Tervishoid

Teksti suurus:

Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 2

Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määruse nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 3 lõigete 4-8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Väike-Maarja Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste põhikohaga töötajate ja teenistujate (edaspidi töötaja), kes töö- või teenistusülesannete täitmisel töötavad vähemalt poole oma tööajast kuvariga ning kelle nägemisteravus vastavalt töötervishoiu- või silmaarsti tõendile on töö tõttu vähenenud, hüvitatakse osaliselt prillide või muude nägemist korrigeerivate vahendite maksumus Väike-Maarja valla eelarvest.

§ 2.   Puhkepauside ja tervisekontrolli korraldamine kuvariga töötamisel

  (1) Määruse §-s 1 nimetatud töötajatel on ette nähtud silmade ülepinge ja sundasendis töötamisega tekkivate vaevuste ennetamiseks 10-minutilised puhkepausid algusega igal täistunnil. Kui täidetava tööülesande iseloom ei võimalda vaheaja tegemist täistunnil, peab töötaja puhkepause muul talle sobival ajal arvestusega, et puhkepauside kestus moodustaks vähemalt 10% kuvariga töötamise ajast.

  (2) Kõigile töötajatele korraldatakse tööandja poolt ja kulul mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul tervisekontroll, mis hõlmab:
  1) silmade ja nägemise kontroll;
  2) luu- ja lihaskonna kontroll.

  (3) Töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud vaevuste korral tuleb talle tervisekontroll korraldada viivitamatult.

  (4) Kui tervisekontrolli käigus selgub, et töötaja nägemisteravus on vähenenud, on töötajal õigus arsti tõendi alusel taotleda tööandjalt prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitist.

§ 3.   Hüvitise maksmise alused

  (1) Hüvitist makstakse Väike-Maarja valla eelarvest vastava asutuse eelarvesse planeeritud vahenditest.

  (2) Hüvitise maksmise aluseks on asutuse riskianalüüs, töötaja tervisekontrolli tõendavad dokumendid, töötervishoiu- või silmaarsti tõend selle kohta, et töötaja nägemisteravus on langenud töö- või teenistusülesannete täitmise tõttu, ning prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate vahendite soetamist tõendav arve.

§ 4.   Hüvitise maksmise suurus ja periood

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 märgitud asjaoludel ja töötaja poolt esitatud arve alusel hüvitatakse prillide või muu nägemisteravust korrigeeriva vahendi soetamise arvel märgitud summast 80%, kuid mitte rohkem kui 180 eurot.

  (2) Töötajal on õigus hüvitist saada üks kord kolme aasta jooksul.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Lähtudes määrusest sätestatust, kinnitab Väike-Maarja valla asutuses töötajate prillide või muude nägemist korrigeerivate vahendite hüvitiste eraldamise asutuse juht igakordselt vastavalt esitatud taotlusele.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 25.01.2017 määrus nr 1 „Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json