Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine

Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 90

  Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2019 nr 27

  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, § 38 lõikele 1 Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Narva linna 2020. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Narva linna 2020. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Narva linna 2020.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada Narva linna 2020.aasta eelarves ettenähtud toetused vastavalt lisale 4.

  § 5.   Kinnitada Narva linna 2020.aasta rahavoogude prognoos vastavalt lisale 5.

  § 6.   Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 7.   Lubada Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustisi ning muuta võlakohustiste lepingutingimusi linnale soodsamaks. Volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 8.   Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

  § 9.   Lubada Linnavalitsusel pärandvaralt sihtotstarbeliste vahendite saamisel lisada need tulud ja neile vastavad kulud eelarvesse.

  § 10.   Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel lisada need tulud ja neile vastavad kulud eelarvesse, esitades vastav ülevaade Linnavolikogule (kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega).

  § 11.   Linna eelarve rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks on Linnavalitsusel õigus piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Linnavolikogu.

  § 12.   Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

  § 13.   Lubada Linnavalitsusel kasutada 2020.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2020.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2020.a. eelarve muutmisel.

  § 14.   Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste mittejaotatud vahendite jaotamisest, sh tööjõukuludest ja toitlustamise kuludest (2020.a IV. kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest 2020.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

  § 15.   Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustised maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

  § 16.   Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite saamisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ja eelarve lisad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.

  § 17.   Määrus jõustub 01.01.2020.a.

  Irina Janovitš
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Narva linna 2020.aasta koondeelarve

  Lisa 2 Narva linna 2020. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

  Lisa 3 Narva linna 2020.aasta finantseerimistegevuse eelarve

  Lisa 4 Narva linna 2020.aasta eelarves ettenähtud toetused

  Lisa 5 Narva linna 2020.aasta rahavoogude prognoos

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json