähisega, millele on kantud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

  (2) Hauatähise kõrgus võib olla kuni 1,5 m. Kõrgemate rajatiste korral on vajalik eraldi kooskõlastus kalmistu haldajaga.

  (3) Hauaplatsile võib paigutada muud sobivat inventari nagu vaasid, valgustid, skulptuurid, pingid.

  (4) Hauatähised, -rajatised, muu inventar ja haljastus peab asuma hauaplatsi piires ega tohi oluliselt häirida kõrvaasuvate hauaplatside kasutamist (ei tohi olla varisemisohtlik naabrusesse uue haua kaevamisel) ja korrastamist.

  (5) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised- ja rajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (6) Hauatähiste ja –rajatiste paigaldamine, eemaldamine või teisaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Kõrge kunstiväärtusega ja ajalooliste hauatähiste ja piirete eemaldamine on keelatud.

  (7) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada kalmistu hooldajat.

  (8) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui ka mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastased hauatähised ja –piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja muud hauatähised (ka tükid) ning piirete fragmendid, mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistu hooldaja poolt määratud kohta. Vanad metallist ja kivipostidega piirded ja hauatähised tuleb võimalusel taastada.

  (9) Hauaplatsi väljaandmisel uuele kasutajale säilitatakse väärtuslikud hauatähised ja-rajatised ning lisatakse vastav kohustus hauaplatsi uue kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse. Uus hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil olevate hauatähiste ja –rajatiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi ning suhtuma austavalt varem hauaplatsile maetuisse.

§ 19.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud taimed ja pärjad ning esteetilise ilme kaotanud kunstlilled;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauarajatised ja –tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved;
  6) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  7) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ning muu praht.

  (3) Muinsuskaitsealusel kalmistul tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks eeskirja lisas 1 toodud juhendist.

  (4) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse või hunnikusse.

  (5) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äraveo on hauaplatsi kasutaja kohustatud teostama omal kulul.

  (6) Hauaplatsil asuvate suurte puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba vastavalt kehtivale korrale. Muinsuskaitse alusel kalmistul tuleb taotleda ka Muinsuskaitseameti kooskõlastus.

  (7) Hauaplatsi võib hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel sõlmitud lepingu kohaselt tasulise teenusena hooldada kalmistu hooldaja.

  (8) Hooldusnõuete eiramisel on kalmistu haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu hooldusnõuete rikkumisele ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (9) Kalmistu haldaja poolt organiseeritakse korra aastas kevadel liiv. Kalmistu hooldaja pakub eelneval kokkuleppel võimalust kasutada töövahendeid.

  (10) Ajaloo- või kultuuriloolist väärtust omavaid haudu (lisa 2) hooldab Kunda linna Majanduskeskus.

6. peatükk HOOLDAMATA JA KASUTAMATA HAUAPLATSID 

§ 20.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja –tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi ülevaatuse platsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise eesmärgil ja platsi arvele võtmise korraldab kalmistu haldaja.

  (3) Hauaplatsi üle vaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni, kuhu kuuluvad kalmistu haldaja esindajad (heakorranõunik, järelevalve ametnik), kalmistu hooldaja ja vajadusel muinsuskaitseameti esindaja. Võib kaasata ka muid eksperte.

  (4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
  1) esimesel ülevaatusel, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on pikemat aega korrastamata, märgistatakse see sildiga, millel on kiri korrastamata hauaplats. Sildile märgitakse platsi number, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressil. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne kui hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja tuvastatakse, kas hauaplatsi on selle aasta jooksul korrastatud. Võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (6) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Kunda linna kodulehel ja saadetakse vastav teade hauaplatsi kasutajale kasutuslepingus toodud aadressil. Hauaplatsi kasutajale antakse võimalus kahe kuu jooksul pärast teavitamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest ja kasutusleping erandkorras üles öelda.

  (7) Pärast eelnimetatud tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

§ 21.   Kasutamata hauaplatsina arvele võtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Kasutamata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutusõigus on lõppenud, kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud ning hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 19.

  (2) Kasutamata matmiskoha võib kalmistu haldaja anda taaskasutusse kirstuga matmiseks kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

7. peatükk MÄLESTISED 

§ 22.   Mälestisena kaitse all olevad objektid ja nende hooldus

  (1) Kunda linna vana kalmistu on riigi kaitse all olev ajaloomälestis, mis on Muinsuskaitseametis 1997. aastal registreeritud kui ajaloomälestis. Registri number on 5768. Mälestise kaitsevöönd on 50 m alates kalmistu väliskontuurist, kus tuleb järgida muinsuskaitseseaduse §-des 24 ja 35 kehtestatud kitsendusi ja kohustusi.

  (2) Kunda uue kalmistu kõrval Korismäel paikneb ajaloomälestis/ kultuurimälestis Vabadussõja mälestussammas, registrinumber 27125. Mälestise kaitsevöönd on 50 m alates mälestise väliskontuurist.

  (3) Rakvere maantee ääres Kukerpallimäe kõrval asub ajaloomälestis/ kultuurimälestis Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite ühishaud, registrinumber 5767. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist.

  (4) Mälestise hooldamiseks tehtavate tööde loetelu ning leevendused on märgitud kinnismälestise kaitsekohustuse teatises. Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel keelatud ehitamine, mälestise ilme muutmine, objektide ja tehnovõrkude paigaldamine, haljastus-, raie- ja kaevetööd, teede rajamine. Mälestise hooldamisel tuleb tagada mälestise ja selle kaitsevööndi korrashoid, eemaldada esteetilise ilme kaotanud puud-põõsad ja korrastada kalmistu piirdeaed.

  (5) Muinsuskaitse all olevate hauatähiste hooldustöid tohib teha ainult muinsuskaitseameti poolt väljastatud hooldustööde loa alusel. Kinnismälestist võib restaureerida muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja muinsuskaitse inspektori järelevalve all. Restaureerimistöid võib teostada muinsuskaitseameti tegevusluba omav restauraator. Kunstiväärtuslike tähiste ja piirete korrastamiseks tuleb konsulteerida maakonna muinsuskaitseinspektoriga.

8. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 23.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadusega.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Kunda linnavalitsus ja Muinsuskaitseamet.

  (3) Eeskirja mittenõuetekohase täitmise korral on Kunda linnavalitsusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib Kunda Linnavalitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 24.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kahekümneks aastaks eeskirja jõustumisest arvates, kui senise kasutaja ja kalmistu haldaja vahel pole kokku lepitud teises tähtajas.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud matmisplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab.

  (3) Senisel hauaplatsi kasutajal on õigus esitada kalmistu haldajale vormikohane taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest.

  (4) Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega, kes esitavad taotluse, sõlmitakse kasutusleping pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

§ 25.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Kunda Linnavolikogu 03. novembri 2000 määrus nr 24 „Kunda linna kalmistute eeskirja kinnitamine“.

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Kaido Veski
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Muinsuskaitsealusel kalmistul hauaplatside ja muude muinsuskaitsealuste matmispaikade hooldusjuhend

Lisa 2 Linna hooldada olevad hauaplatsid ja ajaloolised matmispaigad

Lisa 3 Hauaplatsid, millele ei toimu pealematmist

/otsingu_soovitused.json