Teksti suurus:

Ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Puurmani Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2016, 15

Ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2016 nr 40

Vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 15. detsembri 2015 otsuse nr 1-3/120 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Põltsamaa Vallavolikogu 17. detsembri 2015 otsuse nr 182 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Pajusi Vallavolikogu 18. veebruari 2016 otsuse

1. Kinnitada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisleping koos lisadega (ühinemisleping koos lisadega otsusele lisatud).

2. Puurmani Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada ühinemisleping koos lisadega Puurmani valla veebilehel www.puurmani.ee ja esitada avaldamiseks Riigi Teatajas.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Puurmani Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Aare Järvik
volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa Lisa 1 ühinemislepingu seletuskiri

Lisa Lisa 2 Põltsamaa linna 2015 aruanne

Lisa Lisa 3 Põltsamaa valla 2015 aruanne

Lisa Lisa 4 Pajusi valla 2015 aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json