Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 68

Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.12.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Rakvere valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks ühekordse toetuse (kuni viis tuhat eurot) taotlemise, andmise, kasutamise ning järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd. Toetada kultuuri, spordi, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi ning vabaühenduste mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Toetuse eraldamise tingimused

  (1) Toetust eraldatakse:
  1) avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja seltsingute (edaspidi MTÜ) põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide teostamiseks;
  2) valla esinduskollektiivide toetamiseks;
  3) valla elanikele suunatud ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) korraldamiseks;
  4) teistest fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks ning kaasfinantseerimise katmiseks, kus taotlus esitatakse vallavalitsusele enne põhifondi rahastamistaotluse esitamist. Antud toetus on mõeldud ainult Rakvere valda registreeritud MTÜ-dele.

  (2) Toetuse taotluse rahastamisel arvestatakse:
  1) tegevuse mõju kohalikule kogukonnale ja valla arengule;
  2) kohaliku kogukonna kaasatust;
  3) tegevusest otseselt kasu saavate rahvastikuregistri järgsete valla elanike hulka;
  4) taotluse esitaja tegevuse seotust valla esindamisega;
  5) tegevuse eesmärkide selgust, arusaadavust ja ajalist planeeritust;
  6) taotluse sisu kooskõla toetuse andmise eesmärgi ja vallas kehtivate arengukavadega;
  7) eelarve läbipaistvust, realistlikkust ja kulude majanduslikku otstarbekust;
  8) liikmete panust (rahaline ja mitterahaline);
  9) kaasrahastamise olemasolu.

  (3) Toetust ei anta:
  1) toimunud tegevusele;
  2) kui toetusest või projektist otseselt kasu saavate isikute hulgas ei ole valla elanikke või puudub seos valla avalike huvidega;
  3) kui toodud andmed ei vasta käesoleva korra nõuetele või on ebaselged;
  4) üksikisikule vara soetamiseks;
  5) litsentside ostmiseks, laenu- või liisingumaksete tasumiseks;
  6) tasulise reklaami avaldamiseks meediakanalites;
  7) kasumit teenivale projektile;
  8) poliitiliseks tegevuseks;
  9) taotlejale, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta õigeaegselt aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
  10) kui valla eelarve vahendid seda ei võimalda.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase taotluse (Lisa 1) vähemalt 30 kalendripäeva enne plaanitavat sündmust või projektitaotluse esitamist teistesse fondidesse. Taotlus esitatakse Rakvere Vallavalitsusele elektrooniliselt ja digitaalallkirjastatult aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressile Kooli 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, 44305.

  (2) Valla esinduskollektiiv esitab vabas vormis taotluse § 3 lõige 1 sätestatud tingimustel.

§ 4.   Toetuse menetlemine, eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

  (1) Valla esinduskollektiivid kinnitab üheks hooajaks vallavalitsus hooaja alguses.

  (2) Toetuse taotlused vaatab esmalt läbi ja menetleb vallavalitsuse vastutav ametnik (edaspidi ametnik), kes puuduste esinemisel annab taotlejale 7 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Toetuse eraldamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Vallavalitsus eraldab toetust valla eelarvest selleks ettenähtud vahendite piires. Toetuse eraldamisel järgitakse vallas piirkondlikku ja valdkondlikku tasakaalustatuse printsiipi.

  (5) Vallavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Toetuse saajaga sõlmitakse sihtotstarbelise toetuse kasutamise leping, milles lepitakse kokku lepingu tingimused. Välja arvatud valla esinduskollektiiv, kellele eraldatakse toetust vallavalitsuse korralduse alusel, tasudes otse teenuse pakkujate arved.

  (6) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut 7 kalendripäeva jooksul alates lepingu väljastamisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning toetust välja ei maksta.

  (7) Käesoleva korra alusel toetust saavatel MTÜ-del on võimalik taotleda ka oma tegevuspiirkonnas asuva ja Rakvere vallale kuuluva hoone ruumide, olemasoleva inventari ja maa tasuta kasutamise võimalust, kui see on MTÜ sihipärase tegevuse seisukohalt vajalik. Sellisel juhul sõlmib objekti haldaja MTÜ-ga ruumide ja/või vahendite ning maa kasutamise lepingu, milles fikseeritakse muuhulgas ära objekti kasutamine MTÜ poolt ning inventari ja lisateenuste kasutamise tingimused.

§ 5.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) teavitama vallavalitsust kõigist toetuse kasutamisega seotud probleemidest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada ning takistada sõlmitud lepingu täitmist või mis võivad olla vastuolus vallavalitsuse kehtestatud nõuete või reeglitega vms;
  3) esitama toetuse kasutamise aruande (Lisa 2) kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast lepingus sätestatud toetuse kasutamise aja lõppemist;
  4) kajastama valda kui toetajat oma veebilehel, artiklites, ürituste reklaamides, esemetel, avalikel esinemistel jne.

§ 6.   Toetuse kasutamise aruandlus ja järelevalve teostamine

  (1) Aruande vaatab üle ametnik, kes esitab vallavalitsusele aruande kinnitamise ettepaneku ja korralduse eelnõu. Ametnikul ja vallavalitsusel on õigus nõuda aruande esitajalt täiendavaid andmeid.

  (2) Toetuse andmise tingimuste mittetäitmisel, toetuse mittesihipärase kasutamise korral või kui toetuse saaja ei ole taganud projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ning avalikku kasutust taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel või pole taotluses lubatud tegevusi määratud tähtaja jooksul ellu viinud, on vallavalitsusel õigus nõuda vastava summa tagastamist, arvutada see ümber või keelduda edaspidi antud MTÜ-le toetuse eraldamisest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 29 “Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa  Toetuse taotluse ja aruande vormid

/otsingu_soovitused.json