Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Laekvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 70

Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 29.12.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, töölepingu seaduse § 29 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus või asutus) ühtsed töötajate töötasustamise alused, töötasu vahemikud ja töötasu maksmise kord.

  (2) Määrus ei reguleeri Laekvere Põhikooli ja Muuga Põhikooli õpetajate töötasustamist määruses sätestatud töötasu vahemike alusel. Õpetajate (klassiõpetaja ja aineõpetaja) 1,0 ametikoha töötasu alammäär kehtestatakse igaks aastaks Vabariigi Valitsuse määrusega ja rahastatakse riigieelarvest.

§ 2.   Töötasu määramise alused ja põhimõtted

  (1) Töötasu määramise aluseks on ühtsed töötasugrupid ning töötasu vahemikud vastavalt töökohale, mis on sätestatud määruse lisas.

  (2) Hallatava asutuse juhi töötasu kinnitab vallavalitsus korraldusega lähtudes käesoleva määruse lisas toodud töötasude vahemikust.

  (3) Hallatava asutuse töötaja töötasu kinnitab vastava asutuse juht käskkirjaga lähtudes käesoleva määruse lisas toodud töötasude vahemikust.

  (4) Töötaja töötasu määratakse kindlaks lähtudes ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töötaja kvalifikatsioonist ja vastutuse määrast ja see fikseeritakse töölepingus.

  (5) Katseajal võib töötaja suhtes rakendada 10% väiksemat töötasu. Katseajal lisatasu või preemiat üldjuhul ei maksta.

§ 3.   Lisatasu, ületunnitöö, preemia

  (1) Asutuse juhil on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes töölepingust määrata asutuse töötajatele täiendavaid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest.

  (2) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse asutuse juhi poolt töötajale antud, kuid töölepingus või ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja -ülesandeid.

  (3) Asutuse töötaja ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

  (4) Asutuse juhil on õigus asutuse eelarves ettenähtud vahendite piires maksta preemiat töötajale nõutavast tulemuslikuma töö eest ning isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

  (5) Preemia maksmine vormistatakse motiveeritud õigusaktiga (käskkiri, korraldus, otsus), milles märgitakse preemia maksmise alus ja suurus.

§ 4.   Töötasu maksmise kord

  (1) Töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 10. kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab töötasu töötaja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult.

  (2) Kui palgapäev langeb puhkepäevale, makstakse töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Vallavalitsus väljastab töötajale tema nõudmisel teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 19. märtsi 2013 määrus nr 60 „Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Eerik Lumiste
Vallavolikogu esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json