Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Kommunaalasutuse põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 9

Türi Kommunaalasutuse põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2015 nr 25

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Türi Kommunaalasutus (edaspidi asutus). Asutuse ametlik lühend on Türi KA.

§ 2.   Asutuse asukoht ja aadress

  Asutus asub Türi linnas. Asutuse postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, F. J. Wiedemanni tänav 1.

§ 3.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Asutuse kaudu täidab Türi vald kohalikule omavalitsusele pandud ülesannet korraldada Türi vallas veevarustust ja kanalisatsiooni.

  (2) Asutus on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

  (3) Asutus esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.

  (4) Asutus Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

  (5) Asutus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (6) Asutuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse majandusosakond.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning kommunaalmajandust ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat, eelarve ja pangakonto

  (1) Asutusel on oma nimega pitsat, Türi valla eelarves iseseisev eelarve ja oma arvelduskonto.

  (2) Asutusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Kommunaalasutus”. Pitsati keskel võib kasutada asutuse sümboolikat.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asutuse asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning Türi Kommunaalasutuse asjaajamiskorrale.

  (3) Asutuse asjaajamiskorra kehtestab asutuse direktor käskkirjaga.

§ 6.   Asutuse sümboolika

  (1) Asutusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsusega.

§ 7.   Haldusmenetlus

  Asutuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Asutuse tegevuse eesmärk

  Asutuse kaudu korraldab Türi vald Türi vallale kuuluvate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste (edaspidi ÜVK-rajatised) kasutamist, arendamist ning parendamist.

§ 9.   Asutuse ülesanded

  (1) Asutuse ülesanded on:
  1) korraldada ÜVK-rajatiste kasutusele andmine Türi Vallavolikogu määratud vee-ettevõtjale;
  2) kontrollida ÜVK-rajatiste kasutamist ning nõuetekohases käibes hoidmist.

  (2) Asutusel on õigus ÜVK-rajatiste kasutamiseks ning parendamiseks sõlmida Türi valla nimel
lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Direktor

  (1) Asutust juhib direktor, kes
  1) asutuse nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega asutusele pandud ülesannete täitmisel asutust ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
  2) juhib koostöös ametiasutuse majandusosakonnaga asutuse tegevust ning tagab asutuse ülesannete täitmise;
  3) kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö ning asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
  4) kannab vastutust asutuse seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning asutuse valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

  (2) Asutuse direktor võib vajadusel asutuse ülesannete täitmiseks anda asutuse ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

  (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega asutuse töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

  (4) Asutuse tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

  (5) Direktor
  1) tagab asutuse ülesannete täitmiseks asutuse personali ja sõlmib tööandja õigustes asutuse töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab töö- või ametijuhendid;
  2) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ning tagab asutuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  3) tagab asutuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel asutuse valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
  5) tagab asutuse valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
  6) juhib asutuse finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele asutuse eelarve eelnõu ning tagab asutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult asutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
  9) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Direktor on kohustatud asutuse töö korraldama viisil, et direktori ülesannete täitmine ja Türi valla esindamine asutuse kaudu on tagatud ka ajal, mil direktoril ei ole lähtuvalt töölepingu seaduse § 19 nimetatud asjaoludest ja muudest analoogsetest juhtudest (nt välislähetus) kohustust või võimalust täita oma tööülesandeid.

  (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt kõik või osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt asutus mõnele teisele töötajale.

§ 11.   Direktori tööle võtmine

  (1) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.

  (2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes asutuse direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning asutuse pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi ja kohustusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse majandusosakonna juhatajaga.

§ 12.   Direktori asendamine

  (1) Direktor peab asutuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning asutus ja asutuse kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole kohustust või võimalust direktori ülesandeid täita ning asutust esindada.

  (2) Asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada direktori vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

  (3) Direktor peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse majandusosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest .

§ 13.   Asutuse töötajad

  (1) Asutuse ülesannete täitmiseks vajalike töötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor käskkirjaga, kooskõlastades koosseisu eelnevalt Türi Vallavalitsusega.

  (2) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib asutuse juht töölepingu määratud tähtajaks.

4. peatükk VARA, FINANTSTEGEVUS JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Asutuse vara

  (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Türi vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused, millest tulenevaid õigusi Türi valla nimel teostab asutus.

  (2) Asutuse valduses olev vara on Türi valla omand.

  (3) Asutuse vara valdamine ja kasutamine ning asutuse kaudu Türi vallale varaliste kohustuste võtmine toimub Türi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras ja finantsjuhtimise korras.

§ 15.   Finantstegevuse korraldamine

  (1) Asutuse finantstegevust juhib vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimist reguleerivatele seadustele ja määrustele ning Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse õigusaktidele asutuse direktor.

  (2) Asutuse raamatupidamist korraldatakse ametiasutuse kaudu.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Türi Vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Türi Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

5. peatükk ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.   Asutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Türi Vallavolikogu ja korraldab Türi Vallavalitsus.

  (2) Asutuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises. Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) asutus ühendatakse teise analoogse asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Asutuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Asutuse tegevus lõpetatakse
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui asutust ei ole võimalik finantseerida;
  3) kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Türi Vallavolikogu 29. detsembri 2008 määrus nr 35 „Türi Kommunaalasutuse põhimäärus“ (RT IV, 06.06.2013, 6) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json