Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vändra alevi jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 2

Vändra alevi jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse“ § 711 lg 1 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja pidamise eesmärk

 (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Vändra alevi jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

 (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
 3) arvestuse pidamine jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;
 4) Vändra Alevivalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri omanik ja asutaja

 (1) Registri omanik on Vändra alev.

 (2) Registri asutaja on Vändra Alevivolikogu.

§ 3.  Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate alevi ja riigi registrite baasil.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Vändra Alevivalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
 3) teeb registris muudatused ja parandused;
 4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
 5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
 6) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 7) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 8) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
 9) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 10) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 11) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

 (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse alevivanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 5.  Registri volitatud töötleja

 (1) Registri volitatud töötleja on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

 (2) MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus täidab registri kasutajaõigusi omava volitatud töötlejana õigusaktides sätestatud registripidaja ülesandeid, rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks, tagab registrisse kantud andmete säilimise ja registri likvideerimisel teostab andmete üleandmist.

 (3) Registri kasutajaõigusi omaval volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

§ 6.  Registri töökeel

  Registri töökeel on eesti keel.

§ 7.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks alevivalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele ning jäätmevaldajale, kelle kohta peetakse andmeid.

 (2) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta, mille aluseks on esitatud põhjendatud avaldus.

 (3) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 8.  Registrisse kantavad andmed

 (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp;
 2) nimi;
 3) isikukood;
 4) elukoht;
 5) telefon;
 6) e-post;
 7) seos jäätmetekkekohaga (omanik või üürnik).

 (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta järgmised andmed:
 1) aadress;
 2) piirkond;
 3) katastritunnus;
 4) jäätmetekkekoha tüüp;
 5) elanikke;
 6) lisainfo;
 7) jäätmetekkekoha staatus;
 8) ajutine vabastus (vabastuse ajavahemik, korralduse kuupäev ja number, korralduse link, korralduse fail(id));
 9) ühiskasutus (ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit, korralduse kuupäev ja number, korralduse link, korralduse fail(id));
 10) viimane andmete muutmise kuupäev;
 11) jäätmevaldajate registri (EVALD) viit;
 12) ühiskasutuse EVALD-i viit.

 (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekke infona järgmised andmed:
 1) leping;
 2) vedu;
 3) lepingu sõlmija;
 4) sõlmija aadress;
 5) sõlmija telefon;
 6) viimane andmete muutmise kuupäev;
 7) jäätmevedaja viit;
 8) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

 (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
 1) teenindusperiood;
 2) konteineri tüüp;
 3) jäätmeliik;
 4) teenindussagedus päevades;
 5) omandistaatus;
 6) maht liitrites;
 7) arv.

 (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
 1) maaüksuse nimi;
 2) tänav;
 3) majanumber;
 4) täpsustav aadress;
 5) postiindeks;
 6) asum.

 (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Samuti on võimalik kaardile märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 9.  Registrisse andmete esitamine

  Olmejäätmete veoettevõtted esitavad kord nädalas vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetusstandardile andmed jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud jäätmekäitluskohta. Andmete esitamise eest veoettevõttele tasu ei maksta.

§ 10.  Registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 2) alevivalitsusele laekunud riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude ja alusdokumentide (õigusaktid, lepingud jm) põhjal;
 3) jäätmeveoga tegeleva ettevõtte poolt esitatud dokumendi alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri vastutav töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.  Registriandmete kasutamine ja juurdepääs

 (1) Registri andmeid kasutatakse kohalikule omavalitsusele ning füüsilistele või juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks, kusjuures avaliku ülesande täitmisel peab lähtuma registri põhiandmetest. Samuti on juriidilistel ja füüsilistel isikutel juurdepääsuõigus registri andmetele õigustatud huvi korral.

 (2) Registriandmetele juurdepääs on piiratud.

§ 12.  Registri pidamise üle järelevalve teostamine

 (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab isikuandmete kaitse seaduse § 34 alusel määratud Andmekaitse Inspektsioon.

 (2) Andmekaitse järelevalveasutusel on lisaks isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigustele õigus igal ajal kontrollida riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogude pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele, anda seaduses sätestatud juhtudel lubasid andmete töötlemiseks ja ristkasutuseks, andmekogude ühendamiseks, laiendamiseks ja likvideerimiseks, lahendada andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi ning määrata seaduses sätestatud korras karistusi andmete ebaseadusliku töötlemise ja andmekogude pidamise korra rikkumise puhul.

§ 13.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Vändra Alevivolikogu.

 (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 14.  Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse eelarvest.

§ 15.  Rakendussätted

 (1) Vändra Alevivolikogu 19.04.2007. a määrus nr 13 „Vändra alevi jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist.

Priit Enok
Volikogu esimees