Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruse nr 56 “Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 15

Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruse nr 56 “Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2020 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruses nr 56 "Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

„§ 51. Pikapäevarühma toidu toetus

(1) Pikapäevarühma toidu toetus määratakse vähekindlustatud perede üldhariduskooli pikapäevarühma toidu maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

(2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks või raske majandusliku olukorra tekkimisel.

(3) Toetus määratakse maksimaalselt üheks õppeaastaks.”.
  2) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ҥ 10. Koolialguse toetus

(1) Koolialguse toetus määratakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha ja Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete alusel kas lapse vanemale, tema eestkostjale, lapse hoolduspere vanemale või perevanemale tingimusel, et:

1) laps läheb esimesse, teise või kolmandasse klassi;

2) toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardu linnas vähemalt 6 kuud enne lapse esimesse, teise või kolmandasse klassi minemist;

3) lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.

(2) Juhul, kui laps õpib üldhariduskoolis väljaspool Maardu linna, peab taotleja esitama linnavalitsusele taotlus toetuse saamiseks toetuse õiguse tekkimise aasta 1. detsembriks.

(3) Toetuse määr on:

1) esimesse klassi mineva lapse puhul 150 eurot;

2) teise ja kolmandasse klassi mineva lapse puhul 50 eurot.”;  3) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel 65-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks.”;
  4) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Toetuse määr on 50 eurot.”.

§ 2.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2021. a.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json