Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 “Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 9

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 “Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2020 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruses nr 34 ,,Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „korteriomanike ühisuste“ sõnadega „korterelamu kaasomanike“;


2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „korteriomanike ühisused“ sõnadega „korterelamu kaasomanikud“;


3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „korteriomanike ühisused“ sõnadega „korterelamu kaasomanikud“;


4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:


„(11) Ühe kalendriaasta jooksul võib taotleja esitada ühe korterelamu kohta kaks taotlust korra lisas 1 nimetatud erinevatele tegevuse liikidele.“;


5) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(3) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot aastas, kui projekti eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ja 5 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on üle 10 000 euro.“;


6) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(4) Toetus eraldatakse ühe korterelamu kohta mitte rohkem kui kahe projekti toetamiseks kalendriaasta jooksul.“;


7) paragrahvi 7 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „tunnistatakse” sõnadega „komisjoni otsusega”;


8) paragrahvi 7 lõikest 12 jäetakse välja sõnad „ettepanekud taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta ning”;


9) paragrahvi 7 lõike 13 teine lause tunnistatakse kehtetuks;


10) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 4 täiendatakse sõnadega „välja arvatud korra § 5 lg 5 sätestatud juhul.“;


11) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse sõnadega „välja arvatud korra § 5 lg 5 sätestatud juhul.“;


12) paragrahvi 10 lõike 5 punkti 1 täiendatakse sõnadega „välja arvatud korra § 5 lg 5 sätestatud juhul.“;


13) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:


㤠101 Toetusest loobumine


(1) Toetuse saanud taotleja on kohustatud loobuma eraldatud toetusest, juhul kui ta ei saa eraldatud raha kasutada korra § 4 lg 6 sätestatud tähtajaks. Taotleja teavitab toetuse loobumisest linnavalitsust kirjalikult vahetult pärast toetuse kasutamist takistavate asjaolude ilmnemist, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aasta 31. oktoobril.


(2) Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus läbivaatamata, kui taotleja ei ole eelnenud kahe aasta jooksul täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusi.“;


14) määruse lisa 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1. Teeremont Teekatte remont, sh asfalteerimine, pindamine, teekattes olevate aukude remont jne
Kood 01


§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json