HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Toitlustamiskulude katmise ja koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Alutaguse valla munitsipaalkoolides

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 17

Toitlustamiskulude katmise ja koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Alutaguse valla munitsipaalkoolides

Vastu võetud 22.12.2020 nr 145

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja punkti 37 ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Alutaguse vallale riigieelarvest ja Alutaguse valla eelarvest õpilaste toitlustamiseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Õpilaste toitlustamist korraldatakse Alutaguse valla munitsipaalkoolides (edaspidi kool vastavas käändes) rahvatervise seaduse alusel sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt. Koolis tasuta või tasu eest pakutav toiduvalik peab soodustama tervislikku toitumist ning valiku tegemisel arvestatakse kooli hoolekogu ja tervisekaitseametnike ning õpilasomavalitsuse ettepanekuid.

  (3) Koolis pakutakse lastele hommikuputru, koolilõunat ja õhtuoodet. Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu lastele pakutakse lisaks hommiku- ja õhtusööki.

  (4) Toidu valmistamisega seotud kulud kaetakse Alutaguse valla eelarvest. Toidukulu maksumuse moodustab toitlustamisele kulutatud toiduainete maksumus.

§ 2.   Kooli õpilaste toitlustamiskulude katmine

  (1) Koolilõuna kulud kaetakse riigi- ja Alutaguse valla eelarvest.

  (2) Hommikupudru kulud kaetakse Alutaguse valla eelarvest.

  (3) Õhtuoote kulud kaetakse järgmiselt:
  1) rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas elava 1.- 4. klassi õpilase õhtuoote kulud kaetakse Alutaguse valla eelarvest;
  2) 1.- 4. klassi õpilase, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei asu Alutaguse vallas, õhtuoote kulud katab vanem või eestkostja;
  3) 5.-12. klassi õpilase õhtuoote kulud katab vanem või eestkostja.

  (4) Õpilaskodu lapse hommiku- ja õhtusöögi kulud katab vanem või eestkostja.

§ 3.   Koolilõuna toetuseks määratud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolides koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigi poolt kehtestatud arvestusliku maksumuse, kaetakse koolilõuna tegeliku ja arvestusliku maksumuse vahe Alutaguse valla eelarvest.

  (3) Riigi- ja vallaeelarvelised vahendid koolilõuna kulude katmiseks jagatakse koolide vahel vastavalt õpilaste arvule Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel eelneva aasta 10. novembri seisuga.

  (4) Distantsõppe perioodil hiljemalt seitsmendast tööpäevast tagatakse õpilastele soovi korral riigieelarve vahendite ulatuses toidupakk. Avalduste kogumise, paki komplekteerimise ja kättesaamise korraldab kool.

§ 4.   Toidukulu maksumuse kehtestamine

  Hommikusöögi, hommikupudru, koolilõuna, õhtuoote ja õhtusöögi maksumuse koolides kehtestab Alutaguse Vallavalitsus korraldusega.

§ 5.   Vastutus toitlustamiskulude ja koolilõuna toetuse kasutamise eest

  Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning toitlustamiskuludeks ja koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarve vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab vastava kooli direktor.

§ 6.   Toitlustamiskulude arvestuse ja koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Toitlustamiskulude arvestust ja koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite sihipärast kasutamist kontrollib Alutaguse Vallavalitsus kui ametiasutus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määrus nr 11 „Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json