Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 8

Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruses nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:
1) teenistujate I palgagrupp – alampalk – 995 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 775 – 1545 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 995 – 1875 eurot;
4) struktuuriüksuste juhid – 1325 – 2320 eurot;
5) abivallavanem – 2205 – 2760 eurot.“;
2) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vallavanema töötasu vahemik on 3045-3860 eurot.“.
§ 2. Määruse jõustumine ja rakendamine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json