KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 72

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 04.09.2014 nr 25
RT IV, 26.09.2014, 16
jõustumine 29.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2015RT IV, 31.12.2015, 4803.01.2016

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel

1. peatükk üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Audru vallas.

 (2) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

 (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

 (4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

 (5) Kui avalik üritus viiakse läbi Audru valla omandis oleval varal toimub vallavara kasutusse andmine Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määruses nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine” sätestatud alusel ja korras.

§ 2.  Mõisted

 (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 (2) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

 (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on Audru Vallavalitsuse antud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

 (4) Avaliku ürituse korraldaja (edaspidi ürituse korraldaja) on:
 1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
 2) juriidiline isik;
 3) juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE JA ürituse LOA TAOTLEMINE 

§ 3.  Avaliku ürituse korraldamine

  Audru valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult ürituse loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

§ 4.  Ürituse loa taotlemine

 (1) Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase ürituse loa taotluse hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist.

 (2) Ürituse korraldaja esitab ürituse loa taotluse vähemalt 20 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva, kui üritus:
 1) lõpeb pärast kella 23:00;
 2) kestab kaks või enam päeva;
 3) võib põhjustada suurt avalikku huvi.

 (3) Ürituse korraldaja esitab ürituse loa taotluse vähemalt 30 kalendripäeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse.

 (4) Ürituse loa taotluses märgitakse:
 1) avaliku ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
 2) avaliku ürituse lühikirjeldus;
 3) avalikust üritusest osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) avaliku ürituse läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaeg, mis hõlmab ettevalmistamise ja korrastuse aega;
 6) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood või sünniaeg/registrikood;
 7) ürituse korraldaja kontaktandmed (telefon, faks), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja vältel;
 8) turvateenuse osutamise vajadus (sealhulgas turvateenuse pakkuja nimi, aadress, registrikood);
 9) teave avalikul üritusel heli-, valgus- või pürotehnika kasutamise kohta;
 10) liikluskorraldust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi, aadress, registrikood/isikukood;
 11) teave avalikul üritusel alkoholi müügi või selle pakkumise kohta;
 12) teede ja tänavate sulgemise vajadus;
 13) reklaami eksponeerimise vajadus (sealhulgas soovitav reklaami paigaldamise koht);
 14) lisainventari paigaldamise vajadus.

 (5) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) heli-, valgus- või pürotehnika tehnilised tingimused;
 2) avaliku ürituse läbiviimise koha omaniku või õiguspärase valdaja nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks (kui ürituse läbiviija ei ole ise omanik);
 3) heakorra tagamise kava, sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
 4) sõidukite parkimise korraldamise ja liikluse skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada;
 5) turvalisuse tagamise (vajadusel meditsiinilise teenindamise) plaan.

 (6) Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Audru valla veebileheküljel www.audru.ee ja vallakantseleis.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.  Ürituse loa taotluse menetlemine

 (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus.

 (2) Kui ürituse korraldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määrab vallavalitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat.

 (3) Vallavalitsus informeerib taotluse esitajat, kui samal ajal või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine ja annab taotluse esitajale võimaluse muuta oma taotlust. Kui taotluse esitaja jääb oma taotluse juurde, jätkub taotluse menetlemine käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 6.  Ürituse loa andmine

 (1) Ürituse loa andmise otsustab vallavalitsus korraldusega 10 kalendripäeva jooksul nõuetekohase ürituse loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

 (2) Juhul kui avaliku üritusega tekitatakse teisi isikuid oluliselt häirivat müra või valgusefekte korrakaitseseaduse § 56 lõike 1 tähenduses otsustab vallavalitsus ürituse loa andmisel ka loa andmise nimetatud müra ja valgusefektide tekitamiseks.

 (3) Vallavalitsusel on ürituse loa andmisel õigus:
 1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi, sh lepingu(te) sõlmimist;
 2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
 3) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi avaliku ürituse läbiviimiseks.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse ürituse loa andmise kohta viivitamata teatavaks ürituse loa taotlejale ja Lääne Prefektuurile.

§ 7.  Ürituse luba

  Ürituse loas märgitakse:
 1) avaliku ürituse nimetus;
 2) avaliku ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;
 3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
 4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
 5) avaliku ürituse korraldamise lisatingimused.

§ 8.  Ürituse loa andmisest keeldumine

 (1) Vallavalitsuse põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluse jätta rahuldamata, kui:
 1) ürituse loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
 2) vallavalitsus ei anna nõusolekut teisi isikuid oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks määruse § 6 lõike 2 tähenduses;
 3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 4) samal ajal või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul kui üritused võivad hakata üksteist segama;
 5) ürituse korraldaja on jätnud olulisel määral täitmata eelmis(t)e üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või ürituse loast tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
 6) ürituse loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Audru valla õigusaktidest tulenevalt;
 7) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad taotluse põhjusega kooskõlastamata või ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi.

 (2) Vallavalitsus keeldub ürituse loa väljastamisest korraldusega 10 kalendripäeva jooksul nõuetekohase ürituse loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates. Ürituse loa andmisest keeldumise korral selgitatakse taotlejale keeldumise põhjusi ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

 (3) Vallavalitsus teeb otsuse ürituse loa andmisest keeldumise kohta viivitamata teatavaks ürituse loa taotlejale.

§ 9.  Ürituse loa muutmine või kehtetuks tunnistamine

 (1) Vallavalitsuse põhjendatud otsusega võib ürituse luba muuta või tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
 1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses valeandmeid;
 2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel Eesti Vabariigi või Audru valla õigusaktides sätestatud nõudeid;
 3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
 4) ürituse loa muutmise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

 (2) Ürituse loa muutmisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus koheselt ürituse korraldajat.

4. peatükk Avaliku ürituse pidamise NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.  Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
 1) tagama avaliku ürituse korraldamise vastavalt ürituse loal toodud tingimustele;
 2) tagama, et avaliku ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
 3) tagama avaliku korra ja ürituse rahumeelse toimumise;
 4) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
 5) vallavalitsuse nõudmisel tagama avaliku ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas meditsiinilise teenindamise;
 6) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks avalikul üritusel;
 7) katkestama avaliku ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
 8) järgima tervisekaitsenõudeid;
 9) vajadusel korraldama omal kulul avaliku ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 10) tagama ürituse ajal heakorra ja korrastama ürituse territooriumi hiljemalt 5 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loal märgitud ajaks;
 11) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks;
 12) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud avalik üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.
[RT IV, 31.12.2015, 48 - jõust. 03.01.2016]

§ 11.  Avaliku ürituse katkestamine

  Õigusakte ja ürituse loaga kehtestatud tingimusi rikkuvat avalikku üritust on politseil ja vallavalitsusel õigus katkestada.

§ 12.  Ürituse korraldaja vastutus

 (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses sätestatud alusel ja korras.

 (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Audru vallale hüvitama avaliku ürituse korraldamise ja pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 13.  Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses ja ürituse loas toodud tingimuste täitmise üle teostavad vallavalitsuse ametnikud vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.