HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 54

Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 45
RT IV, 29.12.2014, 59
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2015RT IV, 08.04.2015, 2511.04.2015
17.12.2015RT IV, 31.12.2015, 703.01.2016

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse" § 9 lõike 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Ardu Lasteaed.

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress Lasteaia tee 8, Ardu alevik, 75001, Harju maakond.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on lasteaed (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaed on Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses riigi ja Kose valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on oma nime ja valla vapi kujutisega pitsat ning oma nimega lipp ja logo.

§ 5.   Põhimääruse muutmine

  Põhimäärust muudetakse vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Struktuur

  (1) Lasteaias on kolm rühma: sõime-, sobitus- ja lasteaiarühm.
[RT IV, 31.12.2015, 7 - jõust. 03.01.2016]

  (2) Rühma registreeritud laste arv peab vastama koolieelse lasteasutuse seadusele:
  1) kuni 20 last aiarühmas;
  2) kuni 14 last sõimerühmas;
  3) kuni 18 last liitrühmas.

  (3) Vallavalitsusel on õigus lasteaia hoolekogu ettepanekul ja vastavate tingimuste olemasolul suurendada laste arvu:
  1) kuni 4 lapse võrra aiarühmas;
  2) kuni 2 lapse võrra sõimerühmas;
  3) kuni 2 lapse võrra liitrühmas.

§ 7.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaed väljastab õppekava läbinule koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (3) Lasteaial on lasteaia direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava.

§ 8.   Lasteaia lahtiolekuajad

  (1) Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 - 18.00.

  (2) Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteaed laste vähesuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteaed on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises Kose vallas asuvas lasteasutuses.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Lapsed

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse vallavalitsuse kehtestatud korrast.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori või vallavalitsuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitama oma lapse rühma õpetajat või lasteaia direktorit lapse puudumisest;
  4) tasuma lasteaia kohamaksu iga kuu ettemääratud kuupäevaks. Osalustasu peab tasuma iga kuu, sõltumata lapse kohalkäimise päevade arvust.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 12.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteaia töötajatega. Seaduse raames käsitletakse pedagoogidena õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe-ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (4) Personal loob lasteaias tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteaias viibimise ajal.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

  (6) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 13.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Direktor on töölepingu kehtivuse ajal lasteaia seadusjärgne esindaja.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud isik.

  (5) Lasteaia direktor:
  1) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  2) vastutab lasteaia arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  4) koostab lasteaia eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
  5) kinnitab lasteaia õppekava;
  6) kehtestab lasteaia kodukorra ja ametijuhendid;
  7) juhendab lasteaia õppe- ja kasvatuskorraldust, vastutab töö õige korraldamise ja sujumise eest, nõustab lasteaia personali ja lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes;
  8) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepinguid lasteaia personaliga;
  9) korraldab lasteaia asjaajamist;
  10) võtab vallavalitsuse poolt kehtestatud korras lapsi lasteaeda vastu ja arvab neid sealt välja;
  11) täidab muid ülesandeid.

  (6) Lasteaia üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vajadusel.

§ 14.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.

  (2) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku lasteaia direktor vähemalt üks kord kahe kuu jooksul. Pedagoogilise nõukogu koosolekust osavõtt on kohustuslik igale pedagoogile. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (3) Pedagoogilise nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

  (4) Pedagoogilise nõukogu koosoleku otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte arvu võrdsuse puhul otsustab koosoleku juhataja hääl.

§ 15.   Hoolekogu

  (1) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad:
  1) igast rühmast üks lapsevanemate poolt valitud esindaja;
  2) vallavalitsuse poolt nimetatud isik, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele;
  3) õpetajate esindaja, kelle valib lasteaia pedagoogiline nõukogu.

  (3) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral lõpevad tema vanema volitused hoolekogu liikmena ja rühma lapsevanemate poolt valitakse hoolekogusse uus esindaja.

  (5) Lapsevanematel on õigus oma esindaja hoolekogust tagasi kutsuda ja valida tema asemele uus esindaja, kui hoolekogu liige ei osale hoolekogu töös või ei täida muul viisil hoolekogu liikme kohustusi.

  (6) Hoolekogu liikmel on omal soovil õigus igal ajal hoolekogu koosseisust tagasi astuda.

  (7) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (8) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (10) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (11) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest.

  (12) Hoolekogu otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte arvu võrdsuse puhul otsustab koosoleku juhataja hääl.

6. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 16.   Vara

  Lasteaia vara kuulub Kose valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 17.   Eelarve

  Lasteaia eelarve on osa vallavolikogu poolt kehtestatud valla eelarvest. Eelarve täitmise arvestust peab vallavalitsuse rahandusosakond kulude ja tulude alaliikide kaupa.

§ 18.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaia kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel. Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel kaetakse lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud osaliselt vanemate poolt. Vanema kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.

  (2) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid valla eelarves lasteaiale ettenähtud vahendite piires.

§ 19.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaed täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Kose Valla õigusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 20.   Järelevalve

  Lasteaia tegevust kontrollib vallavalitsus, lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. juulist 2015.
[RT IV, 08.04.2015, 25 - jõust. 11.04.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json