SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 21

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas

Vastu võetud 04.02.2011 nr 3
RT IV, 06.03.2014, 61
jõustumine 01.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2015RT IV, 31.12.2015, 103.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekandeseaduse § 8 lõike 2 ja § 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Käesolev kord reguleerib Nõva valla eelarvest ja riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest sotsiaaltoetuste maksmise korra ja tingimused Nõva valla elanike registrisse kantud isikutele.

§ 2.   Sotsiaaltoetuste eelarve kinnitatakse vallavolikogu määrusega igaks eelarveaastaks eraldi.

§ 3.   Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

§ 4.   Sotsiaalabi korras on õigus toetust taotleda alljärgnevatel sihtgruppidel:


1) puuetega isikutel ja nende peredel;
2) paljulapselistel peredel (3 ja enam last);
3) üksikvanematel;
4) õnnetusjuhtumite läbi kannatanutel;
5) vähekindlustatud isikutel ja peredel;
6) ravikindlustuseta isikutel.

2. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 5.   Toimetulekutoetus

  (1) Toimetulekutoetus määratakse ja makstakse EV sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel ja korras, selleks riigilt eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest.

  (2) Toimetulekutoetus määratakse isikule, kelle sissetulek peale eluasemekulude mahaarvamist jääb väiksemaks Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiirist.

  (3) Toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägi korral võib vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul määrata ja maksta sotsiaaltoetusi abivajajatele isikutele toimetuleku soodustamiseks.

§ 6.   Kütte ostmise toetus

  (1) Toetus kütte muretsemiseks määratakse vähekindlustatud peredele, üksi elavatele eakatele, puudega isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed pärijad ja kelle omandis ei ole metsa ja Tšernobõlis osalenutele.

  (2) Toetust võib erandkorras määrata ootamatult kriisiolukorda sattunud perele või isikule.

  (3) Toetust kütte (küttepuud, kivisüsi, kütteõli, brikett jms) ostmiseks makstakse üldjuhul üks kord aastas vastavalt tegelikele kulutustele, kuid mitte rohkem kui 195 eurot kalendriaastas.

  (4) Sotsiaalkomisjoni põhjendatud ettepanekul võib vallavalitsus vajadusel rahalise toetuse väljamaksmise asendada taotlejale kütte andmisega määratud toetuse summa ulatuses.

§ 7.   Toetus ravi-, rehabilitatsiooni- ja ravimikulude hüvitamiseks

  (1) Toetus määratakse isikule, kes põeb pikaajalist ja kroonilist haigust, kes ei saa ravimite ostuks riiklikku soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel.

  (2) Puudega inimesele makstakse toetust ravimite ostuks, kui igakuuline ravimite maksumus ületab puudega inimese sotsiaaltoetuse summat.

  (3) Toetust on võimalik taotleda kalendriaastas mitte rohkem kui 100 euro ulatuses ühe isiku kohta.

§ 8.   Toetus prillide ostmiseks

  (1) Toetus prillide ostmiseks makstakse lastele ja õpilastele üks kord aastas ning erandkorras teistele riskirühma kuulujatele.

  (2) Toetust on võimalik taotleda kalendriaastas mitte rohkem kui 64 euro ulatuses ühe isiku kohta.

§ 9.   Toetus eriabivahendi ostmiseks või laenutamiseks

  (1) Toetust makstakse vähekindlustatud isikutele, vanuritele, puuetega inimestele ja lastele lähtuvalt arsti ettekirjutusest ja riigi poolt doteeritava summa suurusest kuludokumendi esitamisel.

  (2) Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel arvestatakse rahaliste vahendite olemasoluga eelarves.

§ 10.   Laste- ja noortelaagri tuusiku toetus

  (1) Toetust makstakse vähekindlustatud ja paljulapseliste perede lastele soodustingimustel eraldatud tuusikute kulude katteks kuni üks kord aastas summas 100 eurot lapse kohta.

  (2) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse alusel teenust osutanud asutuse arveldusarvele või teenuse saajale kuludokumentide alusel.

§ 11.   Huvitegevuse toetus

  Toetus laste huvitegevuses osalemiseks määratakse vähekindlustatud ja paljulapseliste perede lastele õppereisidel osalemiseks, teatrietenduste külastamiseks, huviringides ja huvilaagrites osalemiseks jne.

§ 12.   Puudega lapse toetus

  Keskmise, raske või sügava puudega lapse puudest tingitud lisakulutuste katmine ja igakuine toetus.

§ 13.   Majanduslike raskuste toetus

  Toetus majanduslike raskuste korral määratakse hädavajalike kulutuste korral.

§ 14.   Erakorraline toetus

  Erakorraline toetus määratakse materiaalse kahju osaliseks hüvitamiseks tule- ja loodusõnnetuse puhul, ohvriabiks kuriteoohvrile ja toetuse suuruse otsustab sotsiaalkomisjon lähtuvalt konkreetsest juhtumist.

§ 15.   Muu toetus

  Sotsiaaltoetus muudel eelpool fikseerimata juhtudel sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel.

3. peatükk SISSETULEKUTEST MITTESÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 16.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetuse määramise aluseks on ühe lapsevanema elukohaks valla elanike registris Nõva vald kuus kuud enne sünni registreerimist ja lapse sünni registreerimisel kantakse laps Nõva valla elanike registrisse.

  (2) Toetuse summa makstakse välja kolmes osas:
  1) lapse sünni registreerimisel 320 eurot, lapse aastaseks saamisel 96 eurot ja lapse kaheaastaseks saamisel 96 eurot tingimusel, et laps oleks jätkuvalt valla elanike registris.

§ 17.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Nõva valla elanike registris olnud lahkunu perekonnaliikmetele, sugulastele või matmist korraldavatele isikutele surmatunnistuse esitamisel 200 eurot.

  (2) Matusetoetus makstakse välja sularahas valla kassast või kantakse üle avalduses märgitud arveldusarvele.

§ 18.   Kooliminekutoetus

  (1) Toetust on õigus taotleda:
  1) Lapsevanemal või last kasvataval isikul, kelle laps alustab õppimist I klassis esmakordselt.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

  (2) Kooliminekutoetuse määramise aluseks on:
  1) toetus makstakse õppeaasta alguses lapsevanema poolt esitatud koolitõendi alusel;
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]
  2) toetuse maksmise esitatud nimekirja alusel otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt jooksva kuu 10. septembriks;
  3) kooliminekutoetus nimekirja alusel makstakse toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks.

  (3) Toetuse suurus on 100 eurot.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

§ 19.   Kooli lõpetamise toetus

  Toetust on õigus taotleda põhikooli lõpetajal, kes on kantud Nõva valla elanike registrisse vähemalt aasta enne õppeasutuse lõpetamist.
  1) Toetuse suurus on 100 eurot.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

§ 20.   Vanurite juubelitoetus

  Toetus õnnitlusena rahalise toetusena 20 eurot ja lillekimbuna vanurile juubeli puhul alates 70.eluaastast.

§ 21.   Jõulutoetus

  Jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile Nõva valla eelkooliealistele lastele, kõigile Nõva Koolis õppivatele lastele ning vanaduspensionäridele.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

§ 22.   Maamaksusoodustus

  Maamaksusoodustus kehtestatakse vallavolikogu eraldi õigusaktiga.

§ 23.   Täiendavad sotsiaalteenused hindamise alusel

  Tasuta, osaliselt tasuline või tasuline, lisa 2
  1) transporditeenus;
  2) nõustamisteenus (võlanõustamine, psühholoog);
  3) tugiisiku (mentor) teenus;
  4) hooldustöötaja poolt osutatav koduteenus;
  5) puudega inimese eluruumi kohandamine;
  6) muud teenused, mis toetavad perekonna või isiku toimetulekut ning otsustatakse hindamise alusel.

4. peatükk SOTSIAALTOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 24.   Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise aluseks on taotleja esitatud kirjalik avaldus (lisa 1) vallavalitsuse nimele, milles on põhjendatud toetuse vajadus, suurus ja maksmisviis.

§ 25.   Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks.

§ 26.   Avaldused arutatakse läbi sotsiaalkomisjonis ja tehakse ettepanek vallavalitsusele toetuste maksmiseks või mittemaksmiseks.

§ 27.   Sotsiaaltoetuse või teenuse määramisel arvestatakse taotleja sissetulekute ja väljaminekute suurust, majanduslikku olukorda, seadusjärgset ülalpidamiskohustust omavate perekonnaliikmete olemasolu ning abivajadust.

§ 28.   Vallavalitsus vormistab oma otsuse korraldusena.

§ 29.   Pärast korralduse jõustumist vastavalt toetuse saaja eelnevale soovile, maksab raamatupidaja toetuse välja sularahas või teeb ülekande teenust osutanud asutuse hoiuarvele kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 30.   Toetuse suuruse ja esitatud avalduse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus arvestades esitatud tõendeid, põhjendusi ja majanduslikku olukorda.

§ 31.   Toetuse maksmisest või avalduse mitterahuldamisest teatab vallavalitsus toetuse taotlejale ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise kuupäevast.

§ 32.   Toimetulekutoetuse rahaliste vahendite ülejääki on lubatud kasutada käesolevas korras toodud täiendavate toetuste maksmiseks.

5. peatükk RAKENDAMINE 

§ 33.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 34.   Määrus jõustub 01.03. 2011. a.

Lisa 1 Sotsiaaltoetuse avaldus

Lisa 2 Hindamise alus täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks

/otsingu_soovitused.json