HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse taotlemise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 85

Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse taotlemise kord

Vastu võetud 18.12.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, § 22 lõike 2, noorsootöö seaduse § 15¹ ja § 15² ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1¹ lõike 7 ja lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena eraldatud vahenditest:
  1) eraisiku huvihariduses ja huvitegevuses osalemise kulude hüvitamise taotlemise, määramise ja maksmise kord;
  2) valla huvihariduse ja huvitegevuse edasiarendamise ja uute huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste käivitamiseks tegevustoetuse taotlemise, kasutamise, määramise ja aruandluse tingimused ja kord.

  (2) Käesoleva määruse eesmärkideks on:
  1) laiendada Peipsiääre vallas elavate 7-19 aastaste noorte huvihariduse/huvitegevuse võimalusi;
  2) lahendada Peipsiääre valla huvihariduse kitsaskohti;
  3) suurendada noorte kaasamist, huvialaseid oskusi ning noorte ettevõtlikust piirkonnas;
  4) parandada huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteeti piirkonnas;
  5) suurendada erinevate huvigruppide koostööd formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppimise lõimimiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Huviharidus - pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas munitsipaalhuvikoolis (huvikool huvikooli seaduse mõistes) ja erakooliseaduse alusel erahuvikoolis.
  2) Huvitegevus - lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) Õppetasu (osalustasu) - lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või huvitegevuse pakkujale.
  4) Laager, võistlus (turniir, konkurss, festival) - huvikooli või huviringi poolt korraldatud eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega.

§ 3.   Toetuse taotlemise ja kasutamise sihtgrupp

  (1) Toetuse taotlemise ja kasutamise sihtgruppi kuuluvad:
  1) Peipsiääre vallas elavad ja/või Peipsiääre valla üldharidusasutustes õppivad noored vanuses 7-19 aastat, nende seaduslikud esindajad, kellest vähemalt üks on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanikud toetuse taotlemise kalendriaasta seisuga;
  2) Peipsiääre valla hallatavad üldharidusasutused ja huvikoolid;
  3) Peipsiääre vallas tegutsevad noortekeskused;
  4) Peipsiääre valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldav eraõiguslikud juriidilised isikud.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktis 4 nimetatud sihtgrupil peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) tegevus on suunatud Peipsiääre valla noortele vanuses 7-19 aastat;
  2) on esitatud majandusaasta aruanne ja ei ole äriregistri andmetel kustutamishoiatust;
  3) ei ole riiklike maksude võlga ega tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga;
  4) ei ole Peipsiääre valla ees võlgnevusi;
  5) ei ole saanud Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast antud rahastust muude tegevuste alt;
  6) põhimääruse järgi tegelevad nad noortega või noorte valdkonnas.

§ 4.   Toetuse eraldamise põhimõtted

  (1) Toetus eraldatakse käesoleva määruse § 3 lg 1 punktis 1 nimetatud sihtrühmale järgmiste kulude katteks:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Peipsiääre vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppetasu esitatud kuludokumendi alusel;
  2) väljaspool Peipsiääre valda huvitegevuses osalemise osalustasu esitatud kuludokumendi alusel;
  3) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu esitatud bussipiletite või kütuse kuluarvete ja sõidupäeviku alusel;
  4) huvitegevuses osalemiseks vahendite soetamine, kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;
  5) laagrites, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;
  6) toetust ei eraldata käesoleva määruse § 3 lg 1 punktis 1 nimetatud sihtrühmale ettemaksuna Peipsiääre valla hallatavate asutuste ja huvikoolide huviringides osalustasu kompenseerimiseks.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktis 1 nimetatud sihtrühmale toetust ei eraldata:
  1) õppetasu ettemaksuna Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Peipsiääre vallale mittekuuluvates huvikoolides;
  2) Peipsiääre vallas tegutsevate noortekeskuste, valla hallatavate asutuste, ja huvikoolide huviringides osalustasu kompenseerimiseks;
  3) ehitustegevuseks ja rajatiste ostuks;
  4) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
  5) sõiduvahendite ostuks;
  6) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;
  7) pangaülekannete kulude katmiseks.

  (3) Toetus eraldatakse käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud sihtrühmale olemasoleva huvitegevuse ringi edasiarendamiseks või uue huvitegevuse ringi käivitamiseks eeldusel, et see aitab lahendada huvitegevuse kitsaskohti ning on suunatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2 esitatud eesmärkide saavutamiseks.

  (4) Olemasoleva huvitegevuse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) juhendajate töötasude katmiseks vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud huvihariduse- ja huvitegevuse erinevate valdkondade töötasude piirmäärade korrale;
  2) osalustasu vähendamiseks s.h vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
  3) vajalike vahendite soetamiseks;
  4) huvialaringi laiendamiseks s.h teenuse mahu kasvatamiseks;
  5) juhendaja tööalase sõiduga seotud transpordikulude katmiseks bussipiletite või kütuse kuluarvete ja sõidupäeviku alusel;
  6) huvitegevuses osalejate transpordikulude katmiseks;
  7) väljasõidu või ürituse osalemise tasu - huviringi grupile;
  8) huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks.

  (5) Uue huvitegevuse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) juhendajate töötasude katmiseks vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud huvihariduse- ja huvitegevuse erinevate valdkondade töötasude piirmäärade korrale;
  2) juhendaja tööalase sõiduga seotud transpordikulude katmiseks bussipiletite või kütuse kuluarvete ja sõidupäeviku alusel;
  3) huvitegevuses osalejate transpordikulude katmiseks;
  4) väljasõidu või ürituse osalemise tasu;
  5) huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  6) vajalike vahendite soetamiseks.

  (6) Olemasoleva huvitegevuse ringi edasiarendamise või uue huvitegevuse ringi käivitamise toetuse eraldamise eelduseks on antud huvitegevuses osalevate noorte minimaalne piirarv 5 osalejat, välja arvatud individuaalse alaga seotud huvitegevuses osalemise juhtudel.

  (7) Toetust ei eraldata järgmistele tegevustele:
  1) ehitustegevuseks ja rajatiste ostuks;
  2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
  3) sõiduvahendite ostuks;
  4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;
  5) pangaülekannete kulude katmiseks;
  6) raamatupidamise teenuse töötasude kulude katmiseks.

§ 5.   Toetuse taotlemise ja määramise tingimused

  (1) Toetuse taotlemise ja toetuse kasutamise aruandluse vormi koos nende juurde kuuluvate lisadega kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktis 1 nimetatud sihtrühma taotlusi võetakse vastu aastaringselt:
  1) taotluse esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 31. detsember (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest);
  2) alla 18-aastase lapse puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse;
  3) taotlusele lisatakse tehtud kulude aluseks olevad dokumendid ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktis 1 nimetatud sihtrühma toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega haridus- ja noorsootööspetsialisti ettepanekul.

  (4) Haridus- ja noorsootööspetsialist vaatab üle käesoleva määruse § 3 lg 1 punktis 1 nimetatud sihtrühma esitatud taotlused:
  1) kontrollib tehnilist vastavust toetuse andmise tingimustele;
  2) puuduste esinemisel taotluses informeerib sellest taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 30 kalendripäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse;
  3) kaasab sotsiaalosakonna juhatajat vallavalitsusele toetuse määramise otsuse ettepaneku tegemiseks;
  4) edastab toetuse määramise ettepaneku vallavalitsusele.

  (5) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud sihtrühma taotlus järgnevaks kalendriaastaks esitatakse vallavalitsusele mööduva kalendriaasta 30. novembriks.

  (6) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud sihtrühma taotlused vaatab läbi ja teeb vallavalitsusele toetuse eraldamise ettepaneku vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad spordi, hariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkonna esindajad. Võimalusel kaasatakse komisjoni töösse Peipsiääre valla hallatavate haridusasutuste õpilasesinduste esindaja. Komisjon on kuni 5 liikmeline. Komisjoni tööd juhib Peipsiääre valla haridus- ja noorsootööspetsialist, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.

  (7) Komisjon lähtub oma töös ja otsustamisel järgnevast:
  1) kontrollib dokumentide vastavust ja õigsust ning hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele;
  2) puuduste esinemisel taotluses informeerib komisjon sellest taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni komisjoni järgmise kokkusaamiseni. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse;
  3) komisjonil on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente;
  4) kui komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks;
  5) kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha vallavalitsusele ettepaneku taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemiseks;
  6) komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel;
  7) kui komisjoni liige on toetust taotleva taotleja töötaja, liige, juhtorgani liige, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (8) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud toetuste andmise ja toetuse suuruse kohta.

  (9) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud sihtrühma toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul.

  (10) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanekud arvestamata, kui selleks puuduvad eelarvelised vahendid ja/või vallavalitsuse hinnangul ei ole toetuse maksmine põhjendatud.

  (11) Vallavalitsusel on erandjuhtudel õigus määrata toetusi ja kuluhüvitisi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel, mis toetavad käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud eesmärkide saavutamist.

  (12) Toetused määratakse Peipsiääre vallale huvihariduse ja huvitegevuse riikliku täiendava toetuse raames eraldatud vahenditest. Toetust eraldatakse olemasolevate vahendite jätkumiseni.

§ 6.   Toetuse otsusest teavitamine ja toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamisest või mitteeraldamisest teavitab vallavalitsus toetuse Taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis kümne tööpäeva jooksul vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmise päevast.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktis 1 nimetatud sihtrühma rahuldatud toetus kantakse taotleja pangakontole 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktides 2 ja 3 nimetatud sihtrühma rahuldatud toetuse eraldab vallavalitsus asutusele.

  (4) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktis 4 nimetatud sihtrühma rahuldatud toetuse korral sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga tähtajalise lepingu.
  1) lepingu projekt koos selle juurde kuuluvate lisadega (tegevuskava ja eelarve; toetuse kasutamise aruanne; toetuse kasutamise huviringipäevik) kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega;
  2) vallavalitsus esitab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, alates toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest lepingu taotlejale allkirjastamiseks;
  3) eelnevalt toetuse saanud taotleja aruande esitamata jätmise korral ei sõlmita uut lepingut kuni aruande esitamiseni;
  4) kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut alates lepingu kättesaamisest 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, siis on Vallavalitsusel õigus lõpetada toetuse eraldamise menetlus.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Toetuse sihipärase kasutamise üle peab järelevalvet Peipsiääre valla haridus- ja noorsootööspetsialist, kellel on õigus:
  1) kontrollida toetuse saajale eraldatud toetuste kasutamist ning esitatud andmete õigsust;
  2) saada käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud sihtrühma toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuannet, lõpparuannet ja vajadusel aruande juurde täiendavaid materjale.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud sihtrühma toetust saanud esindaja teeb koostööd haridus- ja noorsootööspetsialistiga:
  1) avaldab ja edastab küsitud andmed ja dokumendid 10 (kümne) tööpäeva jooksul vastavasisulise kirjaliku nõude saamisest;
  2) tagab eraldatud toetuse tegevustes osalejate registreerimise täitmise toetuse andja poolt loodud digitaalses huviringi / huvitegevuse päevikus;
  3) korraldab huvihariduses ja huvitegevuses osalejate seaduslike esindajate ning noorte osalemistingimuste teavitamise;
  4) viivitamatult informeerib kirjalikult taasesitatavas vormis asjaoludest, mis ei võimalda kasutada toetust vastavalt esitatud tegevuskavale.

  (3) Vallavalitsusel on õigus vähendada toetuse suurus, peatada toetuse maksmine või nõuda makstud toetus tagasi juhul, kui:
  1) toetuse saaja on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sätted;
  2) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid;
  3) tuvastatakse, et toetuse kasutamise aruandluses on esitatud valeandmeid;
  4) on selgunud, et toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed;
  5) on selgunud asjaolud, mille tõttu toetuse ja kuluhüvitise saaja ei vasta toetuse ja kuluhüvitise saamise tingimustele;
  6) muudel seadusega ja toetuse eraldamise lepingus sätestatud juhtudel.

  (4) Toetuse ja kuluhüvitise alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma viieteistkümne päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

  (5) Alusetult makstud toetus ja kuluhüvitis, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu kaudu.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja kehtib kuni 31. detsember 2020.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json