Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 48 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 7

Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 48 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruses nr 48 tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 lõike 1 esimene lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.“
2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Pimeda ajal loomaga liikudes on soovitatav kasutada helkurrihma, helkurvööd või muud nähtavust parandavat eset“;
3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama teadvalt oma looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas.“;
4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Hulkuva looma söötmist ja jootmist kauem kui viis ööpäeva või alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustust ei teki kui isik on ametiasutust hulkuvast loomast teavitanud.“;
5) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Määruse rikkumise eest võidakse karistada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 järgi.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json