Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2016, 19

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 123
jõustumine 28.12.2016

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 9¹ lõikeid 5, 6 ja 7, ühinemisläbirääkimiste käigus osapoolte vahel tehtud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemisläbirääkimistel toimuvast avalikkuse teavitamiseks loodi Suure-Jaani valla kodulehele haldusreformi infoleht aadressiga http://www.suure-jaani.ee/haldusreform, kus avalikustati kogu läbirääkimistega seonduv teave ja dokumentatsioon (sh ühinemislepingu eelnõu); oktoobris anti välja ja toimetati otsepostitusega kõikide ühineva piirkonna elanike postkastidesse infoleht, kus avalikustati ühinemislepingu eelnõu; oktoobris ja novembris toimusid piirkonna üheksas suuremas keskuses rahvakoosolekud, kus tutvustati ühinemislepingu eelnõud ning koguti tagasisidet; ühinemislepingule ja selle lisadele sai kommentaare ja muudatusettepanekuid teha kuni 7. novembrini elektroonselt ja paberkandjal ning kõik saabunud ettepanekud ja kommentaarid vaadati läbi ühinemise juhtrühma poolt ja edastati koondtabelina volikogudele,

1. Kinnitada õiend ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta ühinemise juhtrühmas (ühinemislepingu lisa 10).
2. Kinnitada Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemisleping (vt lisa) koos lisadega:
  2.1 Lisa 1. Seletuskiri Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu valla ning Võhma linna ühinemislepingule;
  2.2 Lisa 2. Kõo valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne (ainult elektroonilisel kujul aadressil: https://koo.kovtp.ee/documents/4978034/5917013/K%C3%B5o+valla+2015+a+aastaaruanne.pdf/83ff4af0-840d-421f-acf0-9533e96a7105
  2.3 Lisa 3. Kõpu valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne (ainult elektroonilisel kujul aadressil: http://kopuvv.kovtp.ee/aastaaruanded
  2.4 Lisa 4. Suure-Jaani valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne (ainult elektroonilisel kujul aadressil: http://web.suure-jaani.ee/failid/eelarve/Majandusaasta_aruanne_2015.pdf
  2.5 Lisa 5. Võhma linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne (ainult elektroonilisel kujul aadressil: http://vohma.kovtp.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded
  2.6 Lisa 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
  2.7 Lisa 7. Prioriteetsete investeeringute kava aastateks 2016-2021 koosneb volikogude poolt kinnitatud eelarvestrateegiate investeeringute kavadest, mis on ainult elektroonilisel kujul aadressidel: Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021: https://www.riigiteataja.ee/akt/404112016044 Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021: https://www.riigiteataja.ee/akt/403112016011 Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/415112016009 Võhma linna arengukava osana eelarvestrateegia aastateks 2017-2021: https://www.riigiteataja.ee/akt/425102016014
  2.8 Lisa 8. Valla juhtimisstruktuuri põhimõtteline skeem;
  2.9 Lisa 9. Ühinevate omavalitsuste ametnike ja töötajate garantiid;
  2.10 Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta;
  2.11 Lisa 11. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava;
  2.12 Lisa 12. Teenuskeskuste ja piirkonnajuhi ülesanded.
3.Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna veebilehtedel avalikustatakse ühinemisleping koos lisadega. Riigi Teatajas avalikustatakse ühinemisleping koos seletuskirjaga.4.Otsus jõustub teatavakstegemisest.5. Otsusega mittenõustumisel võib esitada vaide Suure-Jaani Vallavolikogule aadressil Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Viljandimaa või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010 Tartu linn 30 päeva jooksul otsusest teadasaamisest arvates.

Arnold Pastak
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe kohustes

Lisa Ühinemisleping

Lisa Ühinemislepingu seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json